Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1978-04-27
Ändring införd
SFS 1978:234 i lydelse enligt SFS 2017:731
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

[S2]I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden. Lag (2017:731).

2 § har upphävts genom lag (1991:1675).
3 § har upphävts genom lag (1991:902).

5 §  Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

[S2]En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i ärenden av det slag som avgiften gäller.

[S3]Avgifterna får tas ut i förskott. Lag (1991:355).

6 §  En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut får inte överklagas.

[S3]De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

[S4]Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.

[S5]En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:721).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Prop. 1977/78:81

Förordning (1978:581) om ikraftträdande av lagen (1978:234) om trafiknämnd

Omfattning
ikrafttr.

Lag (1984:880) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1984/85:14
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
1985-01-01

Lag (1986:1176) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1986/87:39
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (1986:1247) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Prop. 1986/87:34
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (1991:355) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där ansökan har gjorts efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1990/91:157
Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 6 §; ändr. nya 6 §; nya 4, 5 §§
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1991:902) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1990/91:117
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (1991:1675) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1991/92:17
Omfattning
upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 6 §§
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (1992:1649) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Prop. 1992/93:67, Bet. 1992/93:TU6
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (1992:1721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Prop. 1992/93:132, Bet. 1992/93:TU11
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (1995:43) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1995-04-01

Lag (2008:1363) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2014:721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:731) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01