RH 1995:38

Skyldighet för hyresgäst att flytta på den grund att hyresrätten är förverkad till följd av dröjsmål med hyresbetalning förutsätter att hyresavtalet sagts upp i laga ordning och att hyresgästen på föreskrivet sätt underrättats om sin rätt att få tillbaka hyresrätten genom betalning. Underlåtenhet att söka klarlägga vad hyresvärden gör gällande i dessa hänseenden har ansetts utgöra rättegångsfel.

A.L. hyrde av Haninge Bostäder Aktiebolag en bostadslägenhet. Bolaget ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Stockholms län om betalningsföreläggande och yrkade där betalning för obetald hyra jämte ränta.

I ansökningen angavs att den avsåg även handräckning "enligt bilaga", men såvitt framgick av handlingarna fanns ingen sådan bilaga bifogad ansökningen när den kom in till kronofogdemyndigheten, och det kunde inte heller på annat sätt av dit ingivna handlingar utläsas i vilket avseende handräckning yrkades.

A.L. bestred bolagets "krav i alla sina delar". Såvitt framkommit hade det fortfarande inte blivit upplyst i vilket avseende handräckning yrkades.

Sedan målet överlämnats till tingsrätten och där företagits till handläggning enligt reglerna i 1 kap. 3 d § rättegångsbalken för mål om mindre värde samt A.L. lämnat skriftligt svaromål, framställde bolaget skriftligen bestämt yrkande om avhysning från bostadslägenheten.

Tingsrätten översände bolagets inlaga till A.L. samt förelade henne att slutföra sin talan i målet. Genom ett nytt föreläggande underrättade tingsrätten därefter A.L. om att målet hade lottats om för handläggning som ordinärt tvistemål och beredde henne tillfälle att framställa invändningar mot bolagets talan. Inget ytterligare anfördes från A.L:s sida.

Handens tingsrätt (1994-11-15, tingsnotarien Lena Klintefall) biföll bolagets talan och förpliktade A.L. att utge fordrad hyra samt - på den grund att hyresrätten var förverkad genom underlåtenhet att betala hyra i rätt tid - att flytta från lägenheten.

A.L. yrkade i hovrätten att bolagets talan skulle ogillas.

Svea hovrätt (1995-02-13, hovrättslagmannen Gerhard Wikrén samt hovrättsråden Nils Genell, referent, och Claes Örn), som företog målet till avgörande utan att bereda bolaget tillfälle att svara, lämnade överklagandet i vad det avsåg betalningsskyldighet utan bifall såsom uppenbart ogrundat samt undanröjde tingsrättens dom i vad A.L. hade förpliktats att flytta från lägenheten och återförvisade målet i den delen till tingsrätten för fortsatt behandling.

I sina beslutsskäl i frågan om återförvisning anförde hovrätten:

Av bolagets ansökan om handräckning framgick inte i vilket avseende handräckning söktes. Kronofogdemyndigheten hade därför inte bort uppta den till prövning utan att först förelägga bolaget att ange vad som yrkades och grunden för yrkandet vid påföljd att ansökningen annars kunde komma att avvisas.

Först genom sin sista inlaga till tingsrätten kan bolaget sägas ha framställt yrkande om avhysning från bostadslägenheten. Bolaget åberopade inte heller då uppsägning och angav inte heller grunden för yrkandet på annat sätt än genom att också upprepa anspråket på obetald hyra.

Om tingsrätten antagit, att bolaget till grund för avhysningsyrkandet gjorde gällande att hyresrätten var förverkad till följd av dröjsmål med hyresbetalning, hade den bort kräva besked om vad som åberopades med avseende på uppsägning och på föreskriven underrättelse till hyresgästen om rätt att få tillbaka hyresrätten genom betalning.

Om tingsrätten antagit, att bolaget ansåg sig kunna åberopa delgivning av den bristfälliga ansökningen om handräckning som uppsägning enligt 12 kap. 8 § sjätte stycket jordabalken, hade den i vart fall bort antingen undersöka, om A.L. därvid hade fått del av sådan underrättelse genom kronofogdemyndighetens försorg enligt föreskrifterna i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken, eller själv ombesörja delgivning av en sådan.

Såvitt framgår av tingsrättens dom har A.L. genom den förpliktats flytta från bostadslägenheten utan att det blivit klarlagt, vare sig på vad sätt uppsägning kunde anses ha skett eller att föreskriven underrättelse delgivits med henne om rätten att få tillbaka hyresrätten genom betalning.

På grund av det anförda finner hovrätten att rättegångsfel, som kan antas ha inverkat på målets utgång och som inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten, förekommit hos kronofogdemyndigheten och vid tingsrätten i frågan om handräckning för avhysning. Tingsrättens dom skall därför undanröjas i den delen.

Målnummer T 1938/94