Sambo

Enperson som stadigvarande bor tillsammans med annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Begreppet defineras i 1 §sambolagen (2003:376). För att falla in under denna definition ska samboendet ha en viss varaktighet, eller åtminstone vara avsett att ha det.

I andra lagar används ibland uttrycket "bo tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden" (exv BrB 4:4 a) för samma typ av förhållande. Begreppet är könsneutralt, och gäller för både heterosexuella och homosexuella förhållanden.

Lagen gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.