RH 1995:20

Prövningstillstånd krävs inte för att hovrätt skall pröva tingsrätts beslut i mål om undanröjande av godkänt föreläggande av ordningsbot.

J.W. godkände ett föreläggande av ordningsbot, avseende en körning mot rött ljus. Han yrkade vid tingsrätten att föreläggandet skulle undanröjas.

Stockholms tingsrätt (1994-10-13, tingsfiskalen Malou Lindblom) lämnade J.W:s klagan utan bifall.

hovrätten

J.W. överklagade tingsrättens beslut till hovrätten och yrkade att föreläggandet skulle undanröjas. Fråga uppkom därvid om prövningstillstånd krävdes för att hovrätten skulle pröva överklagandet.

Svea hovrätt (1995-01-13, hovrättsråden Lars Hesser och Jan-Olov Swahn samt tf. hovrättsassessorn Erica Hemtke, referent) fann att prövningstillstånd inte krävdes för att hovrätten skulle pröva J.W:s överklagande och lämnade överklagandet utan bifall. Hovrätten anförde följande.

Enligt 48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken gäller godkänt föreläggande av ordningsbot som lagakraftvunnen dom. Enligt 59 kap. 6 och 10 §§ samma balk kan dock föreläggandet under vissa förutsättningar undanröjas efter klagan till tingsrätt i särskild ordning. Klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot är ett s.k. extraordinärt rättsmedel. I fråga om handläggningen vid tingsrätten skall i huvudsak tillämpas de regler i 52 kap.rättegångsbalken som annars gäller för överklagande av beslut i hovrätten. Beträffande överklagande av tingsrättens beslut gäller, enligt 59 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken, reglerna i 49 och 52 kap. samma balk. Hovrättens beslut får inte överklagas.

I 49 kap. 13 § rättegångsbalken uppställs ett krav på prövningstillstånd för att hovrätten i brottmål skall pröva en tingsrätts dom eller sådant beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av dom, bl.a. i mål vari den tilltalade inte dömts till annan påföljd än böter. Fråga uppkommer då om hänvisningen till reglerna i 49 kap.rättegångsbalken innebär att prövningstillstånd krävs också för att hovrätten skall pröva ett överklagande av tingsrätts slutliga beslut i fråga om godkänt föreläggande av ordningsbot.

Regler om prövningstillstånd i brottmål infördes genom förutvarande 49 kap. 12 a § rättegångsbalken, vilken bestämmelse trädde i kraft den 1 juli 1993. Regleringen i denna bestämmelse överfördes, såvitt nu är i fråga, i sak oförändrad till 49 kap. 13 § rättegångsbalken genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 oktober 1994. Av förarbetena till den ursprungliga regleringen (prop. 1992/93:216 s. 87-88) framgår att kravet på prövningstillstånd omfattar även mål, vari - beträffande handläggningen - reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter skall tillämpas. I fråga om mål om undanröjande av ordningsföreläggande gäller emellertid, som ovan sagts, andra regler för förfarandet i tingsrätt.

Före den 1 oktober 1994 stadgades i förutvarande 59 kap.7 och 9 §§rättegångsbalken att vid fullföljd mot tingsrättens beslut i anledning av besvär över ordningsföreläggande skulle bestämmelserna i 49 och 52 kap. samma balk äga motsvarande tillämpning. Sedan den 1 oktober 1994 anges i stället, som ovan nämnts, i 59 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken att bestämmelserna i bl.a. 49 kap. gäller i förevarande slag av mål. Av förarbetena till denna lagändring kan utläsas att någon saklig ändring av reglerna i 59 kap.rättegångsbalken inte åsyftades. Den ursprungliga hänvisningen till 49 kap.rättegångsbalken är äldre än den ursprungliga regleringen av prövningstillstånd för brottmål i hovrätten. Frågan om reglerna om prövningstillstånd i brottmål skall tillämpas också på klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot synes över huvud taget inte ha berörts i något förarbetsuttalande.

Sammanfattningsvis gör hovrätten följande överväganden i frågan om prövningstillstånd skall krävas för att hovrätten skall pröva J.W:s överklagande. Fråga är om överklagande av ett slutligt beslut. Sådana beslut omfattas inte direkt av kravet på prövningstillstånd i 49 kap. 13 § rättegångsbalken. Den ursprungliga hänvisning till reglerna i 49 kap.rättegångsbalken, som numera återfinns i 59 kap. 8 § första stycket samma balk, tillkom innan regler om prövningstillstånd i brottmål i hovrätt fanns. Frågan om kravet på prövningstillstånd skall omfatta även tingsrätts slutliga beslut i fråga om klagan över godkänt ordningsföreläggande synes inte ha övervägts av lagstiftaren. Med hänsyn dels till det nu sagda, dels - och framför allt - till att fråga är om ett extraordinärt rättsmedel, för vilket gäller andra regler beträffande handläggningen än dem som gäller för brottmål, samt till att hovrättens beslut inte får överklagas finner hovrätten att lagstiftningen på området inte kan anses innefatta krav på prövningstillstånd för att hovrätt skall pröva tingsrätts beslut i mål om undanröjande av föreläggande av ordningsbot.

Av det ovan anförda följer alltså att J.W:s överklagande skall upptas till prövning. Vad han har anfört utgör inte skäl att ändra tingsrättens beslut.

Målnummer Ö 4247/94