Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
SFS 1975:88 i lydelse enligt SFS 2010:1556
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen, om föreskrifterna gäller

 1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
 2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,
 3. postbefordran,
 4. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
 5. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,
 6. skeppsmätning,
 7. trafik på väg eller i terräng,
 8. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,
 9. riksfärdtjänst,
 10. tillstånd att bruka svävare,
 11. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,
 12. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter

 1. för trafikövervakningstjänster,
 2. för tillsyn enligt bestämmelser som avses i första stycket 6 när det gäller säkerhetsanordningar för sjötrafiken samt 13 och 14, och
 3. för ärendehandläggning enligt bestämmelser som avses i första stycket 5, 6, 8, 13 och 14.

[S3]Regeringen får också meddela föreskrifter om

 1. avgifter för farledsverksamheten,
 2. avgifter för skeppsmätning, och
 3. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14.Lag (2010:1556).

Prop. 2010/11:30: Nuvarande lydelse i förslag 2.3 (se vänsterspalt s. 11) skiljer sig från lagrådsremissens förslag avseende samma lag (bilaga 9) eftersom paragrafen ändrats i tiden efter lagrådsremissen, prop. 2009/10:20. Den föreslagna lydelsen är däremot densamma som i lagrådsremissen – nu med hänsyn tagen till de ändringar som Lagrådets yttrande föranlett, se nedan kommenterat.

Andra stycket delas upp i ett andra ...

2 §  Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i 1 §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 och sådana föreskrifter om avgifter för trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket. Lag (1999:336).

 • HFD 2013:30:Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om avgift eller skatt.
 • RÅ 2010 not 89:Allmän förvaltningsdomstol ansågs inte behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som hade meddelats av kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen (1998:1276)

3 §  Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med stöd av 1 § första stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1986:298).

Ändringar

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1977:1121) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1978:233) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1981:705) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1982:167) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1985:18) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-04-01

Lag (1986:298) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:85
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1990:1159) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:592) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1993:605) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Rskr. 1992/93:180, Prop. 1992/93:97, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30, Bet. 1992/93:JoU7
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1996:525) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1999:336) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 1998/99:214, Prop. 1998/99:91, Bet. 1998/99:TU13
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2002:584) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2009:1351) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1556) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 2010/11:58, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01