RH 1995:49

Särskild rättsverkan i form av straffskatt enligt lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. har inte ansetts förenlig med EG- rättslig reglering av punktskatter på alkohol. Yrkande om straffskatt har därför upphävts.

Umeå tingsrätt

Allmän åklagare yrkade vid Umeå tingsrätt ansvar å T.F. och T.J. för olovlig försäljning av teknisk sprit och olovligt förfarande med teknisk sprit. Åklagaren yrkade vidare - förutom förverkande av i beslag tagen sprit m.m. - förpliktande för T.F. och T.J. att utge straffskatt med 625 000 kr.

T.F. och T.J. bestred, såvitt nu är av intresse, skyldighet att utge straffskatt.

Umeå tingsrätt (1994-10-04, t.f. rådmannen Maria Lindhe samt nämndemännen Per Holmström, Keidi Johansson och Gerda Sundh) dömde T.F. för olovlig försäljning av teknisk sprit och T.J. för olovlig försäljning av teknisk sprit samt olovligt förfarande med teknisk sprit till fängelse åtta månader. Tingsrätten biföll vidare förverkandeyrkandena och yttrade i fråga om straffskatt:

Eftersom T.F. gjort sig skyldig till olovlig försäljning av teknisk sprit och T.J. jämväl olovligt förfarande med teknisk sprit skall de gälda skatt. Med hänsyn till att de inte före försäljningen vidtagit någon åtgärd med det alkoholhaltiga preparatet och till de tilltalades ekonomiska förhållanden finner tingsrätten uppenbart obilligt att ålägga straffskatt till högre belopp än ungefär en fjärdedel av det belopp som belöper för en försäljning av förevarande storleksordning eller 130 000 kr.

T.F. och T.J. överklagade tingsrättens dom och yrkade - förutom ogillande av åtalet och förverkandet - även befrielse från skyldigheten att utge straffskatt.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Övre Norrland (1995-03-14, hovrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt, hovrättsrådet Runar Viksten, hovrättsassessorn Jonas Lundberg, referent, samt nämndemännen Nils-Gustaf Rasmusson och Sonja Segerstedt) fastställde tingsrättens dom i ansvarsdelen och förordnade att vad tingsrätten förordnat om beslag skulle bestå samt undanröjde vad tingsrätten under särskild rättsverkan förordnat om straffskatt och anförde, såvitt nu är av intresse, i sina domskäl:

Av 13 § fjärde stycket lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. framgår bl.a. att den som, vilket här är fallet, brutit mot 7 § i lagen skall, om det inte är uppenbart oskäligt, betala skatt med 75 kr per liter för det alkoholhaltiga preparat som varit föremål för brottet.

Genom Sveriges inträde i den Europeiska Unionen är vid tillämpningen av denna bestämmelse Rådets direktiv av den 25 februari 1992 (92/12/EEG) om bl.a. allmänna regler för punktskattepliktiga varor av betydelse. Direktivet innehåller bl.a. följande bestämmelser som, i avsaknad av en officiell svensk version, återges på engelska.

Article 3

1. This Directive shall apply at Community level to the following products as defined in the relevant Directives:

-mineral oils,

-alcohol and alcoholic beverages,

-manufactured tobacco.

2. The product listed in paragraph 1 may be subject to other indirect taxes for specific purposes, provided that those taxes comply with the tax rules applicable for excise duty and VAT purposes as far as determination of the tax base, calculation of the tax, chargeability and monitoring of the tax are concerned.

I direktivet återfinns vidare en mängd detaljerade regler bl.a. om punktskattepliktens inträde. Enligt artikel 6 inträder skattskyldighet för punktskatt när varor släpps för konsumtion. Frisläppande av punktskattepliktiga varor utgörs bl.a. av all införsel. De särskilda bestämmelser som hänför sig till skattestrukturerna och skattesatserna för punktskattepliktiga varor anges i särskilda direktiv, bl.a. Rådets direktiv av den 19 oktober 1992 (92/83/EEG).

Sverige har anpassat sin lagstiftning till direktiven om punktskatter bl.a. genom införandet av lagen om alkoholskatt (1994:1564), som trädde i kraft den 1 januari 1995. Av 1 § i denna lag framgår bl.a. att alkoholskatt skall betalas för etylalkohol som tillverkas här i landet, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från tredje land. Enligt 6 § skall därvid skatt tas ut med 474 kr per liter ren alkohol. Av 6 § framgår dessutom att lagen är tillämplig på bl.a. denaturerad sprit, dock att enligt 7 § fullständigt denaturerad sprit under vissa omständigheter är befriad från skatteplikt.

Fråga uppkommer i målet huruvida bestämmelsen om straffskatt i lagen om försäljning av teknisk sprit m.m. är förenlig med det ifrågavarande EG- direktivet. Uppenbart är att det här är fråga om en skatt av sanktionskaraktär (straffskatt), som ligger vid sidan av den EG- rättsliga regleringen av punktskatter. Av den ovan återgivna artikel 3 (2) i EG-direktivet framgår visserligen att alkohol och alkoholdrycker får vara föremål för andra indirekta skatter för specifika ändamål. Förutsättningen är dock att dessa skatter överensstämmer med de nationella reglerna om punktskatt vad avser fastställandet av beskattningsunderlaget, skatteberäkningen, skattskyldigheten samt övervakningen av skatten. En sådan överenstämmelse föreligger inte mellan regleringen av ifrågavarande straffskatt och bestämmelserna om punktskatt på etylalkohol i lagen om alkoholskatt. I sammanhanget förtjänar uppmärksammas att utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna i sitt delbetänkande, Punktskatterna och EG (SOU 1994:74 s. 135) framförde att bestämmelserna om straffskatt torde behöva tas bort med hänsyn till den EG-rättsliga regleringen av alkoholskatten. Så har även skett beträffande olovlig tillverkning av sprit.

På grund av vad som nu anförts finner hovrätten att en bestämmelse om straffskatt som den förevarande inte kan anses förenlig med den EG- rättsliga regleringen av punktskatter på alkohol. Av Sveriges åtaganden enligt bl.a. artikel 5 i Romfördraget får anses följa att straffskatt, i ett fall som det nu är under bedömning, inte skall utdömas enligt den ifrågavarande nationella bestämmelsen. De straffbara gärningar som i detta fall föranlett straffskatt har visserligen ägt rum innan Sverige blivit bundet av de EG-rättsliga reglerna om punktskatt på alkohol. Med hänsyn till att fråga är om en straffskatt bör emellertid med beaktande av 5 § andra stycket lagen om införande av brottsbalken de EG-rättsliga reglerna beaktas i målet. Vad tingsrätten förordnat om straffskatt bör sålunda upphävas.

Målnummer B 335/94