RH 1998:42

Fråga om varumärkesintrång. Den som marknadsför tilluftsdonet EleVent har tidigare marknadsfört tilluftsdonet Easy-Vent för annans räkning samt upplyst sina kunder om att EleVent skulle ersätta Easy-Vent. Strängare krav än annars har ställts vid bedömningen av om det föreligger risk för förväxling mellan varumärkena. Interimistiskt vitesförbud har meddelats.

Såväl Thermopanel AB som Acticon AB säljer tilluftsdon, som filtrerar och förvärmer friskluft som leds in i byggnader, av märkena EleVent respektive Easy-Vent. Det senare är ett registrerat varumärke, som innehas av Acticon.

Acticon väckte talan mot Thermopanel med yrkande om interimistiskt förbud för Thermopanel att marknadsföra, sälja eller på annat sätt avhända sig luftdonet EleVent vid vite av 50 000 kr för varje vecka som intrånget pågick eller i vart fall vid vite av 500 000 kr. Man ställde säkerhet på 375 000 kr. Thermopanel bestred yrkandet och anförde bl.a. att varumärkena inte var förväxlingsbara, att värdet av ensamrätten till varumärket Easy-Vent inte förringades genom att Thermopanel använde varumärket EleVent samt att den ställda säkerheten inte var tillräcklig.

Helsingborgs tingsrätt (1998-03-06, rådmannen Marie Hartman) meddelade interimistiskt beslut med förbud för Thermopanel vid vite av 500 000 kr att använda varumärket EleVent. I sina skäl anförde tingsrätten:

Märkena Easy-Vent och EleVent kännetecknar produkter av samma slag och de får anses vara förväxlingsbara. Om Thermopanel inte får använda varumärket EleVent uppkommer kostnader i de avseenden som anförts. Det synes emellertid som om förutsättningen för att vissa av dessa kostnader skall uppstå är att Thermopanel förlorar målet och då äger man inte rätt till ersättning. Tingsrätten anser att den ställda säkerheten är tillräcklig för den skada som kan förorsakas Thermopanel om detta bolag under viss tid inte får använda varumärket EleVent.

Thermopanel överklagade och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut eller i vart fall sänka vitesbeloppet till 10 000 kr.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998-03-12, hovrättsråden Martin Borgeke, referent, och Bengt Rosqvist samt hovrättsassessorn Karin Hellström) lämnade överklagandet utan bifall och anförde i huvudsak:

Thermopanel har i första hand gjort gällande att EleVent inte är förväxlingsbart med Easy-Vent och att det i vart fall inte föreligger sannolika skäl för att det är frågan om ett varumärkesintrång. I andra hand har Thermopanel hävdat att värdet av ensamrätten till varumärket Easy-Vent inte förringas genom att Thermopanel använder sig av kännetecknet EleVent. Vidare har Thermopanel framhållit att vitesbeloppet är oskäligt högt. Thermopanel har slutligen invänt mot den av Acticon ställda säkerheten under påstående att denna inte är tillräcklig. I sistnämnda hänseende har Thermopanel anfört bl.a. att det den 17 - 21 mars 1998 kommer att äga rum en branschmässa och att Thermopanel - om bolaget inte får tillfälle att marknadsföra sin produkt där - med största sannolikhet går miste om en betydande försäljningsvolym för produkten.

I målet är ostridigt både att Acticon har rätt till det registrerade varumärket Easy-Vent och att den produkt som marknadsförs under beteckningen EleVent är av liknande slag som den som varumärket Easy- Vent avser, nämligen ett luftdon som filtrerar och förvärmer friskluft som leds in i byggnader. Funktionen och användningsområdet är alltså samma och produkterna har även, som framgår av i målet ingivna broschyrer, ett liknande utseende. Även om distributionskanalerna för produkterna och de kundkretsar som marknadsföringen av dem riktar sig till i någon mån skulle avvika från varandra kan konstateras att den skillnad som kan föreligga i dessa hänseenden inte är större än att produkterna framstår såsom avsedda för i huvudsak samma marknad.

Av vad Acticon anfört, vilket inte motsagts av Thermopanel och som vinner stöd av en av Acticon i målet ingiven broschyr från Thermopanel i vilken Easy-Vent beskrivs, framgår att Thermopanel tidigare marknadsfört Easy-Vent för Acticons räkning. Vidare framgår av handlingarna att Thermopanel i ett meddelande till sina kunder i december 1997 upplyst om att EleVent tilluftsdon skulle ersätta Easy-Vent. Vid nu angivna förhållanden är det enligt hovrättens mening berättigat att ställa strängare krav än annars vid bedömningen av om det föreligger risk för förväxling.

Beteckningarna Easy-Vent och EleVent har onekligen en inte obetydlig språklig likhet. Här kan särskilt pekas på att båda har det gemensamma slutledet Vent, som i båda fallen skrivs med stort V, och att förleden i bägge fallen är tvåstavig och inleds med ett stort E. De bokstavstyper med vilka namnet EleVent skrivits i broschyren avseende denna produkt påminner vidare starkt om de med vilka beteckningen Easy-Vent skrivits i både Acticons broschyr och i den tidigare nämnda broschyr avseende Easy- Vent som Thermopanel använt i sin marknadsföring av Easy-Vent. Även om köpare av den här typen av varor i huvudsak torde vara väl insatta i de olika produkter av ifrågavarande slag som finns på marknaden finner hovrätten, vid en samlad bedömning, att Acticon visat sannolika skäl för att ett varumärkesintrång förekommer. Det kan också skäligen befaras att Thermopanel genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varumärket Easy-Vent. Visserligen är det tydligt att ett vitesförbud innebär klara olägenheter för Thermopanel. Omständigheterna är emellertid sådana att det enligt hovrättens mening trots detta föreligger materiella förutsättningar enligt 37 a § varumärkeslagen för att meddela ett vitesförbud. Hovrätten finner att det av tingsrätten bestämda vitesbeloppet är lämpligt anpassat.

När det så gäller kravet på ställande av säkerhet finner hovrätten av vad som förekommit i målet inte grund för annan bedömning än att den av Acticon ställda säkerheten är tillfyllest.

Med hänsyn till vad som sålunda upptagits kan Thermopanels överklagande inte vinna bifall.

Målnummer Ö 368/98