RH 2003:19

Straffet för snatteri av gods till ett värde av 310 kr har för en 17-åring bestämts till 40 dagsböter.

Örnsköldsviks tingsrätt (2002-05-21, rådmannen Olof Johnson samt nämndemännen Kjell Lundkvist, Sven Sjöström och Barbro Johansson) dömde K.N., som var drygt 17 år vid brottstillfället, för snatteri av gods till ett värde av 310 kr till 30 dagsböter om 30 kr. I påföljdsfrågan anförde tingsrätten att bötesstraffet utmättes under hänsynstagande till K.N:s ålder.

Åklagaren överklagade domen och yrkade att K.N. skulle dömas till ett strängare bötesstraff.

K.N. förelades att inkomma med svar men hörde inte av sig till hovrätten.

Hovrätten för Nedre Norrland (2003-04-28, hovrättslagmannen Håkan Lavén samt hovrättsråden Ola Pettersson, referent, och Susanne Hård) ändrade den överklagade domen på så sätt att straffet bestämdes till 40 dagsböter om 30 kr.

Hovrätten anförde i sina domskäl följande.

Åklagaren har anfört att tingsrätten vid sin straffmätning använt den så kallade ungdomsrabatten, men underskridit den praxis som finns. Han har gjort gällande att utrymmet för att använda en speciell ungdomsrabatt vid snatterier är litet och att K.N. bör dömas till 60 dagsböter.

Påföljden för snatteri av gods till ett värde av 310 kr är normalt 60 dagsböter. K.N. var vid tiden för gärningen 17 år. Enligt 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken skall hennes ungdom beaktas vid straffmätningen. Någon fast praxis med riktlinjer för i vilken omfattning gärningsmannens ungdom skall beaktas vid straffmätningen avseende böter finns inte. Högsta domstolen har emellertid uttalat att det ofta kan vara rimligare att nedsätta straffet mer vid långa fängelsestraff än vid kortare frihetsstraff eller bötesstraff (se NJA 2000 s. 421). I ett fall rörande brott mot knivlagen har Högsta domstolen nedsatt antalet dagsböter från normala mellan 50 och 60 till 40 för en femtonåring (se NJA 1997 s. 476). Med beaktande av det anförda finner hovrätten att straffet med hänsyn till K.N. ungdom bör bestämmas till 40 dagsböter.

Målnummer B 666-02