RH 2005:28

Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om utseende av bodelningsförrättare enligt sambolagen (2003:376) har besvarats jakande.

I ansökan hos Stockholms tingsrätt hemställde Y.A. om förordnande av bodelningsförrättare enligt sambolagen (2003:376). Som grund för sin ansökan anförde han att han försökt att uppnå bodelning med S.D. men att parterna inte på egen hand lyckats med detta.

S.D. bestred att bodelningsförrättare förordnades. Till stöd för sitt bestridande anförde S.D. i huvudsak följande. Hon har varken varit gift eller sambo med Y.A. Parterna har inte några gemensamma barn och har inte heller haft gemensam ekonomi eller varaktigt bott tillsammans. De har således inte sammanlevt under äktenskapsliknande förhållanden. Y.A. har alltid haft en annan bostad än hon. Parterna träffades första gången sommaren 2001 och umgicks därefter sporadiskt en tid. Sommaren 2002 upphörde de att träffas helt. Vintern 2002 träffades de igen och hade tätare kontakter utan att de bodde tillsammans. Hon bodde i Gubbängen och Y.A. i Sundbyberg. I december 2002 flyttade hon med sin son till sin nuvarande lägenhet i Bandhagen. En tid därefter började hon umgås oftare med Y.A, dock utan att han flyttade permanent till henne. Den 20 februari 2004 upphörde parternas förhållande helt utan att de någonsin levt tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller haft gemensam bostad. Parterna har varit intima vänner utan ytterligare band mellan sig.

Y.A. anförde i yttrande över S.D:s skrivelse i huvudsak följande. Parterna har varit sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. Det stämmer att deras förhållande endast varade under ca ett år och två månader och att de inte var skrivna på samma adress. Han var skriven hos sin mor, men hade ingen annan bostad än den som han delade med S.D. Han hade alla sina tillhörigheter i S.D:s lägenhet och har ännu inte beretts tillfälle att hämta dem. Parterna hade gemensam ekonomi och S.D. hade dispositionsrätt till hans bankomatkort. Lägenheten införskaffades för att utgöra parternas gemensamma bostad. S.D. köpte lägenheten och står på kontraktet. Han står som borgensman för S.D. hos bostadsrättsföreningen, vilket han åtog sig endast på den grunden att parterna levde gemensamt i lägenheten.

Stockholms tingsrätt (2004-10-14, chefsrådmannen Ingrid Almbladh) lämnade Y.A:s ansökan utan bifall med följande motivering. Enligt 26 § sambolagen (2003:376), jämförd med 17 kap. 1 § äktenskapsbalken, skall domstolen, om sambor inte kan enas om bodelning, på ansökan av en sambo förordna någon att vara bodelningsförrättare. Med sambor avses enligt 1 § sambolagen två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Av förarbetena till sambolagen framgår att samboförhållande i regel skall anses föreligga om ett par bor tillsammans och har gemensamma barn. I annat fall bör en gemensam folkbokföringsadress kunna tyda på att det är fråga om ett samboförhållande. Om någon av parterna är folkbokförd på en annan adress än den där paret bor, och om de saknar gemensamma barn, krävs att en helhetsbedömning av deras förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och ett gemensamt hushåll och att förhållandet varat en inte alltför kort tid. Som riktmärke kan anges att parterna bott tillsammans i minst sex månader. Vid en sådan helhetsbedömning kan beaktas sådana faktorer som att folkbokföringsreglerna ibland kan leda till att folkbokföring sker på en annan adress än bostadsadressen, att ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på att fråga är om ett stadigvarande förhållande samt att gemensamma bankkoton och liknande kan peka i samma riktning (prop. 2002/03:80 s. 44).

Av utredningen framgår att Y.A. och S.D. saknar gemensamma barn och att de inte varit folkbokförda på samma adress. Mot bakgrund härav, och då Y.A. inte har visat att parternas förhållande ändå haft sådan fasthet och varaktighet som krävs för att sambolagen skall vara tillämplig, lämnar tingsrätten ansökan utan bifall.

Y.A. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle bifalla hans vid tingsrätten gjorda ansökan. I hovrätten åberopade Y.A. viss skriftlig bevisning. S.D. motsatte sig ändring av tingsrättens beslut.

Svea hovrätt (2005-05-02, hovrättslagmannen Göran Persson samt hovrättsråden Lars Hesser och Birgitta Hahn, referent) biföll med ändring av tingsrättens beslut Y.A:s ansökan och förordnade advokaten K.E., Stockholm, att vara bodelningsförrättare vid bodelning mellan Y.A. och S.D. I skälen anförde hovrätten följande. Med sambor avses enligt 1 § sambolagen två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Om parterna bor tillsammans och har gemensamma barn anses regelmässigt ett samboförhållande föreligga. I annat fall bör gemensam folkbokföringsadress kunna tyda på att parterna har gemensam bostad och att deras samlevnad inte är endast tillfällig (prop. 2002/03:80 s. 44).

I förevarande fall är ostridigt att Y.A. och S.D. haft ett parförhållande som i vart fall varat cirka ett år och som upphört någon gång i början av år 2004. Det är vidare ostridigt att parterna saknar gemensamma barn och att de haft olika folkbokföringsadress. Vid sådant förhållande krävs att en helhetsbedömning av parternas förhållande utvisar att de haft en gemensam permanentbostad, ett gemensamt hushåll och att detta förhållande varat en inte alltför kort tid (prop. 2002/03:80 s. 44). Med gemensamt hushåll menas att parterna har ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om en hushållsgemenskap. Gemensamhet i fråga om hushållskassa, bil, sommarstuga, möbler och husgeråd anses vanligen indikera att samboförhållande föreligger (SOU 1981:85 s. 137f).

Av den av Y.A. åberopade bevisningen framgår att han under perioden januari 2003 till maj 2004 vid upprepade tillfällen fått post tillsänd sig på den adress i Bandhagen, där S.D. är folkbokförd. Vidare gäller att Y.A. under perioden juni 2002 till januari 2003 fått post tillsänd sig på den adress i Enskede, där S.D. tidigare var folkbokförd. S.D:s invändning om att Y.A. använt sig av hennes adress utan tillstånd framstår, mot bakgrund av att hon själv undertecknat köpekontrakt och nyttjanderättsavtal där adressen i Bandhagen angivits som Y.A:s adress, inte som trovärdig utan kan lämnas utan avseende.

Vidare är utrett att Y.A. iklätt sig borgensansvar för S.D:s skyldighet att erlägga månadsavgifter för bostadsrätten i Bandhagen och att parterna, oaktat att oenighet råder om vem som erlagt köpeskillingen, gemensamt anskaffat en kolonistuga i enlighet med ett ingivet köpekontrakt. Därutöver framgår att Y.A. under en dryg sexmånadersperiod förhyrt en garageplats i Bandhagen. Av ingivna kontoutdrag framgår vidare att Y.A. under perioden september - november 2003 samt januari - februari 2004 månadsvis överfört belopp till S.D:s konto, vilket vitsordats av henne.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner hovrätten vid en helhetsbedömning av S.D:s och Y.A:s förhållanden att sambolagens bestämmelser är tillämpliga. Till följd härav skall, då Y.A. begärt det, en bodelningsförrättare förordnas. S.D:s invändning om att någon bodelningsförrättare inte skall utses eftersom bodelning torde vara obehövligt kan inte prövas i förevarande sammanhang, se NJA 1997 s. 166.

Målnummer ÖÄ 8307-04