RH 2000:50

Det förhållandet att registrerad behörig företrädare saknas i ett bolag utgör inte hinder för att pröva konkursansökan.

Staten ansökte hos tingsrätten om att Svenska Plåtisol AB (bolaget) skulle försättas i konkurs.

Bolaget delgavs kallelse till konkursförhandlingen genom kungörelsedelgivning.

Hallsbergs tingsrätt (2000-05-16, chefsrådmannen Per Grevesmühl) avvisade ansökningen på den grunden att det av utredningen fick anses framgå att bolaget saknade behörig ställföreträdare och att bolaget därför inte var behörigt att uppträda som part i en rättegång.

Staten överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle återförvisa målet till tingsrätten för förnyad handläggning.

Göta hovrätt (2000-06-05, hovrättslagmannen Alf Åkesson, hovrättsrådet Mats Lundeholm och tf hovrättsassessorn Ylva Teurneau, referent) återförvisade ärendet till tingsrätten för fortsatt handläggning. I skälen anförde hovrätten följande.

Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget inte har någon registrerad behörig ställföreträdare eller revisor, och att konkursansökan, föreläggande och kallelse till förhandling har delgivits bolaget genom kungörelsedelgivning.

Ett aktiebolag som saknar behörig ställföreträdare har kvar sin partsbehörighet men saknar till följd av bestämmelserna i aktiebolagslagen om ställföreträdare och 11 kap. 2 § rättegångsbalken processbehörighet. Möjligheten att delge handlingar med ett bolag utan registrerad företrädare genom kungörelsedelgivning infördes den 1 juli 1993. I förarbetena (prop. 1992/93:68 s. 65 ff) uttalade departementschefen att, till följd av lagändringen, det mer omständliga likvidationsförfarandet skulle komma till minskad användning i de situationer där den juridiska personen inte hade någon som var behörig att företräda den och därmed ta emot en konkursansökan. I prop. 1996/97:132, som behandlade frågan om delgivning av aktiebolag, konstaterade regeringen - efter påpekande från Lagrådet - att praxis vad gäller aktiebolags processbehörighet är motsägelsefull och att frågan om exempelvis en tredskodom kan meddelas eller inte mot ett bolag som saknar behörig registrerad ställföreträdare blir en fråga för rättstillämpningen. Högsta domstolen har sedermera i NJA 1997 s. 207 förklarat att en konkursansökan avseende ett aktiebolag som saknade registrerad behörig ställföreträdare skulle delges genom kungörelse. I skälen för sitt ställningstagande påpekar Högsta domstolen bl.a. att det kan finnas en behörig ställföreträdare för ett bolag även om någon sådan inte finns registrerad hos Patent- och registreringsverket, att en domstol vid en parts utevaro inte kan veta om utevaron beror på att det saknas ställföreträdare samt att en konkursansökan kan prövas även om gäldenären uteblir.

Hovrätten ansluter sig till den redovisade bedömningen. Utredningen i förevarande mål utesluter på intet sätt möjligheten av att det finns behörig ställföreträdare för bolaget, trots att någon sådan inte finns registrerad och trots att ingen inställde sig till tingsrättens förhandling. Bolaget har delgivits kallelse till förhandlingen i föreskriven ordning och hinder föreligger inte att pröva konkursansökningen.

Målnummer Ö 693-00