RH 2006:74

Gränsen till grovt brott för smuggling av det narkotiska preparatet Subutex har - vid ett rent mängdresonemang - ansetts gå vid 3 600 tabletter á 8 mg. För den som planerat, finansierat och utfört smugglingen har straffet satts högre än vad som skulle ha blivit fallet om han handlat endast som kurir.

Helsingborgs tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot M.K., född 1943, för narkotikasmuggling med följande gärningsbeskrivning: M.K. har den 21 mars 2006 från Danmark till Sverige uppsåtligen infört 2 996 tabletter Subutex, som är narkotika. M.K. har vid införseln brutit mot särskilt föreskrivet förbud för införsel genom att underlåta att anmäla narkotikan till tullbehandling.

Åklagaren yrkade dessutom att M.K. skulle utvisas.

Tingsrätten inhämtade läkarintyg enligt 7 § personutredningslagen.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Marie Hartman) anförde i dom den 12 maj 2006:

DOMSKÄL

I rättspraxis finns inte mycken vägledning vad gäller större partier av Subutex. Hovrätten över Skåne och Blekinge har den 19 mars 2004 anfört att gränsen för grovt brott bör gå vid 3 600 tabletter och dömde en kurir för narkotikasmuggling avseende 2 163 tabletter till fängelse ett år.

M.K. har sagt att han köpt partiet för att sälja merparten av det vidare. Han är alltså inte kurir. Påföljden för 2 996 tabletter bör, om man godtar hovrättens resonemang, för en kurir ligga på drygt ett år. I ett fall som M.K:s, han är dessutom dömd tidigare för samma brott, bör påföljden ligga högre. Vid en samlad bedömning av gärningen, de skäl M.K. anfört om sin hälsa och till övriga omständigheter anser tingsrätten att han skall ådömas fängelse ett år sex månader.

Tingsrätten fann också att M.K. skulle utvisas och att utvisningen inte medförde något större men för honom.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer M.K. för narkotikasmuggling enligt 6 § smugglingslagen till fängelse ett år sex månader och utvisar honom ur riket med förbud att återvända hit före den 12 maj 2016.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Åklagaren och M.K. överklagade, den förra med yrkande om straffskärpning och den senare med yrkande om att hovrätten skulle sätta ner straffet och ogilla åklagarens utvisningsyrkande.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, hovrättsrådet Boel Havelius och tf. hovrättsassessorn Thérése Lundgren) anförde i dom den 11 juli 2006:

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom skall M.K. dömas för narkotikasmuggling avseende 2 996 tabletter Subutex om vardera 8 mg.

Frågan om bedömning av olovlig hantering av Subutex har behandlats av hovrätten i en dom den 19 mars 2004 i mål B 240-04. Hovrätten fann i det målet att - vid ett rent mängdresonemang - gränsen till grovt brott bör gå vid ca 1 200 missbruksdoser. En missbruksdos ansågs därvid utgöra två till tre tabletter á 8 mg. Därmed skulle gränsen till grovt brott kunna läggas vid 2 400 - 3 600 tabletter. Den praxis som har utvecklats med utgångspunkt i 2004 års dom synes ha förlagt gränsen till ca 3 600 tabletter (se Sterzel, Påföljdspraxis, 3:e uppl., 2005, s. 495). Hovrätten saknar skäl att frångå denna praxis.

Med hänsyn till det anförda och med tillämpning av de normer för straffmätning som hovrätten generellt tillämpar för den som i egenskap av kurir sysslar med narkotikabrottslighet skulle straffvärdet av nu ifrågavarande brott motsvara fängelse i ett år och åtta månader.

I detta fall skall emellertid beaktas att den tilltalade, som tingsrätten anmärkt, inte har intagit ställning av kurir. I stället är det han själv som planerat, finansierat och utfört smugglingen. Han har i hovrätten uppgett att han beräknat att göra en nettovinst på ca 10 000 €. Detta talar för att straffet skall sättas över ett år och åtta månader. Emellertid måste man å andra sidan ta hänsyn till M.K:s ålder i kombination med de fysiska och psykiska åkommor som han lider av enligt det s.k. § 7-intyget; undersökningsläkaren har uttryckligen angett att M.K. lider av en psykisk störning, som visserligen inte är allvarlig men som skulle kunna ligga till grund för en straffreduktion.

M.K:s tidigare brottslighet ligger i tiden mer än fem år före det brott som han nu är åtalad för. Det finns därför inte skäl att vid straffmätningen beakta att fråga är om återfall.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömningar att M.K. skall utvisas ur riket och att utvisningen inte medför något större men för honom.

Vid en samlad bedömning av vad sålunda förekommit finner hovrätten att fängelsestraffets längd bör bestämmas till ett år och tio månader.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till ett år tio månader.

Hovrättens dom meddelad: den 11 juli 2006.

Mål nr: B 1263-06.

Lagrum: 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling.