RH 1998:6

Processbehörighet i utsökningsförfarandet när part visats vara psykiskt sjuk.

H.J. överklagade till tingsrätten Kronofogdemyndighetens i Göteborg, Boråskontoret, beslut om exekutiv försäljning av fastigheten Borås Svensgärde 1:32 och yrkade att beslutet skulle upphävas.

Stadshypotek Aktiebolag bestred yrkandet.

Vid tingsrätten företogs på H.J:s begäran vittnesförhör med överläkaren B.S. angående hans psykiska tillstånd.

Vänersborgs tingsrätt (1997-07-04, rådmannen Gunnar Bergelin) upphävde den exekutiva försäljningen.

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten: Genom B.S:s uppgifter får det anses klarlagt att H.J. vid tiden för den exekutiva försäljningen var i ett sådant psykiskt tillstånd att han inte rätt kunnat ta tillvara sina intressen i det utsökningsförfarande som pågick mot honom. Av B.S:s uppgifter framgår vidare att Kronofogdemyndigheten fått upplysning om H.J:s tillstånd. I en sådan situation hade det ålegat myndigheten att vidta någon åtgärd som innebar att H.J. fick hjälp med att bevaka sin rätt. Kronofogdemyndighetens underlåtenhet har enligt tingsrätten medfört att H.J. inte kan sägas ha fått en rättvis rättegång (jfr artikel 6 i Europakonventionen). - Den exekutiva försäljningen bör därför upphävas.

Stadshypotek Aktiebolag överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle ogilla H.J:s yrkande om upphävande av den exekutiva försäljningen.

H.J. bestred yrkandet.

Hovrätten för Västra Sverige (1997-09-12, hovrättsråden Claes Lindskog och Thomas Rosendahl samt tf. hovrättsassessorn Erik Wendel, referent) avslog överklagandet.

I skälen för beslutet anförde hovrätten:

Enligt 32 § förvaltningslagen (1986:223) är lagen, bortsett från 4-7 §§, inte tillämplig avseende kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet. Förfarandet hos kronofogdemyndigheterna i utsökningsmål regleras i stället huvudsakligen i utsökningsbalken. Enligt 2 kap. 6 § första stycket utsökningsbalken skall bestämmelserna i bl.a. 11 kap.rättegångsbalken om parts behörighet och ställföreträdare för part tillämpas i utsökningsmål.

I 11 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken upptas bestämmelser om fysiska personers processbehörighet, dvs. förmåga att självständigt föra talan i en rättegång. I styckets första mening anges att, om part inte råder över det, varom tvistas, eller inte själv äger ingå rättshandling, som tvisten rör, talan skall föras av den som är partens ställföreträdare. Processbehörigheten hänger således samman med den civilrättsliga handlingsförmågan, vilken är begränsad för bl.a. underåriga och i flertalet fall även för de personer som på grund av sjukdom har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Att en part, som inte är processbehörig, själv söker föra sin talan skall av rätten beaktas ex officio enligt reglerna om rättegångshinder i 34 kap.rättegångsbalken. Fråga om hinder för målets upptagande skall, enligt 34 kap. 1 § rättegångsbalken, tas upp av rätten så snart anledning förekommer därtill.

Det förhållandet att en part på grund av sin sinnesbeskaffenhet konstateras sakna processbehörighet, utan att det för honom har förordnats en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, innebär dock inte med nödvändighet att processbehörigheten skall föranleda avvisning av käromålet. En sådan lösning har ansetts särskilt otillfredsställande när den psykiskt sjuke är svarandepart. En eventuell brist i processbehörigheten kan i stället avhjälpas under rättegången genom att rätten förordnar en ställföreträdare. Vad som ligger närmast till hands är att rätten med partens samtycke förordnar en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken åt honom. I de situationer den enskilde vägrar ge sitt samtycke kan det finnas anledning att överväga möjligheten av att i stället förordna en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Kronofogdemyndigheten borde därför på grund av de uppgifter som B.S. lämnat om H.J:s psykiska ohälsa och på grund härav ifrågasatta processbehörighet ha aktualiserat frågan om i första hand förordnande av god man för H.J. innan den exekutiva försäljningen ägde rum. Myndighetens underlåtenhet i detta avseende är att bedöma som ett sådant rättegångsfel som skall föranleda att den exekutiva försäljningen undanröjs. Ett sådant ställningstagande synes också stå i överensstämmelse med Europakonventionens stadgande om rättvis rättegång vad avser parternas processuella likställdhet.

Hovrätten avslår Stadshypotek Aktiebolags överklagande.

Målnummer Ö 1254/97