RH 1998:28

Yrkande om jämkning av ränta enligt 8 § räntelagen (1975:635) har inte behandlats i vederbörlig ordning vid tingsrätten. Domen har undanröjts och målet återförvisats till tingsrätten.

I ansökan om betalningsföreläggande yrkade Resurs Finans AB att L.S. skulle förpliktas att till bolaget betala ett visst kapitalbelopp jämte, dels upplupen ränta per ett visst datum, dels ränta med 41,4 procent från tiden därefter till dess betalning sker. Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med ansökningen. L.S. yrkade i ansökan om återvinning att räntan skulle "ändras till 0 och ingenting". Hon uppgav att hon på grund av sjukdom som lett till arbetslöshet inte kunde betala vad som yrkades samt gav in ett antal läkarintyg. Målet överlämnades till tingsrätt. Under den skriftliga förberedelsen vid tingsrätten uppgav L.S. att hon inte kunde godkänna den stora ränta som pålagts hennes skuld och att hon levde på existensminimum. Resurs Finans AB bemötte inte L.S:s yrkande beträffande räntan.

Handens tingsrätt (1998-02-04, rådmannen Urban Loinder) förpliktade L.S. att till Resurs Finans AB betala 10 482 kr 78 öre per den 20 oktober 1997, dels med 41,4 procent på 10 483 kr från nämnda dag till dess betalning sker. I domen under rubriken "Yrkanden m.m." antecknade tingsrätten följande: L.S. har med förklaring att hon är arbetslös, lever på existensminimum och har dålig hälsa yrkat endast - som tingsrätten förstått henne - att räntan skall "ändras till 0 och ingenting".

I sina domskäl anförde tingsrätten följande. L.S:s personliga förhållanden har inte med det berättigade i bolagets krav att göra. Räntan har påståtts vara avtalad. L.S. har inte gjort någon invändning mot detta påståendet. Käromålet skall bifallas.

L.S. överklagade domen endast beträffande räntan.

Svea hovrätt (1998-03-26, hovrättslagmannen Lars Uno Didón, hovrättsrådet Rolf Lundmark, referent, och tf. hovrättsassessorn Patrick Baerselman) meddelade prövningstillstånd samt undanröjde tingsrättens dom och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt behandling. Som skäl för beslutet anförde hovrätten följande.

Av handlingarna i tingsrättens mål framgår bl.a. följande. L.S. har i ansökan om återvinning av tidigare utslag av Kronofogdemyndigheten yrkat jämkning av den avtalade räntan på grund av sjukdom med åtföljande arbetslöshet. Till stöd för sitt yrkande har hon åberopat ett antal läkarintyg. Hennes yrkande avser således sådan jämkning som avses i 8 § räntelagen (1975:635). Resurs Finans Aktiebolag har under den skriftliga förberedelsen vid tingsrätten inte bemött L.S:s yrkande om räntejämkning eller den bevisning som hon åberopat härför. Tingsrätten har inte heller i sin dom till behandling tagit upp det särskilda jämkningsyrkandet såvitt gäller den avtalade räntan. Enligt hovrättens mening har det ålegat tingsrätten att vid förberedelsen i målet närmare klara ut parternas inställning i frågan om räntejämkning och att ta ställning till frågan i sin dom. Bristerna härutinnan utgör sådana fel i rättegången som kan antas ha inverkat på utgången i målet. Prövningstillstånd bör därför meddelas.

Eftersom någon närmare behandling av jämkningsfrågan inte ägt rum vid tingsrätten och parternas inställningar i frågan bör klargöras där, finner hovrätten att den överklagade domen skall undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten.

Målnummer T 308/98