Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1978-04-27
Ändring införd
SFS 1978:234 i lydelse enligt SFS 2017:731
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

[S2]I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden. Lag (2017:731).

2 § har upphävts genom lag (1991:1675).
3 § har upphävts genom lag (1991:902).

5 §  Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

[S2]En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i ärenden av det slag som avgiften gäller.

[S3]Avgifterna får tas ut i förskott. Lag (1991:355).

6 §  En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut får inte överklagas.

[S3]De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

[S4]Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.

[S5]En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:721).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förordning (1978:581) om ikraftträdande av lagen (1978:234) om trafiknämnd

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1984:880) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:14
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:1176) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1986:1247) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:34
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1991:355) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där ansökan har gjorts efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:157
  Omfattning
  nuvarande 4 § betecknas 6 §; ändr. nya 6 §; nya 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:902) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:117
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1675) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1649) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:67, Bet. 1992/93:TU6
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:132, Bet. 1992/93:TU11
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1995:43) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1995-04-01

Lag (2008:1363) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2014:721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:731) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01