RH 1999:128

Hyresnämndsmål. En försäkran om att ett lägenhetsbyte "kommer att genomföras i enlighet med lämnade uppgifter" har inte ansetts som en utfästelse att bytet skulle återgå, om det av senare uppkommen och oförutsedd orsak inte kommit att genomföras på angivet sätt.

E.B. hyrde en bostadslägenhet på Björns Trädgårdsgränd i Stockholm, i vilken han bodde tillsammans med sin hustru M.L. Hyresvärdarna gav honom tillstånd att överlåta hyresrätten till lägenheten på J.L. och D.E. mot att dessa sålde sin bostadsrättslägenhet på Väringegatan i Stockholm till E.B. Hyresvärdarna utgick ifrån att E.B. skulle bo i bostadsrättslägenheten tillsammans med sin hustru. Sedan bytet hade genomförts fick hyresvärdarna veta att E.B. och hans hustru redan innan samtycke till bytet förelåg gemensamt hade köpt ett radhus i Ålsten dit de också hade flyttat och där mantalsskrivit sig. E.B. uppgav som förklaring härtill att han hjälpt hustrun att köpa radhuset, eftersom de skulle separera men att han sedan fått veta att hustrun var gravid och att J.L. och D.E. medgav att köpet av bostadsrättslägenheten fick återgå sedan han meddelat dem detta.

Hyresvärdarna yrkade vid hyresnämnden att J.L:s och D.E:s hyresavtal skulle upphöra att gälla. Som grund för sin talan åberopade hyresvärdarna att hyresgästerna inte genomfört lägenhetsbytet i enlighet med den försäkran som de avgav i samband bytet.

Hyresnämnden i Stockholm (1999-09-20, hyresrådet Håkan Julius samt ledamöterna Olov W. Olsson och Kerstin Hultman) lämnade hyresvärdens ansökan utan bifall och anförde i sina skäl följande.

Har hyresvärden sagt upp hyresavtalet gäller enligt 12 kap. 46 § första stycket 10 jordabalken att hyresavtalet skall förlängas, om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller på annat sätt är oskäligt mot hyresgästen att hyresavtalet upphör.

Som sakligt skäl för uppsägningen har hyresvärden åberopat att hyresgästerna i strid med given försäkran inte genomfört lägenhetsbytet i enlighet med av dem lämnade uppgifter. Den försäkran som åberopas är fogad till en anmälan om lägenhetsbyte den 28 oktober 1998 och har undertecknats av J.L, D.E. och E.B. jämte M.L. i egenskap av maka till E.B. I handlingen försäkras på heder och samvete bl.a. att "bytet kommer att genomföras i enlighet med lämnade uppgifter". Hyresavtalet undertecknades av J.L. och D.E. den 20 november 1998.

J.L. och E.B. har vid de förhör som hållits med dem båda anfört att de inte tidigare kände varandra utan tog kontakt efter en bytesannons. De har också anfört att J.L. och D.E. efter värdens medgivande av lägenhetsbytet, flyttade in i lägenheten vid Björn Trädgårdsgränd någon gång i månadsskiftet november - december 1998. Av deras uppgifter framgår vidare att det först var vid tiden för inflyttningen som E.B. tog kontakt med J.L. och meddelade att han ville att affären skulle återgå. Han meddelade då, enligt vad båda samstämmigt uppgett, att han avsåg att flytta samman med sin fru M.L. som talat om för honom att hon var gravid. Bostadsrätten såldes den 15 november 1998 till annan person sedan avtalet mellan J.L./D.E. och E.B. dagen innan hade hävts.

Att det på Stockholms bostadsmarknad förekommer skenbyten mellan hyresrätter och bostadsrätter som syftar till ekonomisk vinning eller till att på ett enkelt sätt komma åt en hyresbostad i lämpligt innerstadsläge torde inte vara ovanligt. Det ankommer emellertid på hyresvärden att visa att hyresgästerna lämnat vilseledande uppgifter om bytet för att frågan om en upplösning av hyresavtalet skall kunna aktualiseras. Vissa omständigheter, bl.a. uppgiften från hyresgästerna att de inte kände till att E.B. var gift med M.L. - trots att hon som maka undertecknat handlingen med byteskontrahenternas försäkran och hade sitt namn på E.B:s dörr - kan måhända tyda på att syftet med lägenhetsbytet varit ett annat än vad som uppgetts. Vad som framkommit vid förhöret under sanningsförsäkran med J.L. vittnesförhöret med E.B. och övrig utredning ger emellertid sammantaget inte stöd för att ett illojalt syfte ligger bakom bytet. Det har heller inte framkommit att J.L. och D.E. redan när de undertecknade hyresavtalet den 20 november 1998 varit medvetna om någon avsikt från E.B:s sida att inte fullfölja köpet av bostadsrätten.

På grund av det anförda och då J.L. och D.E. efter hyresavtalets ingående - varken enligt den lämnade försäkran eller på annan grund - har någon skyldighet att upplysa hyresvärden om inträffade förändringar i de förhållanden som legat till grund för hyresavtalet, kan den av hyresvärden åberopade grunden inte leda till att hyresavtalet skall upplösas (jfr RBD 21:90). Hyresvärdens ansökan skall alltså lämnas utan bifall.

Hyresvärdarna överklagade hyresnämndens beslut och yrkade bifall till sin talan vid hyresnämnden. J.L. och D.E. bestred ändring.

Svea hovrätt, avd. 16 (1999-12-07, hovrättslagmannen Gerhard Wikrén, hovrättsrådet Karl Matz och hovrättsassessorn Anna Nygren Malmenfelt, referent) lämnade överklagandet utan bifall och anförde i sina skäl följande.

Den försäkran angående bytets genomförande som J.L. och D.E. lämnat kan enligt hovrättens mening inte ges annan innebörd än att de som undertecknat den försäkrar sin avsikt att genomföra bytet på det sätt som anges. Den kan således inte ses som en utfästelse av den enskilde undertecknaren att låta bytet återgå om det av senare uppkommen och för honom oförutsedd orsak inte kommit att genomföras på angivet sätt. Vad hyresvärdarna anfört i hovrätten föranleder med hänsyn härtill ingen annan bedömning än den hyresnämnden gjort.

Målnummer ÖH 7283/99