RH 1996:80

Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ett ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § skuldsaneringslagen. Hovrätten har undanröjt tingsrättens beslut.

R.B. ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Gävleborgs län om skuldsanering. Kronofogdemyndigheten beslutade att inleda skuldsanering och upprättade ett förslag härom. Sedan vissa borgenärer motsatt sig förslaget överlämnade kronofogdemyndigheten ärendet till tingsrätten.

Gävle tingsrätt (1996-06-24, rådmannen Hilding Fröberg) återförvisade ärendet till kronofogdemyndigheten.

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten att det vid förhandling inför tingsrätten framkommit vissa nya uppgifter om R.B:s ekonomiska förhållanden. Dessa uppgifter innebar enligt tingsrätten att ett nytt förbehållsbelopp borde räknas fram och frågan om skuldsanering därefter övervägas på grundval av ett nytt förbehållsbelopp, varefter borgenärerna borde beredas möjlighet att ta ställning till ett nytt förslag. Vidare borde kronofogdemyndigheten enligt tingsrätten även ta ställning till den av flera borgenärer aktualiserade frågan om en längre avbetalningsperiod än enligt kronofogdemyndighetens ursprungliga förslag.

Nordbanken, i egenskap av borgenär, yrkade i överklagande att hovrätten skulle undanröja tingsrättens återförvisningsbeslut och anförde som grund för överklagandet att beslutet torde sakna laga stöd.

Hovrätten för Nedre Norrland (1996-08-28, hovrättslagmannen Barbro Hegrelius Jonson, hovrättsrådet Gösta Grefberg och hovrättsassessorn Lars Magnusson, referent) undanröjde tingsrättens återförvisningsbeslut, i följd varav tingsrätten hade att återuppta handläggningen av ärendet. I skälen för beslutet anförde hovrätten följande.

När kronofogdemyndighet har fattat beslut om att inleda skuldsanering skall kronofogdemyndigheten enligt 15 § skuldsaneringslagen se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Av förarbetena till skuldsaneringslagen (prop. 1993/94:123 s. 160) framgår att avsikten är att ett till tingsrätt överlämnat ärende skall vara i sådant skick att tingsrätten på det överlämnade materialet skall kunna fatta beslut om skuldsanering. Det framgår emellertid också att tingsrätten är oförhindrad att inhämta ytterligare utredning och även att ändra förslaget till skuldsanering.

Enligt propositionen (s. 162) skall det inte finnas någon möjlighet för tingsrätten att återförvisa ett skuldsaneringsärende, när kronofogdemyndigheten med stöd av 21 § skuldsaneringslagen överlämnat ärendet till tingsrätten. En sådan ordning ter sig också som en naturlig följd av att tingsrätten, i ett ärende som överlämnats av kronofogdemyndighet, är första instans beträffande frågan om skuldsanering skall beviljas gäldenären. Vid prövningen av ett överlämnat ärende har tingsrätten därmed att antingen fatta beslut om skuldsanering eller avslå ansökningen.

På grund av det anförda finner hovrätten att tingsrättens återförvisningsbeslut skall undanröjas.

Målnummer ÖÄ 434/96