RÅ 2010 not 89

Allmän förvaltningsdomstol ansågs inte behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som hade meddelats av kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen (1998:1276)

Not 89. Överklagande av I.R. av beslut ang. lokala trafikföreskrifter. -Samhällsbyggnadsnämnden i Lidköpings kommun, arbetsutskottet/trafiknämnden, beslutade den 27 januari 2009 lokala trafikföreskrifter för Lidköpings Resecentrum. Beslutet fattades med stöd av 10 kap. 3 § första stycket samt 10 kap. 1 § andra stycket punkterna 4, 9, 10, 12 och 17 trafikförordningen (1998:1276). - I samband med att I.R. överklagade ett annat beslut hos Kammarrätten i Jönköping överklagade han även trafiknämndens beslut om trafikföreskrifter. Han uppgav att han var medveten om att ett överklagande av trafiknämndens beslut normalt skulle handläggas av en annan instans. Om kammarrätten därför inte kunde pröva ärendet utgick han ifrån att frågan hänsköts genom kammarrättens försorg. - Kammarrätten avvisade I.R:s överklagande i denna del och överlämnade handlingarna till Länsrätten i Mariestad för handläggning. Länsrätten omprövade det överklagade beslutet genom laglighetsprövning, fann i beslut den 21 oktober 2009 att det inte var olagligt i den mening som avses i 10 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) och avslog överklagandet (mål nr 416-09). I.R. överklagade länsrättens dom. I beslut den 26 mars 2010 (mål nr 3317-09) meddelade kammarrätten inte prövningstillstånd. - I.R. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle pröva hans i målet tidigare framställda yrkanden. - Regeringsrätten (2010-10-12, Eliason, Kindlund, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Enligt 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer får regeringen överlåta åt kommun att meddela föreskrifter om trafik på väg eller i terräng. Regeringen har i 10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen överlåtit åt kommunerna att meddela sådana föreskrifter. - Av 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor följer att det i den utsträckning regeringen med stöd av 2 § lagen om bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt kommunen att meddela föreskrifter som avser trafik, denna uppgift inom kommunen ska fullgöras av en eller flera nämnder. En nämnds beslut får enligt 6 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor överklagas hos länsstyrelsen. - Allmän förvaltningsdomstol är således inte behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som meddelats av en kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen. Kammarrättens och länsrättens avgöranden ska därför undanröjas. - Av handlingarna i målet framgår att det aktuella protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 4 februari 2009 och togs ned den 26 februari 2009. Den sista dagen för överklagande av beslutet hos länsstyrelsen var således den 25 februari 2009 (se 23 § tredje stycket förvaltningslagen /1986:223/). Anledning saknas därför att nu lämna över handlingarna till kommunen för prövning av om överklagandet kommit in i rätt tid. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer Kammarrätten i Jönköpings beslut den 26 mars 2010 i mål nr 3317-09 och Länsrätten i Mariestads dom den 21 oktober 2009 i mål nr 416-09. - (mål nr 2292-10, fd II 2010-09-14, Fazlic)