RH 1999:46

Hyresnämndsmål. När hyresgästen själv renoverat lägenhetens badrum har i visst fall särskilda skäl ansetts föreligga att beakta den enskilde hyresgästens intresse av att, vid en ombyggnad av fastigheten, få behålla badrummet i befintligt skick.

Stiftelsen Mäster-Olofsgårdens Hemgård ansökte vid hyresnämnden om tillstånd bl.a. att få byta stammar, sätta upp kakel på väggarna, byta till nytt sanitetsporslin med engreppsblandare, lägga klinker på golvet, sätta in nytt badrumsskåp med belysning, installera handdukstork samt måla tak och snickerier i S.B:s badrum i hans lägenhet på Svartmangatan 4 i Stockholm. – S.B. bestred ansökningen utom såvitt avsåg anbringande av fuktspärr och utbyte av kakel på väggarna samt anförde att han i badrummet bekostat och låtit installera ett antikt handfat, mässingskranar, ett badkar på ben och ett mycket exklusivt marmorgolv.

Hyresnämnden i Stockholm (1998-06-17 hyresrådet Måns Edling samt ledamöterna Monica Åström och Åke Rosenqvist) lämnade hyresvärden tillstånd att utföra de begärda åtgärderna i S.B:s lägenhet och anförde i sina skäl följande.

Av bestämmelserna i 12 kap. 18 d § jordabalken följer att en fastighetsägare får utföra sådana standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde eller utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten endast om de berörda bostadshyresgästerna godkänt åtgärderna eller om hyresnämnden har lämnat tillstånd till dem.

Enligt 18 f § samma kapitel skall hyresvärdens ansökan om tillstånd bifallas om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. Vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen skall hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs vägas mot det intresse som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. Om det finns särskilda skäl, får även omständigheter som hänför sig endast till den enskilde hyresgästen beaktas.

Hyresnämnden finner till en början att hyresvärden anfört vägande skäl för de tilltänkta åtgärderna, vilka framstår som befogade. Hyresvärden får anses ha visat ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs. Åtgärderna kan inte sägas i och för sig strida mot det

s.k. objektiva hyresgästintresset. Det är därmed generellt sett inte att anse som oskäligt mot hyresgästerna att åtgärderna genomförs.

S.B. har anfört att en ombyggnad av hans lägenhet skulle omintetgöra hans egna installationer. Hyresvärden har anfört att stammarna i och för sig är bytta men att tätskikten måste åtgärdas. Detta innebär att badrumsgolvet inte kan räddas. - Man kommer dock att gå försiktigt fram och här - som eljest - inte göra mera våld än nöden kräver. Hyresvärden har påpekat att S.B. inte haft särskilt tillstånd till sina ombyggnadsåtgärder och att denne själv vitsordat att tätskikten delvis har brister. - Hyresnämnden finner att de tilltänkta åtgärderna bör tillåtas även beträffande S.B.

S.B. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att stiftelsens talan vid hyresnämnden skulle ogillas.

Svea hovrätt, avd 16 (1999-04-22, hovrättsråden Ulla Erlandsson och Omi Mohammar samt hovrättsassessorn Anna Nygren Malmenfelt, referent) ändrade hyresnämndens beslut såvitt avsåg S.B:s lägenhet och biföll stiftelsens ansökan endast vad gäller uppsättande av fuktspärr och utbyte av kakel på väggarna i badrummet. Vidare förordnade hovrätten att marmorgolvet skulle bibehållas och att återmontering skulle ske av S.B:s installationer. I övrigt lämnades stiftelsens ansökan utan bifall. Hovrätten uttalade i sina skäl följande.

Hovrätten finner att S.B. styrkt att det förelegat en överenskommelse med påstått innehåll mellan honom och hyresvärden (dvs. att S.B. fick hyra lägenheten under förutsättning att han själv lät renovera den) och att fuktspärr kan anbringas utan att marmorgolvet bryts upp. Beträffande badrummets inredning har hyresvärden inte ens påstått att det inte går att återmontera inredningen efter det att fuktspärr anbringats och nytt kakel satts upp på väggarna eller att det skulle vara förenat med extra stora kostnader att göra det. Vidare måste beaktas att renoveringen genomfördes för inte så länge sedan samt att material och inredning får anses ha en exklusiv karaktär; färgval och inredning kan inte heller anses vara så avvikande att den inte skulle kunna godtas av en ny hyresgäst.

Med hänsyn till ovan angivna omständigheter finner hovrätten att det föreligger särskilda skäl att beakta S.B:s önskan att i huvudsak behålla badrummet i befintlig skick. Det skulle därför vara oskäligt mot honom att låta Stiftelsen genomföra annan åtgärd i badrummet än vad han medgett, nämligen uppsättande av fuktspärr och nytt kakel på väggarna. Efter utförandet av dessa åtgärder skall S.B:s installationer återmonteras. S.B:s överklagande skall således bifallas.

Målnummer ÖH 3265-98-80