RH 2007:69

Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i en dom rörande ansvar för sexualbrott.

Uppsala tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot R.N.B. för grov våldtäkt mot barn och olaga hot.

R.N.B. underkastade sig ansvar för sexuellt övergrepp mot barn men bestred i övrigt ansvar.

Vid huvudförhandling i tingsrätten skedde uppspelning av videoförhör under förundersökningen med målsäganden, född 1993. Vidare hördes - förutom den tilltalade - ett antal vittnen, däribland målsägandens mor.

Tingsrätten (rådmannen Ann-Christine Lindblom samt nämndemännen Monica Högberg, Ann-Britt Gladh och Rune Lundin) dömde den tilltalade genom dom den 21 augusti 2007 för våldtäkt mot barn och olaga hot till fängelse 3 år 6 månader.

I domslutet intogs under punkterna 6 och 7 följande sekretessbeslut:

6. Med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) förordnar tingsrätten att sekretess enligt 9 kap. 16 § sekretesslagen skall bestå för de uppgifter som har förebringats vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och målsägandens mors identitet samt för de uppgifter som målsäganden och målsägandens mor har lämnat i förhör. Uppgifterna återfinns i bilagorna 1,2 och 3 till denna dom samt i häktningsprotokoll aktbilaga 9 och i aktbilaga 52, 53, 63, 65-67 samt i bandupptagningen av förhör med målsäganden.

7. Med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) förordnar tingsrätten att sekretessen enigt 7 kap. 22 § skall bestå jämlikt för uppgifter som förebringats inom stängda dörrar om R.N. B:s hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i rättspyskiatriska utlåtandet, aktbilaga 77.

Tingsrätten upptog i sin dom inga skäl för sina sekretessbeslut.

Svea hovrätt

Åklagaren, målsäganden och den tilltalade överklagade tingsrättens dom.

Vid hovrättens huvudförhandling i målet omhördes målsägandens mor, den tilltalade och några av de övriga vittnena. Vidare spelades videoförhöret med målsäganden upp på nytt.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Lundgren och Peter Borgström, referent, tf. hovrättsassessorn Maria Fjellman Lundqvist samt nämndemännen Håkan Meijer och Gunilla Tovatt) fastställde genom dom den 2 november 2007 tingsrättens dom i överklagade delar.

När det gällde tingsrättens sekretessförordnanden anmärkte hovrätten följande.

Tingsrätten har i en punkt i sitt domslut (punkten 6 under rubriken ”BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M.M.”) med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) förordnat att sekretessen enligt 9 kap. 16 § samma lag skall bestå för de uppgifter som förebragts vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och hennes moders identiteter samt för de uppgifter målsäganden och hennes moder lämnat i förhör. I samma punkt av domslutet har tingsrätten angett att uppgifterna skulle återfinnas i bilagorna 1, 2 och 3 till tingsrättens dom, i häktningsprotokoll aktbilaga 9, i vissa andra uppräknade aktbilagor samt i bandupptagningen av förhör med målsäganden.

I ett antal bilagor till tingsrättens dom har upptagits, i bilaga 1 namn-, person- och adressuppgifter på målsäganden och hennes moder, i bilaga 2 en redogörelse för vissa uppgifter vilka målsäganden lämnat i två under tingsrättens huvudförhandling uppspelade videoförhör som hållits med henne under förundersökningen, i bilaga 3 en redogörelse för vissa uppgifter som den tilltalade lämnat under huvudförhandlingen och i bilaga 4 en redogörelse för vissa uppgifter som målsägandens moder lämnat under huvudförhandlingen. - - -

Tingsrättens domslut innehåller visserligen inget formligt förordnande om att sekretessen för vissa uppgifter i domen skall bestå (12 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen). Men på s. 1 i tingsrättens dom har under rubriken Målsägande angetts ”Hemlig, se bilaga 1” och på s. 2 i domen har angetts att utdömt skadestånd skall betalas till ”målsägande A (sekretess)”. Vidare har, i samband med vissa redogörelser för vad målsäganden, den tilltalade och målsägandens moder berättat, på s. 6, 7 och 11 i tingsrättens dom hänvisats till tre domsbilagor, varvid på respektive sida i domen angetts ”(sekretess, bilaga 2)”, ”(sekretess, bilaga 3)” och ”(sekretess, bilaga 4)”.

Tingsrättens angivande av var de i förevarande punkt sekretessbelagda uppgifterna skulle återfinnas saknar självständig betydelse. Tingsrättens dom kan emellertid uppfattas så att tingsrätten - trots avsaknaden av beslut därom i domslutet - med stöd av bestämmelsen i 12 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen faktiskt förordnat att sekretessen skall bestå för de uppgifter som intagits i nämnda domsbilagor (jfr Hovrättens över Skåne och Bleking dom den 3 december 2001 i mål B 2698-01).

Även med angiven tolkning saknas emellertid skäl att låta tingsrättens sekretessförordnande i nu aktuell punkt bestå med avseende på andra uppgifter än de som förebragts vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och hennes moders identiteter. Med hänsyn till innehållet i åklagarens ej sekretessbelagda gärningspåståenden finns det nämligen inte tillräcklig anledning att låta sekretessen bestå, när det gäller de förhörsuppgifter från målsäganden och hennes moder som redovisats i bilagorna 2 och 4 till tingsrättens dom. När det gäller sådana förhörsuppgifter från målsäganden och hennes moder som inte förebragts vid tingsrättens förhandling inom stängda dörrar, har det inte ankommit på tingsrätten att, då den skiljt målet ifrån sig, ta ställning till frågan om huruvida sekretessen skall bestå (se 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen och Heuman o.a., Sekretess m.m. hos allmän domstol, 2005, s. 74). Vad så beträffar de förhörsuppgifter från den tilltalade som redovisats i bilaga 3 till tingsrättens dom kan - redan med hänsyn till att något sekretessförordnande enligt 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen inte meddelats beträffande motsvarande uppgifter som förebragts vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar - uppgifterna i denna bilaga inte hållas hemliga efter det att tingsrätten skilt sig från målet (se rättsfallet NJA 2003 s. 313).

Tingsrätten har vidare i en annan punkt i sitt domslut (punkten 7 under rubriken ”BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M.M.”) med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen förordnat att sekretessen enligt 7 kap. 22 § samma lag skall bestå ”för uppgifter som förebringats inom stängda dörrar om den tilltalades hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i rättspsykiatriska utlåtandet”. Av tingsrättens dom framgår emellertid att flera av de uppgifter för vilka tingsrätten förordnat om fortsatt sekretess influtit i de ej sekretessbelagda delarna av tingsrättens dom. I den utsträckning så skett har sekretessen för uppgifterna i fråga upphört (12 kap. 4 § sekretesslagen).

I sitt domslut angav hovrätten sina i det föregående redovisade ställningstaganden till sekretessfrågorna enligt det följande.

6. Vad tingsrätten i sitt domslut i punkten 6 under rubriken ”BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M.M.” förordnat om sekretess skall alltjämt gälla, såvitt därigenom förordnats att sekretessen skall bestå för de uppgifter som förebragts vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och hennes moders identiteter. Hovrätten upphäver i övrigt tingsrättens i nämnda punkt intagna förordnande om sekretess.

7. Hovrätten fastställer tingsrättens i domslutet i punkten 7 under rubriken ”BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M.M.” intagna sekretessförordnande i den mån där nämnda uppgifter inte influtit i tingsrättens dom. I den utsträckning så skett upphäver hovrätten tingsrättens i angivna punkt intagna sekretessförordnande.

8. Hovrätten förordnar med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) att sekretessen enligt 9 kap. 16 § samma lag fortfarande skall gälla för de uppgifter som förebragts vid hovrättens huvudförhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och hennes moders identiteter.

9. Hovrätten förordnar med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) att sekretessen enligt 7 kap. 22 § samma lag fortfarande skall gälla för uppgifterna i det rättspsykiatriska utlåtandet, såvitt uppgifterna förebragts vid hovrättens huvudförhandling inom stängda dörrar och inte influtit i tingsrättens dom.

10. Hovrätten förordnar med stöd av 12 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) att sekretessen enligt 9 kap. 16 § samma lag fortfarande skall gälla för de namn-, person- och adressuppgifter med avseende på målsäganden och hennes moder som intagits i bilaga B till hovrättens dom.

Hovrättens dom meddelad: den 2 november 2007.

Mål nr: B 6539-07.

Lagrum: 7 kap. 22 §, 9 kap. 16 § samt 12 kap. 3 § andra stycket och 4 § andra stycketsekretesslagen (1980:100).

Rättsfall: NJA 2003 s. 313; Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 3 december 2001 i mål nr B 2698-01.

Litteratur: Heuman m.fl., Sekretess m.m. hos allmän domstol, 2005, s. 74.