RH 2000:24

Styrelseledamot och aktieägare i avfört aktiebolag har ansetts svara för bolagets skulder även om aktiebolaget efter avregistreringen har försatts i konkurs.

Staten ansökte den 15 april 1999 om betalningsföreläggande för G.M. och B.O. och yrkade förpliktande för dem att till staten betala 85 772 kr jämte ersättning för ansökningsavgiften. Som grund för käromålet anförde staten: Enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) svarar - sedan bolaget avförts - aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktör solidariskt för bolagets skulder. Gill-Is Vanilli Glass Caffe Aktiebolag avfördes ur aktiebolagsregistret den 8 december 1998. G.M. har varit styrelseledamot och B.O. har varit aktieägare i Gill-Is Vanilli Glass Caffe Aktiebolag. Det avförda bolaget har obetalda skatte- och avgiftsskulder om 85 772 kr.

Efter bestridande från svarandena överlämnades målet till Malmö tingsrätt. Svarandena anförde: Staten har efter avregistreringen ansökt om att bolaget skulle försättas i konkurs. Trelleborgs tingsrätt har beslutat om konkurs den 16 december 1998. För att bolaget efter avregistreringen skall kunna svara för bolagets skulder och försättas i konkurs måste prövas om tillgångar och skulder skall anses återförda till bolaget. Kommer man till detta slut innebär det också att aktieägare och styrelseledamöter får anses befriade från personligt ansvar enligt de övergångsbestämmelser om ändring av aktiekapital som staten åberopat. Genom konkursbeslutet har Trelleborgs tingsrätt prövat frågan om återförande av den åberopade skulden till bolaget. Denna tvistefråga kan inte prövas i nytt mål.

Malmö tingsrätt (1999-11-23, hovrättsassessorn Michael Cervin) förpliktade G.M. och B.O. att till staten betala yrkat belopp. Tingsrätten anförde i domskälen: I förarbetena till nu gällande regler om ökning av aktiekapital har uttalats att ett beslut om s.k. efterföljande likvidation enligt 13 kap. 16 § aktiebolagslagen inte innebär att tillgångar eller skulder återförs (prop. 1993/94:196 s. 217). Aspekter på frågan huruvida ett upplöst aktiebolag alls kan vara part i rättegång är omstridda eller ofullständigt reglerade. Det angivna uttalandet får anses vägledande även när ett avregistrerat aktiebolag försätts i konkurs. Svarandenas personliga betalningsansvar har vid denna bedömning inte upphört. Rättegångshinder föreligger inte heller. Käromålet skall alltså bifallas.

G.M. och B.O. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla statens talan. De gjorde även gällande att det förelåg rättegångshinder.

Staten bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2000-03-03, hovrättslagmannen Martin Borgeke, hovrättsrådet Lars Clevesköld och tf. hovrättsassessorn Ann- Louise Roos, referent) fastställde tingsrättens domslut.

I domskälen anförde hovrätten följande: Parterna har i hovrätten åberopat samma grunder för sin talan och samma bevisning som vid tingsrätten.

Gill-Is Vanilli Glass Caffe Aktiebolag upplöstes genom att det avfördes ur aktiebolagsregistret den 8 december 1998. Enligt 5 p i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) svarar från denna tidpunkt B.O. och G.M. för bolagets skulder medan tillgångarna samtidigt övergått till B.O. såsom aktieägare. Det konkursbeslut som - felaktigt (se NJA 1982 s. 754) - fattades den 16 december 1998 påverkar inte dessa förhållanden. Inte heller innebär konkursbeslutet att det nu föreligger rättegångshinder.

B.O. och G.M. har inte invänt mot fordringens storlek i och för sig. Käromålet skall således, som tingsrätten funnit, bifallas.

Målnummer T 533/99