RÅ 2010 not 96

För att möjliggöra bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om länsstyrelsens prövning av antagandebeslutet, avslag)

Not 96. Ansökan av J-E.K. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun antog detaljplan för del av Ilbudet 6 östra, inom Valla, i syfte att möjliggöra byggandet av flerbostadshus i kvarteret Ilbudet. Länsstyrelsen i Östergötlands län avslog överklaganden av beslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen (Miljödepartementet, 2008-09-25) som avslog överklagandena. - I sin ansökan om rättsprövning uppehöll sig J-E.K. bl.a. vid hur trafikförhållandena skulle påverkas av planen. Han framhöll också att länsstyrelsen inte prövat detaljplanen enligt 12 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - Regeringsrätten höll muntlig förhandling. - Regeringsrätten (2010-10-26, Eliason, Kindlund, Jermsten, Ståhl, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - I 2 och 3 kap. PBL finns bestämmelser som reglerar de intressen som ska beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse samt krav på byggnader m.m. I 2 kap. 3 § första stycket anges bl.a. att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet och möjligheterna att förebygga bl.a. bullerstörningar. Enligt 2 kap. 4 § första stycket punkterna 1 och 4 ska, inom områden med sammanhållen bebyggelse, bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av skydd mot bl.a. trafikolyckor och andra olyckshändelser samt till behovet av trafikförsörjning och god trafikmiljö. I 3 kap. 2 § PBL anges att byggnader ska placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. - De i målet tillämpliga bestämmelserna i 2 och 3 kap. PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Vad J-E.K. anfört beträffande det aktuella beslutet visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av nu aktuellt slag. - I 12 kap. PBL regleras den statliga kontrollen över kommunala planbeslut i vissa fall. Enligt 1 § ska länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta en detaljplan bl.a. om det kan befaras att beslutet innebär att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.miljöbalken inte följs eller en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 12 kap. PBL. Regeringen har i det klandrade beslutet behandlat frågan om exploateringen enligt detaljplanen är förenlig med de intressen som avses i den ovan angivna bestämmelsen och då inte funnit skäl att frångå länsstyrelsens ställningstagande. Vad J-E.K. anfört mot regeringens beslut i detta hänseende utgör enligt Regeringsrättens mening inte skäl att upphäva beslutet. - Det har inte heller i övrigt visats att det har förekommit fel som kan ha påverkat utgången i ärendet och det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 8332-08, fd 2010-09-29, Königsson)