RÅ 2010:118

En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 29 maj 2008 att återkalla H.A:s taxiförarlegitimation och bestämde att H.A. under en tid av 3 år skulle anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation. Som skäl för beslutet angavs att H.A. enligt dom som vunnit laga kraft dömts för misshandel som begåtts den 1 maj 2007. Påföljden hade bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Länsrätten i Stockholms län

H.A. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att länsrätten skulle undanröja beslutet och att han i stället skulle meddelas varning. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han har aldrig tidigare bråkat med någon och han tycker inte om problem. Under sin tid i Sverige har han fått mycket goda vitsord från arbetsgivare när han har arbetat eller praktiserat. Hans arbetsgivare ser honom som lugn och balanserad utan någon antydan till aggressivitet. Arbetsgivaren har inte hört talas om något olämpligt beteende. Vid kontakt med beställningscentralen, Taxi Stockholm, finns heller inte någon anmärkning mot honom eller hans uppträdande.

Länsstyrelsen vidhöll sitt beslut och överlämnade handlingarna till länsrätten för prövning.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2008-09-05, ordförande Christiansson) yttrade: Den skriftliga utredningen - Av Södertörns tingsrätts dom den 24 januari 2008, mål nr B 13662-07, framkommer bl.a. följande. De tilltalade har samstämmigt berättat att NN utdelade ett slag som träffade H.A. över näsan. Misshandeln inleddes med stöd av nödvärnsrätten och övergick först därefter till en straffbar misshandel. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. - Länsstyrelsen har i yttrande till länsrätten anfört i huvudsak följande. Det brott som H.A. har begått har rubbat förtroendet för honom att ansvara för befordran av passagerare. Hans taxiförarlegitimation ska därför återkallas. Utredningen vid den muntliga förhandlingen - Länsrätten har den 3 september 2008 hållit muntlig förhandling i målet. Parterna har vid den muntliga förhandlingen i huvudsak vidhållit vad de tidigare anfört. - Skälen för länsrättens avgörande - H.A. har av Södertörns tingsrätt dömts till ansvar för misshandel. Handlingen bedömdes som misshandel av normalgraden. H.A. har således begått en sådan gärning att fråga uppkommer om han kan anses lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. - Vid bedömningen av om återkallelse ska tillgripas, bör hänsyn tas till den omständigheten att det vid återkallelse av taxiförarlegitimation är stipulerat en lägsta återkallelsetid om tre år. De omständigheter som ska leda till återkallelse ska, för att stå i rimlig proportion till återkallelsetiden, vara av sådan art att dessa också motiverar en återkallelse om tre år. Med hänsyn härtill krävs en prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. - Mot denna bakgrund gör länsrätten följande bedömning av huruvida H.A:s taxiförarlegitimation ska återkallas eller om varning ska meddelas. Av tingsrättens dom framgår att H.A. sedan tidigare inte förekommer i belastningsregistret. Såvitt framgår av utredningen i målet finns inte heller i övrigt några anmärkningar mot H.A. avseende hans yrkesutövning som taxichaufför. Inte heller finns några uppgifter om att han gjort sig skyldig till några trafikförseelser vilka föranlett någon form av ingripande med avseende på hans körkortsinnehav. Länsrätten kan därvidlag konstatera att H.A., såvitt framgår av utredningen i målet, inte tidigare gjort sig skyldig till något som skulle kunna rubba tilliten till honom som förare i taxitrafik. Mot denna bakgrund och med beaktande av H.A:s personliga förhållanden i övrigt, finner länsrätten att omständigheterna i förevarande mål är sådana att den brottslighet som H.A. dömts för inte kan anses rubba förtroendet för honom som taxiförare i sådan utsträckning att hans taxiförarlegitimation ska återkallas i tre år. Enligt länsrätten är varning en tillräckligt ingripande påföljd. Länsstyrelsens beslut att återkalla H.A:s taxiförarlegitimation ska således undanröjas och H.A. ska i stället meddelas varning. - Länsrätten bifaller överklagandet på så sätt att det överklagade beslutet upphävs och att H.A. i stället tilldelas en varning.

Kammarrätten i Stockholm

Länsstyrelsen överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle fastställa länsstyrelsens beslut om återkallelse. Till stöd för talan anfördes i huvudsak följande. Den avgörande frågan för om taxiförarlegitimationen ska återkallas eller inte är om föraren genom brottslig gärning eller andra missförhållanden har visat sig olämplig som innehavare av taxiförarlegitimation. Om svaret är jakande ska taxiförarlegitimationen återkallas. Därefter ska prövas hur länge den ska återkallas. H.A. har dömts för misshandel av normalgraden. Misshandeln har inte skett i hans yrkesutövning. Länsstyrelsen bedömer att en misshandel som skett i ett privat förhållande är av lika allvarlig art som en misshandel som skett i samband med taxiförarens yrkesutövning. I båda fallen visar taxiföraren att han är olämplig att tjänstgöra som taxiförare och vederbörandes taxiförarlegitimation ska återkallas. Länsstyrelsen anser att det inte är fråga om ett mindre allvarligt brott varför varning inte kan komma i fråga.

H.A. bestred bifall till överklagandet. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Regeringsrätten har i RÅ 2008 ref. 49 uttalat att en återkallelse av en legitimation att utöva ett yrke är en ingripande åtgärd som förutsätter en individuell bedömning och att enbart det förhållandet att någon har dömts för misshandel inte med automatik bör medföra återkallelse av legitimationen. För att återkallelse ska ske bör det krävas att bedömningen görs att brottet rubbar förtroendet för taxiföraren att svara för resenärernas trygghet. I varje fall ska således en prövning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. H.A. har sedan han kom till Sverige kämpat hårt för att få ett bra liv i Sverige, bl.a. studerar han numera på KTH i Stockholm. Han har genomgående fått mycket goda vitsord från tidigare arbetsgivare. H.A. har aldrig bråkat med någon och han tycker inte om problem. - Av tingsrättens dom framgår att vittnena lämnat motstridiga uppgifter, att de till vissa delar kan ifrågasättas samt att det inte framkommer på vilket sätt H.A. skulle ha deltagit i misshandeln av grannen. Av tingsrättsdomen framkommer även att det varit svårt att reda ut vad som verkligen har inträffat och att brottet som H.A. dömts för har haft sin upprinnelse i helt privata förhållanden som inte har något samband med hans yrkesutövning. H.A. förekommer heller inte i belastningsregistret, det finns inte några anmärkningar på honom vad gäller hans yrkesutövning som taxichaufför och han har inte gjort sig skyldig till några trafikförseelser. Omständigheterna är således sådana att H.A:s taxiförarlegitimation inte bör återkallas. Varning är därför en tillräckligt ingripande åtgärd.

H.A. åberopade bl.a. intyg från arbetsgivare som han arbetat eller praktiserat hos.

Kammarrätten höll den 5 mars 2009 muntlig förhandling i målet. Vid den muntliga förhandlingen yttrade sig H.A. angående händelsen den 1 maj 2007 som ledde till att han dömdes för misshandel, bl.a. med den innebörden att han i samband med att han hjälpte sin bror att flytta först blev angripen och slagen i ansiktet av en person (NN), att polisen inte skickade någon patrull när han ringde samt att NN därefter, i ett efterföljande skede, bråkade med hans bror, vilket oroade honom, eftersom brodern har en skada i huvudet, varför han knuffade bort NN. H.A. anförde vid förhandlingen vidare bl.a. följande. Han har, trots att han har haft många kunder som varit besvärliga, aldrig haft några problem med dem och han skulle aldrig reagera på ett olämpligt sätt vid taxikörning. Beslutet att återkalla taxiförarlegitimationen har påverkat honom på ett mycket negativt sätt, bl.a. har han tvingats att skjuta på sitt bröllop och eftersom han inte längre kan jobba har han tvingats att skuldsätta sig.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2009-04-01, Eriksson, Fries, referent, Melander) yttrade: I 5 kap. 6 § första stycket 1 yrkestrafiklagen (1998:490), YTL, anges att en taxiförarlegitimation skall återkallas av prövningsmyndigheten om innehavaren genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i linjetrafik eller taxitrafik enligt 3 kap. 1 §. I paragrafens andra stycke anges att om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas kan i stället varning meddelas. - I 5 kap. 7 § YTL anges att om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § första stycket 1 skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation. - H.A. erhöll taxiförarlegitimation den 23 oktober 2006. H.A. har enligt Södertörns tingrätts lagakraftvunna dom den 24 januari 2008 gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden den 1 maj 2007. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut. Gärningen han fällts till ansvar för består i att han tillsammans med en annan person misshandlat en för honom okänd person, som slogs till marken och där, liggande eller stående på knän och armbågar, fick ta emot någon eller några sparkar och flera slag. Tingsrätten fann att misshandeln var allvarlig. - I RÅ 2008 ref. 49, som rörde ingripande enligt YTL i anledning av en taxiförares misshandel av sin hustru, uttalade Regeringsrätten bl.a. att enbart det förhållandet att någon dömts för misshandel av normalgraden inte med automatik bör medföra återkallelse av legitimationen. För att återkallelse ska ske bör krävas att den bedömningen görs att brottet rubbar förtroendet för taxiföraren att svara för resenärernas trygghet. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Det brott som H.A. har gjort sig skyldig till ger anledning att ifrågasätta hans taxiförarlegitimation. - Frågan är om hans taxiförarlegitimation ska återkallas eller om varning i stället kan meddelas på den grunden att missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas. - Det kan å ena sidan konstateras att bortsett från det aktuella misshandelsbrottet har det inte framförts några anmärkningar mot H.A:s laglydnad, vare sig i anknytning till taxitrafiken eller i övrigt, och enligt vad som framkommit synes han annars leva under välordnade förhållanden. Å andra sidan har H.A. gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som riktat sig mot en för honom okänd person. Med hänsyn till det sistnämnda och de närmare omständigheterna kring brottet såsom de framgår av tingsrättens dom finner kammarrätten att brottet rubbar förtroendet för H.A. att svara för resenärernas trygghet. Vad H.A. anfört och åberopat föranleder inte annan bedömning. Mot denna bakgrund ska hans taxiförarlegitimation återkallas. Överklagandet ska följaktligen bifallas. - Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer länsstyrelsens beslut den 29 maj 2008.

Regeringsrätten

H.A. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten och yrkade att domen skulle ändras. H.A. anförde bl.a. följande. Han har inte tidigare gjort sig skyldig till något som skulle kunna rubba tilliten till honom som förare i taxitrafik. Det finns inte heller något samband mellan brottet och hans yrkesutövning. Vid en individuell bedömning i hans fall rubbar inte brottet förtroendet för hans förmåga att svara för resenärernas trygghet. Omständigheterna är sådana att taxiförarlegitimationen inte bör återkallas och att varning därför är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. En misshandel som skett utanför yrkesutövningen är av lika allvarlig art som en misshandel som skett i yrkesutövningen. I båda fallen visar taxiföraren att han är olämplig som förare i yrkestrafik och taxiförarlegitimationen ska återkallas. Det rör sig här inte om ett mindre allvarligt brott. Varning kan därför inte komma i fråga.

Regeringsrätten (2010-12-20, Almgren, Dexe, Lundin, Brickman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. En återkallelse av en taxiförarlegitimation kan ske av hänsyn till passagerarnas säkerhet. Att återkallelse ska ske när en taxiförare har gjort sig skyldig till vissa brott grundar sig på att brottet ansetts dokumentera olämplighet (prop. 1993/94:168 s. 41).

Vid bedömningen av om ett brott tyder på att taxiföraren är olämplig ska man ta hänsyn till inte bara hur allvarligt brottet är utan även gärningens karaktär och omständigheterna kring brottet. H.A. har begått ett allvarligt brott, som har inneburit att han har utövat kraftigt våld mot en obekant person. Härigenom har han visat att han är olämplig som taxiförare och det finns inte förutsättningar för att besluta om varning i stället för återkallelse. Överklagandet ska därför avslås.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Regeringsrådet Hamberg var av skiljaktig mening och anförde: Regeringsrätten har i målet RÅ 2009 ref. 49, i fråga om återkallelse av en taxiförares legitimation efter det att denne gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden, uttalat att det för återkallelse bör krävas att den bedömningen görs att brottet rubbar förtroendet för taxiföraren att svara för resenärernas trygghet. Vid prövningen beaktades taxiförarens allmänna laglydnad men också omständigheterna vid brottet och eventuella beröringspunkter mellan detta och yrkesutövningen. - På samma sätt som var fallet i det nämnda målet har i det nu aktuella återkallelseärendet inga anmärkningar riktats mot H.A:s allmänna laglydnad, och misshandelsbrottet har inte skett i yrkesutövningen. Fråga är då om misshandeln och omständigheterna kring denna ändå är sådana att det nu finns skäl att anta att taxiresenärernas trygghet kan komma att äventyras. Till skillnad mot det tidigare fallet rör misshandelsbrottet en, såvitt framgår, för H.A. tidigare obekant person. Även i ett sådant fall måste emellertid de närmare omständigheterna kring brottet beaktas vid värderingen av lämplighetsfrågan. I tingsrättens dom anges att den våldsutövning H.A. och en av hans bröder dömts för inleddes med stöd av nödvärnsrätten och först därefter övergått till straffbar misshandel. Det framgår av domen att händelseförloppet och de närmare omständigheterna kring detta delvis är oklara. Enligt min mening finns det, mot bakgrund av utredningen i övrigt, inte tillräckliga skäl för bedömningen att misshandelsbrottet rubbat förtroendet för H.A. att svara för taxiresenärernas trygghet. Hans taxiförarlegitimation bör därför inte återkallas utan i stället bör varning meddelas.

Föredraget 2010-12-01, föredragande Hancock Bruhn, målnummer 2735-09