RH 1999:98

När tilltalad som överklagat fängelsedom endast i fråga om påföljden avlidit, har hovrätten avskrivit målet utan att efterlevande beretts tillfälle att överta talan.

Sedan G.H. av Oskarshamns tingsrätt dömts för misshandel och ofredande till fängelse sex månader överklagade G.H. domen och yrkade att påföljden skulle bestämmas till skyddstillsyn. Den offentlige försvararen anmälde därefter att G.H. hade avlidit.

Göta hovrätt (1999-09-01, hovrättslagmannen Alf Åkesson, hovrättsrådet Mats Lundeholm, referent, och hovrättsassessorn Henrik Holmberg) meddelade följande beslut.

G.H. har överklagat tingsrättens dom endast i fråga om påföljd. Därmed aktualiseras inte något sådant övertagande av talan som avses i 21 kap. 1 § 2 st. rättegångsbalken. Målet skall avskrivas utan att de efterlevande hörs. Ådömd påföljd skall undanröjas. Även förordnandet om avgift till brottsofferfonden bör jämlikt 35 kap. 7 § 2 st. brottsbalken jämfört med 2 § lagen (1994:419) om brottsofferfond, undanröjas.

Hovrätten undanröjer det av tingsrätten bestämda straffet och tingsrättens beslut angående avgift enligt lagen om brottsofferfond samt avskriver målet från vidare handläggning.

Målnummer B 432/99