RH 2009:3

Genom dom beslutade tingsrätten bl.a. att vårdnaden om barn skulle anförtros föräldrarna gemensamt. Sedan fadern överklagat domen framställde modern i sin svarsskrivelse för egen del ett yrkande om boende. Trots att överklagandet därefter förfallit har hovrätten ansett att moderns yrkande ska prövas.

Södertörns tingsrätt

I mål om äktenskapsskillnad yrkade A.S. ensam vårdnad om parternas barn eller, i andra hand, att barnen skulle vara stadigvarande boende hos honom. Motparten, K.S, bestred dessa yrkanden och yrkade för egen del att barnen - inom ramen för den gemensamma vårdnaden - skulle vara stadigvarande bosatta hos henne eller, i andra hand, att barnen skulle bo växelvis hos föräldrarna.

Tingsrätten beslutade i dom den 2 juni 2008 bl.a. att vårdnaden om parternas barn skulle vara gemensam och att barnen skulle bo växelvis hos föräldrarna.

Svea hovrätt

A.S. överklagade domen med yrkande om att hans vid tingsrätten framställda yrkanden om vårdnad alternativt boende hos honom skulle bifallas. I svarsskrivelse framställde K.S. å sin sida ett yrkande om att barnen skulle vara stadigvarande boende hos henne.

Hovrätten kallade till huvudförhandling i målet den 9 januari 2009. A.S., som kallats att inställa sig personligen och erinrats om att hans talan skulle kunna komma att förfalla om han inte inställde sig eller inställde sig enbart genom ombud, inställde sig till förhandlingen enbart genom ombud. A.S. gavs tillfälle att inom viss tid inkomma med utredning om laga förfall, men underlät detta.

Hovrätten (hovrättsråden Mona Wildig och Per Kjellström samt tf. hovrättsassessorn Jonas Manole, referent) meddelade den 23 januari 2009 beslut innebärande att A.S. talan var förfallen. I beslutet erinrades om att K.S:s yrkande om att barnen skulle bo hos henne kvarstod att pröva.

Hovrättens beslut meddelat: den 23 januari 2009.

Mål nr: T 5465-08.

Lagrum: 13 kap. 5 § och 50 kap. 25 § andra stycketrättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 1993 s. 751; NJA 2008 s. 304.