RH 1994:100

Sedan mål om betalningsföreläggande av kronofogdemyndigheten överlämnats till tingsrätten, har tingsrätten, utan föregående förberedelse, direkt utfärdat slutföreläggande för svaranden vid äventyr att målet kunde komma att avgöras i föreliggande skick. Tingsrättens handläggning har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts och målet återförvisats till tingsrätten.

Utvecklingsfonden i Malmöhus län ansökte hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande för S.L. för utfående av fordran avseende borgensåtagande. S.L. bestred ansökningen utan att ange några skäl. Sedan Utvecklingsfonden begärt att målet skulle överlämnas till tingsrätt, fattade kronofogdemyndigheten den 2 november 1993 beslut om överlämnande.

Tingsrätten utfärdade den 3 december 1993 slutföreläggande för S.L.. Föreläggandet innehöll bl.a. följande: Tingsrätten avser att avgöra målet utan huvudförhandling. Ni bereds därför tillfälle att slutföra Er talan i målet. Har Ni något att tillägga till det Ni tidigare har anfört kan Ni inom 14 dagar efter det att Ni har fått del av dessa handlingar meddela detta skriftligen till tingsrätten. Om Ni inte låtit höra av Er till tingsrätten inom den angivna tiden, kan målet komma att avgöras i föreliggande skick. - S.L. delgavs föreläggandet men hördes inte av.

Lunds tingsrätt (1994-04-21, rådmannen Bo Severin) förpliktade S.L. att betala yrkat belopp jämte ränta och kostnader samt anförde under "Domskäl" följande: I avsaknad av närmare argumentation från S.L. godtar tingsrätten Utvecklingsfondens påståenden.

S.L. överklagade domen och yrkade att han skulle befrias från betalningsskyldighet och skyldighet att ersätta Utvecklingsfonden för rättegångskostnader.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1994-11-09, hovrättspresidenten Bo Broome, hovrättslagmannen Erland Aspelin och hovrättsrådet Birgitta Orton Åqvist, referent) undanröjde den överklagade domen och återförvisade målet till tingsrätten för erforderlig behandling. Som skäl för beslutet anförde hovrätten: När ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats av kronofogdemyndigheten till tingsrätten, skall förberedelse i målet äga rum vid tingsrätten, låt vara att formerna för denna kan påverkas av innehållet i de skrifter som parterna har gett in till kronofogdemyndigheten (jfr NJA II 1987 s. 225 och 261). Syftet med förberedelsen anges i 42 kap. 6 § 2 st. rättegångsbalken. Någon förberedelse till avgörande enligt reglerna i 42 kap. nämnda balk har emellertid inte ägt rum i detta mål. Fråga om att enligt 42 kap. 18 § 2 st. i balken bereda part tillfälle att slutföra sin talan aktualiseras inte förrän målet kan anses berett till avgörande; underlåtenhet att svara på ett sådant "slutföreläggande" kan alltså inte bota en brist i förberedelseförfarandet. Tingsrättens underlåtenhet att sörja för förberedelse utgör rättegångsfel, och då övriga i 50 kap. 28 § rättegångsbalken angivna förutsättningar föreligger, bör tingsrättens dom undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten.

Målnummer T 344/94