RH 2000:27

Tingsrätt har dömt en nämndeman för tjänstefel. Tingsrätten har ansetts inte ha varit behörig att som första domstol ta upp målet till prövning.

Åklagaren åtalade A för tjänstefel under följande påstående. Under en huvudförhandling i Stockholms tingsrätt om våldtäkt har nämndemannen A till de tilltalade, T.M. och T.S. den 7 december 1998 sagt att han bedömde att målsäganden ljög och den 9 december 1998 att rättens ordförande var tveksam om hur han skulle döma men att A själv skulle vara skiljaktig i domen. Genom att yttra sig på detta sätt har A av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som har gällt för uppgiften. Hans handlande har varit ägnat att hos de tilltalade framkalla föreställningen att A ansett att bevisningen var svag och att han avsåg att verka för frikännande dom. Till följd av bl.a. A:s angivna utsagor har målet, sedan dom meddelats, kommit att av Svea hovrätt återförvisas till tingsrätten.

A förnekade brott och hävdade att han inte fällt de uttalanden åklagaren påstod.

Stockholms tingsrätt (2000-04-10, chefsrådmannen Jan Levin samt nämndemännen Gerd Grönkvist Janson, Anneli Undén och David Paz) ansåg åtalet styrkt och dömde A för tjänstefel till 40 dagsböter.

A överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Svea hovrätt (2000-05-25, hovrättslagmannen Mats Melin, hovrättsrådet Mona Wildig och tf. hovrättsassessorn Carina Bring, referent) meddelade prövningstillstånd samt undanröjde tingrättens dom, utom såvitt avsåg ersättningen till den offentlige försvararen. I sin motivering anförde hovrätten följande.

Enligt 2 kap. 2 § rättegångsbalken skall ett mål som avser ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget har begåtts av bl.a. domare i allmän underrätt tas upp vid hovrätt som första domstol. Med domare avses därvid inte bara lagfaren domare utan även nämndeman. Uttrycket "uppdraget" i nämnda lagrum syftar på just nämndemannauppdrag (se bl.a. prop. 1974:35 s. 105 och Peter Fitger m.fl., Rättegångsbalken I, s. 2:6 och 2:8).

Förevarande mål avser prövning av ansvar för tjänstefel som A enligt åklagaren har begått i utövningen av uppdraget som nämndeman under pågående huvudförhandling vid Stockholms tingsrätt den 7 och 9 december 1998 i ett brottmål om våldtäkt. Målet har tagits upp till prövning vid Stockholms tingsrätt som första domstol, oaktat tingsrätten enligt nämnda bestämmelse varit obehörig att ta upp målet till prövning. Detta förfarande utgör rättegångsfel.

I 51 kap. 26 § första stycket rättegångsbalken föreskrivs att hovrätten även utan yrkande av part skall undanröja tingsrättens dom, om domvilla som sägs i 59 kap. 1 § 1-3 samma balk har förekommit. I detta fall har sådan domvilla som avses i 59 kap. 1 § första stycket 1 rättegångsbalken förekommit; fråga om tingsrättens behörighet i nämnda sammanhang skall nämligen enligt 19 kap. 10 § jfr med 34 kap. 1 § andra stycket samma balk självmant beaktas av hovrätten.

Mot denna bakgrund undanröjer hovrätten tingsrättens dom, utom såvitt avser beslutet om ersättning till den offentlige försvararen.

Målnummer B 3353-00