RH 2002:63

Hyresnämndsmål. Vid prövning av frågan om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har det förhållandet att överlåtelseavtalet avsett två bostadsrätter och att det angivna priset varit gemensamt för båda inte ansetts medföra att överlåtelsen inte uppfyller formföreskrifterna i 6 kap. 4 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614).

Genom ett överlåtelseavtal av den 30 april 2001 förvärvade Drott AB bostadsrätterna till lägenheterna 503 och 504 i Bostadsrättsföreningen Ekerum nr 3 från Drott Ekerum AB för en köpeskilling om 1 600 000 kr. Drott AB ansökte hos hyresnämnden om att beviljas medlemskap i föreningen.

Bostadsrättsföreningen yrkade i första hand att ansökan av visst skäl skulle avvisas. För det fall hyresnämnden skulle ta upp ansökningen till prövning bestred bostadsrättsföreningen att Drott AB beviljades medlemskap därför att överlåtelseavtalet var uppenbart ogiltigt, eftersom priset för respektive lägenhet ej angivits. Av överlåtelseavtalet framgick bara en klumpsumma för de två lägenheterna tillsammans och det klargjordes ej om det var samma eller olika pris för lägenheterna. Skälet till att införa detta formkrav på prisangivelse var bl.a. att kunna tillgodose intresset för skattemyndigheterna att kunna kontrollera realisationsvinster.

Drott AB anförde bl.a. följande. På föreningens fastighet finns tre hus med sammanlagt 72 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt och avsedda för fritidsändamål. De aktuella lägenheterna är identiska, ligger spegelvända intill varandra och innehåller likadana inventarier, vilka är ca 10 år gamla och avskrivna. Köpeskillingen kan därför fördelas med hälften på vardera lägenheten och att den inte är uppdelad på respektive lägenhet är i vart fall inte någon ogiltighetsgrund.

Bostadsrättsföreningen genmälde bl.a. följande. Lägenheterna är inte identiska. Den ena lägenheten är en gavellägenhet med ett fönster åt gavelsidan, vilket inte finns motsvarighet till i den andra lägenheten. Dessutom kan förslitning på såväl lägenhet som inventarier skilja dem åt, liksom att inventarier kan vara olika.

Hyresnämnden i Växjö (2001-10-17, t.f. hyresrådet, lagmannen Göran Petersson samt intresseledamöterna Rolf Nicklasson och Lennart Runberg) biföll bolagets ansökan med följande skäl. Enligt praxis (rättsfall från Bostadsdomstolen RBD 1994:24) skall hyresnämnd göra endast en summarisk prövning av frågan om överlåtelsens giltighet och vid sitt avgörande utgå från att den är giltig, om inte ogiltigheten är uppenbar. Med hänsyn till vad som framkommit rörande lägenheterna, vilket gör att priset kan fördelas med hälften eller i vart fall ungefär hälften på var och en av de båda lägenheterna, kan grund för att anse överlåtelsen som uppenbart ogiltig inte anses föreligga, oavsett att föreskriften i 6 kap. 4 § första stycket bostadsrättslagen rörande angivande av lägenhets pris inte följts. - På grund av det anförda, och då det i övrigt inte anförts omständighet som utgör hinder mot inträde i föreningen, skall Drott AB upptas som medlem i densamma.

Bostadsrättsföreningen överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att Drott AB:s ansökan skulle ogillas.

Svea hovrätt (2002-02-06, hovrättslagmannen Ulla Erlandsson samt hovrättsråden Måns Edling, referent, och Karin Kussak) lämnade överklagandet utan bifall och uttalade i skälen följande.

Vad som förekommit här föranleder inte hovrätten göra någon annan bedömning än den hyresnämnden gjort i fråga om att medlemskap skall beviljas. Hovrätten vill tillägga att det förhållandet att överlåtelseavtalet avser två bostadsrätter och att det angivna priset är gemensamt för båda inte medför att överlåtelsen inte uppfyller formföreskrifterna i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Överklagandet skall alltså lämnas utan bifall.

Målnummer ÖH 7624-01