RH 1996:44

Bestämmelserna om häktning har ansetts inte vara tillämpliga vid talan jämlikt 28 kap. 8 § brottsbalken om undanröjande av skyddstillsyn.

B.H. dömdes den 29 september 1995 för grov stöld m.m. till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Åklagaren yrkade - under påstående att B.H. allvarligt åsidosatt sina åligganden enligt behandlingsplanen - att den ådömda skyddstillsynen skulle undanröjas och påföljden bestämmas till fängelse. Åklagaren yrkade vidare att B.H. skulle häktas på grund av risken för fortsatt brottslig verksamhet.

B.H. medgav att skyddstillsynen undanröjdes men bestred häktningsyrkandet.

Östersunds tingsrätt (1996-05-09, rådmannen Göran Ingebrand samt nämndemännen Irene Carlsson, Gunnar Lundgren och Birgitta Selander) undanröjde skyddstillsynen, bestämde påföljden till fängelse viss tid och förordnade att B.H. skulle häktas, eftersom det fanns risk för att han på fri fot fortsatte sin brottsliga verksamhet.

B.H. överklagade häktningsbeslutet och yrkade att han skulle försättas på fri fot.

Hovrätten för Nedre Norrland (1996-05-14, hovrättslagmannen Hans-Göran Englund, hovrättsrådet Christer Forsberg och hovrättsassessorn Sven Jönson, referent) upphävde tingsrättens häktningsbeslut och förordnade att B.H. omedelbart skulle försättas på fri fot samt anförde som skäl för beslutet följande.

Av 28 kap. 11 § brottsbalken framgår att om fråga uppkommer att undanröja en skyddstillsyn får domstolen, om omständigheterna föranleder det, förordna att den dömde skall på lämpligt sätt omhändertas i avvaktan på vidare förordnande. Är den dömde omhändertagen när domstolen meddelar beslut att skyddstillsynen skall undanröjas, får den förordna att han skall vara omhändertagen till dess beslutet vinner laga kraft. Någon laglig möjlighet att, i en situation som den nu förevarande, istället förordna om häktning föreligger inte. B.H. skall till följd härav omedelbart försättas på fri fot.

Målnummer Ö 268/96