RH 2004:4

Hyresnämndsmål. Sedan hyresgästen (en fysisk person) krävt återbetalning av för mycket erlagd hyra enligt 12 kap. 55 d § jordabalken har hyresvärden invänt att hyresavtalet träffats med ett bolag som hyresgäst. Hyresavtalets oklarhet om den fysiska personen eller bolaget är att anse som hyresgäst har fått gå ut över hyresvärden. Invändningen har därför inte godtagits.

C-G.T. hyrde ut en bostadslägenhet i andra hand. I avtalet om uthyrningen antecknades som hyresgäst ”Simcorp A/S (K.H.P.)”. Avtalet undertecknades på hyresgästsidan av K.H.P. i hans egenskap av privatperson. K.H.P. yrkade vid hyresnämnden att C-G.T. skulle återbetala till honom ett visst belopp, som enligt K.H.P. motsvarade vad C-G.T. tagit ut utöver skälig hyra. C-G.T. yrkade att hyresnämnden skulle avvisa ansökningen, eftersom det var fel part som ansökt. Enligt C-G.T. hade K.H.P. ansökt i egenskap av privatperson men det var Simcorp A/S som var hyresgäst enligt hyresavtalet.

Hyresnämnden i Stockholm (2002-10-30, hyresrådet Birgitta Johnsson samt ledamöterna Bertil Lindbäck och Jan Strömdahl) lämnade avvisningsyrkandet utan bifall och biföll på anförda skäl K.H.P:s talan till viss del.

I avvisningsdelen anförde hyresnämnden följande.

I ärendet har inte framkommit något som ger anledning ifrågasätta de uppgifter som K.H.P. lämnat angående kontakterna med uthyrningsföretaget och vad som i övrigt förevarit i samband med kontraktsskrivandet. Han får därför anses vara rätt part. Yrkandet om avvisning skall således lämnas utan bifall.

C-G.T. överklagade hovrättens beslut och yrkade att hovrätten med ändring av hyresnämndens beslut skulle avvisa K.H.P:s ansökan om återbetalning av hyra.

Svea hovrätt (2003-02-26, hovrättslagmannen Ulla Erlandsson samt hovrättsråden Rolf Lundmark och Per Eklund, referent) lämnade överklagandet utan bifall med följande skäl.

Hovrätten, som har tagit del av handlingarna i målet, har vid prövningen att i första hand utgå från vad som angetts i hyresavtalet.

I avtalet har som hyresgäst antecknats ”Simcorp A/S (K.H.P.)”. Den i anslutning härtill förhandstryckta texten ”Person-/Organisations- nummer:” saknar uppgift om något sådant nummer. Avtalet har undertecknats på hyresgästsidan av K.H.P. i hans egenskap av privatperson.

Avtalet är oklart formulerat när det gäller att bedöma om det är bolaget eller K.H.P. som är att anse som hyresgästpart. Med hänsyn härtill och då utredningen i övrigt i målet inte ger tillräcklig vägledning för bedömningen får det gå ut över C-G.T., som i egenskap av hyresvärd är den som haft intresset av och ansvaret för att det i hyresavtalet klarlagts vem som skulle vara hyresgäst, att inte något sådant klarläggande gjorts. Förevarande otydlighet i avtalet leder följaktligen till den slutsatsen att den innebörd av avtalet i nämnda hänseende som K.H.P. förespråkat skall ha företräde framför den uppfattning som C-G.T. fört fram. Vid denna bedömning och då tvist inte råder om storleken av det återbetalningsskyldiga beloppet skall överklagandet lämnas utan bifall.

Målnummer ÖH 10620-02