RH 2009:7

En tidningsartikel m.m. av en journalistpraktikant har använts utöver vad som ansetts vara förutsatt enligt avtalet om praktikplatsen. Praktikantens rättigheter till materialet har, med tillämpning av den s.k. tumregeln, inte ansetts övergått till arbetsgivaren och praktikanten har tillerkänts ersättning enligt 54 § upphovsrättslagen.

Göteborgs tingsrätt

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Monika Ålund) anförde i dom den 30 juli 2007 bl.a. följande.

BAKGRUND

L.A. arbetade under tiden augusti-november 2005 på en tidningsredaktion hos stadsdelsförvaltningen i Majorna (SDF Majorna). Arbetet var inom ramen för en praktiktjänstgöring. Han hade fått praktikplatsen genom Arbetsförmedlingen. Ersättningen för arbetet utbetalades av Försäkringskassan. SDF Majorna är en av flera stadsdelsförvaltningar som ingår i Göteborgs kommun.

En av L.A:s arbetsuppgifter hos SDF Majorna var att skapa redaktionellt material - artiklar och bilder - för publicering i tidningen "Nyheter för Majbor". Tidningen framställdes och gavs ut av SDF Majorna.

Som en följd av L.A:s arbete publicerades under 2005 i "Nyheter för Majbor" en av L.A. författad artikel med titeln "Efter Rondellen är vägen rak". Artikeln var illustrerad med ett fotografi taget av L.A. Artikeln handlade om hur tre stadsdelsförvaltningar - Majorna, Centrum och Linnéstaden - tillsammans driver ett ungdomsprojekt kallat Rondellen. Parterna är ense om att SDF Majorna utan särskild ersättning har ägt rätt att använda material som L.A. hade framställt inom ramen för sin praktiktjänstgöring för publicering i tidningen "Nyheter för Majbor".

Emellertid lät Göteborgs kommun även publicera artikeln och fotografiet i tidskriften "I Centrum". Denna tidskrift ges dock ut av en annan stadsdelsförvaltning än SDF Majorna, nämligen stadsdelsförvaltningen i Centrum (SDF Centrum). Vidare lät SDF Centrum även införa artikeln med fotografiet på sitt s.k. intranät så att det blev tillgängligt digitalt för de personer som hade tillgång till intranätet.

Tvisten i målet gäller huvudsakligen om Göteborgs kommun, genom SDF Centrum, hade rätt enligt upphovsrätten eller i vart fall avtal att använda L.A:s artikel och foto dels vid publiceringen i tidskriften "I Centrum", dels genom att göra det tillgängligt på intranätet hos SDF Centrum.

YRKANDEN OCH GRUNDER

L.A. ansökte om betalningsföreläggande mot Göteborgs kommun med yrkande om att denna skall förpliktas att till honom utge ett kapitalbelopp om 3 500 kr jämte ränta. Göteborgs kommun bestred yrkandet varefter målet hänsköts till tingsrätten.

Vid tingsrätten vidhöll L.A. sina yrkanden i sak.

Göteborgs kommun vidhöll sitt bestridande och vitsordade som skäligt kapitalbelopp i och för sig 200 kr.

L.A. åberopade som grund för sin talan sammanfattningsvis följande: Artikeln är författad av honom och är ett verk i den mening som avses enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Fotografiet är taget av honom och skyddat som en till upphovsrätten närstående rättighet enligt 49 a § URL. Han hade varken varit anställd eller haft en uppdragsrelation med Göteborgs kommun. I stället var han vara bara praktikplacerad genom Arbetsförmedlingen hos SDF Majorna. Syftet med placeringen hos SDF Majorna var att han skulle vara verksam som journalist - med praktikantarbete - på redaktionen för tidningen "Nyheter för Majbor". Denna tidning sprids i första hand inom stadsdelen Majorna och bevakar händelser knutna till samma stadsdel. Det var förutsatt i samband med att L.A. fick platsen genom Arbetsförmedlingen att de artiklar eller foton som han då skulle åstadkomma skulle få lov att publiceras i "Nyheter för Majbor". Materialet får anses vara direkt framtaget för "Nyheter för Majbor". Göteborgs kommun har dock även låtit framställa exemplar av artikeln och fotografiet samt gjort materialet tillgängligt för allmänheten genom att publicera det i tidskriften "I Centrum" samt genom att lägga ut artikeln med fotot på Internet eller i vart fall på ett internt digitalt nätverk/intranät. Dessa åtgärder, publiceringen i tidskriften "I Centrum" och tillgängliggörandet digitalt, är förfoganden av artikeln och fotografiet som L.A. varken hade kommit överens med kommunen om eller borde ha insett skulle ha kunnat bli konsekvensen av hans praktikplatstjänstgöring - genom Arbetsförmedlingen - hos Majornas SDF. Han hade inte heller fått någon förfrågan om vidareanvändning. Kommunen har utan lov från honom låtit en annan stadsdelsförvaltning, nämligen Centrum, nyttja hans text och bildmaterial. Detta faller sålunda utanför den användning som han får anses ha upplåtit till Göteborgs kommun genom praktiktjänsten vid redaktionen på Majornas SDF:s tidning. Genom den olovliga användningen, vilken L.A. fick kännedom om först sedan praktiktjänsten hade upphört, har Göteborgs kommun enligt URL gjort sig skyldig till intrång i hans upphovsrätt till artikeln och ensamrätt till fotografiet. Kommunen är därför enligt 54 § första stycket URL skyldig att ersätta honom även för nyttjandet av fotot. Det yrkade beloppet om 3 500 kr utgör sammantaget skäligt vederlag för den nu aktuella användningen.

Göteborgs Kommun åberopade till grund för sitt bestridande följande: Kommunen är en enda arbetsgivare, oavsett placering vid olika stadsdelar eller förvaltningar. Det som produceras i en stadsdel eller förvaltning kommer därför hela kommunen tillhanda. L.A. har varit fullt införstådd med att den artikel som han producerade kunde komma att publiceras som kommuninformation. Det material han framställde ingick i hans projektuppdrag och det har utnyttjats av staden på ett för uppdraget normalt sätt. Flera av hans tidigare framställda artiklar har också publicerats i Majornas SDF:s tidning. Någon särskild ersättning har inte utgått för publicerade artiklar. Att han inte kan erhålla någon ekonomisk kompensation för sina uppdrag har han också känt till. Han har använt stadens dator respektive kamera när han framställt materialet och det har skett på arbetstid. Något särskilt avtal om hur materialet på annat sätt skulle användas har inte tecknats, varför arbetsgivaren, vilket här var kommunen, har haft full rätt att utnyttja det framställda materialet på sätt som gjorts. - L.A:s nu aktuella artikel och foto i tidningen har publicerats i 200 exemplar samt har lagts ut på SDF Centrums intranät vilket har begränsad åtkomlighet. Skälig ersättning för nyttjandet bör endast värderas till 200 kr totalt, för det fall tingsrätten skulle finna att ersättningsskyldighet föreligger.

På parternas begäran avgjorde tingsrätten målet utan huvudförhandling.

BEVISNING

L.A. åberopade som skriftlig bevisning kopia av artikeln.

Göteborgs kommun åberopade som skriftlig bevisning en samanställning angående mål och villkor för praktikförmedling från en organisation vid namn Eductus.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

L.A. anförde till utveckling av talan huvudsakligen följande:

Yrkat belopp, 3 500 kr, avser dels 2 000 kr för publiceringen i tidningen för SDF Centrum, varav 1 000 kr för texten och 500 kr för bilden, dels 1 500 kr för tillgängliggörandet på Internet hos SDF Centrum, varav 1 000 kr för texten och 500 kr för bilden. - Det förelåg inte något anställningsavtal mellan L.A. och Göteborgs kommun. L.A:s praktiktjänst var bara knuten till SDF Majorna och omfattade inte kommunens övriga stadsdelsförvaltningar. Att även dessa skulle få fritt nyttja hans artikel och foto samt dessutom även i andra slag av media än tryckt tidning, såsom Internet, var varken avtalat eller något som L.A. borde ha insett kunde bli en konsekvens av hans praktikplats. - Tidskriften "I Centrum" är periodisk. Att artikeln och fotot blev utlagda på intranätet innebar ett tillgängliggörande till allmänheten eller i vart fall till en större sluten krets enligt 2 § fjärde stycket URL. Kommunen är därför skyldig att utge ersättning enligt 54 § första stycket oavsett om den har varit oaktsam eller inte. - Av 57 § URL följer att reglerna om vederlag i 54 § första stycket URL även omfattar fotografier som är skyddade såsom närstående rättigheter enligt 49 a § URL. Såvitt gäller skäligheten av yrkat belopp har Lunds tingsrätt genom en dom den 14 maj 2003 i mål T 489-02, vilken fastställdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge, bedömt ett liknande fall där upplagan var av motsvarande storlek som den nu aktuella. Skäligt vederlag för en motsvarande artikel låg då i nivå med det nu yrkade beloppet. Vad gäller fotot har Bildleverantörernas förening (BLF) i sina rekommendationer från 1997, justerat efter konsumentprisindex till år 2005, angivit en nivå på ersättningen som motsvarar den nu yrkade för fotot.

Göteborgs kommun har till utveckling av talan huvudsakligen anfört följande:

L.A:s praktikanställning i staden, SDF Majorna, var ett uppdrag som avsåg arbetsplatsförlagd utbildning enligt mål och villkor som har lagts upp av organisationen Eductus. Av villkoren framgår bland annat att L.A. hade att följa arbetsplatsens normala och dagliga produktion. Av information som Göteborgs kommun har fått av Eductus och Arbetsförmedlingen framgår att L.A. var arbetslös med arbetslöshetsersättning vid tidpunkten för hans praktikanställning. Eductus arbetade åt Arbetsförmedlingen med att finna praktikplatser åt arbetssökande och var därför inte själv arbetsgivare åt L.A. eller stod i avtalsförhållande med denne. En förutsättning för att L.A. skulle få aktivitetsstöd under praktiktiden var att han inte fick någon ersättning för sitt arbete av arbetsgivaren utöver den som angavs i villkoren från Eductus. - Det vitsordas inte att SDF Majorna skulle ha varit att anse som arbetsgivare i det nu aktuella sammanhanget. Kommunen gör gällande att det i stället var Göteborgs Stad, vilken är en juridisk person. Nyttjanderätten till ett verk, såsom text och foto, tillkommer arbetsgivaren under förutsättning att verket används på ett normalt sätt antingen genom avtal eller i anställningsförhållande. L.A:s praktikplats bör jämställas med ett arbetsförhållande med kommunen. I vart fall förelåg ett avtal med denna innebörd som även angav att arbetsuppgifterna skall ingå i arbetsplatsens normala och naturliga produktion mellan parterna. Inget i den nu aktuella artikeln tyder på att innehållet går utöver det som kunde anses normalt i hans anställningsförhållande. Artikeln behandlar ett samarbete mellan stadsdelar. Det som produceras för en arbetsgivare kan då användas på det sätt som gjorts. Av den uppdragsbeskrivning arbetsförmedlingen tillhandahållit framgår att deltagaren skall följa arbetsplatsens normala och dagliga produktion. - Inom Göteborgs stad är det kutym att man delar artiklar, foton och informationsmaterial fritt mellan förvaltningarna då de har skrivits och producerats i tjänsten. Den nu aktuella artikeln och fotot är framställda inom ramen för ett gemensamt projekt som omfattar flera stadsdelar enligt URL förvaltningar, däribland SDF Centrum. Det är då normalt att en sådan artikel med foto publiceras i flera eller samtliga personaltidningar för de stadsdelsförvaltningar som ingår i projektet. L.A. borde ha förstått och varit medveten om att ett sådant utbyte sker. Inom ramen för hans praktik ingick att ta fram material som skulle kunna användas i exempelvis stadens personaltidningar eller för att föra ut information från staden till övrig media. Under den tiden han hade tjänsten publicerades flera av hans artiklar i SDF Majornas tidning. Det var L.A. som föreslog att man skulle skicka artikeln till SDF Centrum så att de också skulle kunna använda artikeln. Det var därefter som SDF Centrum publicerade artikeln i sin personaltidning och lade ut den på sitt intranät. - Det stämmer sålunda att L.A:s artikel med foto har publicerats i SDF Centrums tidning, vilket är en personaltidning. Detta skedde i november 2005. Pappersutgåvan av personaltidningen är på 200 exemplar. Vidare är det riktigt att artikeln med fotot samtidigt lagdes ut på SDF Centrums intranät. Det här nätet var dock inte åtkomligt för allmänheten. För att få tillgång till artikeln och fotot på intranätet krävdes nämligen ett lösenord, vilket datoranvändare hos SDF Centrum i och för sig erhöll med automatik. - Fotografiet kan inte anses vara ett verk i den mening som avses i URL. Det är ett rent amatörmässigt taget foto av personer som arbetar i projektet. Det bestrids att artikeln och fotografiet har tillgängliggjorts eller spritts till allmänheten. Materialet har bara varit tillgängligt för kommunens medarbetare i SDF Centrum, dels i personaltidningen, dels på intranätet. Personaltidningen och intranätet var bara tillgängligt för kommunens medarbetare i SDF Centrum. Något tillgängliggörande på World Wide Webb har inte förekommit. Artikeln har inte heller utnyttjats i förvärvssyfte eftersom både tidningen och åtgången till intranätet var gratis för medarbetare i stadsdelen. - Kommunen har sålunda inte använt artikeln i strid mot URL och L.A. är därför inte berättigad till något arvode.

Tingsrätten fastslog i de delar som inte överklagats till hovrätten att

- L.A. var primärt innehavare av eventuella ensamrätter enligt upphovsrättslagen,

- artikeln och den fotografiska bilden var utgiven eller offentliggjord,

- artikeln var av sådan art att den uppnår s.k. verkshöjd innefattande, enligt huvudregeln, en uteslutande ensamrätt för L.A. att förfoga över verket,

- den fotografiska bilden har skydd enligt 49 a § upphovsrättslagen innefattande uteslutande rätt för L.A. att förfoga över den,

- digital exemplarframställning av materialet skett,

- påstådd exemplarframställning, som inte varit tillåten enligt 12 § upphovsrättslagen, skett av artikeln och fotot,

- kommunen inte förmått visa att dess framställning av exemplar genom de tryckta tidningsexemplaren hos SDF Centrum varit lovligt enligt upphovsrättslagen,

- artikeln och den fotografiska bilden har publicerats i tidningen och att spridning och visning skett,

- frågan om överföringar eller framförande har relevans för nyttjandet medelst intranätet men inte för publiceringen i papperstidningen,

- artikeln och den fotografiska bilden har tillgängliggjorts genom intranätet för personalen och att överföring och framförande skett gent emot denna krets,

- vem som helst inte haft tillgång till SDF Centrums intranät men att de aktuella medarbetarna där får anses vara en större sluten krets och inte en privat sfär, samt att

- den verksamhet som kommunen bedriver genom SDF Centrum får bedömas som förvärvsverksamhet i upphovsrättslagens mening.

I frågan om L.A:s rättigheter genom hans praktiktjänstgöring har övergått på Göteborgs kommun i sådan utsträckning att kommunen har haft rätt att utan särskild ersättning nyttja artikeln och fotografiet på sätt som nu är föremål för talan gjorde tingsrätten följande bedömning.

Upphovsrättens övergång

Upphovsmannen kan som utgångspunkt disponera över sina rättigheter genom att helt eller delvis upplåta förfoganderätten genom avtal, 27 § URL. Oklara avtal om upplåtelse av upphovsrätt skall tolkas restriktivt eller direkt inskränkande i förhållande till vad som otvivelaktigt får anses avtalat i enlighet med den så kallade specifikationsprincipen (se Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, Stockholm 2006, s. 151 ff). I anställningsförhållanden torde gälla som en i rättspraxis och doktrin vedertagen presumtion, som tumregel - när inget avtalats därom - att en arbetsgivare får utnyttja arbetstagares verk, vilka har tillkommit som resultat av dennes tjänsteåligganden eller dennes särskilda åtaganden, gentemot arbetsgivaren inom arbetsgivarens verksamhetsområde och för arbetsgivarens normala verksamhet. Arbetsgivarens rätt avser därvid nyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer (AD 2002 nr 87). (Jfr Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, Stockholm 2006, s. 120 ff.)

I förevarande fall har L.A. ostridigt accepterat att hans praktiktjänstgöring vid SDF Majorna medför en övergång av hans rättigheter såvitt avser publicering i tidningen "Nyheter för Majbor".

Frågan som tingsrätten nu har att ta ställning till är om rättighetsövergången omfattar rätt för Göteborgs kommun att utan L.A:s tillstånd framställa exemplar av och tillgängliggöra fotografiet och artikeln för allmänheten -genom publicering i tidningen "I Centrum" som ges ut av SDF centrum - samt genom publicering på förvaltningens intranät. Frågan får bedömas med tillämpning av ovan nämnda presumtionsregel, sedd i ljuset av parternas avtalsförhållande.

Parternas avtalsförhållande

Parterna är eniga om att L.A. inte har haft en ordinär anställning vid Göteborgs kommun under den aktuella perioden. Frågan härnäst blir därför vilken typ av avtalsförhållande parterna har agerat under.

Göteborgs kommun har vitsordat att L.A. hade en praktikplats men gör gällande att praktikplatsen är jämställbar med ett arbetsförhållande parterna emellan. Att L.A:s arbetsuppgifter skall följa de arbetsuppgifter som ingår i arbetsplatsens normala och naturliga produktion framgår av det utav kommunen åberopade dokumentet med villkor för så kallad arbetsförlagd utbildning.

Det sålunda av Göteborgs kommun åberopade dokumentet utgör bland annat generella förhållningsregler för den arbetsplats som tillhandahåller den aktuella typen av praktikplatser. Det framgår av utredningen i målet att L.A. under sin praktiktjänstgöring utfört kvalificerade uppgifter inom SDF Majornas normala verksamhet.

Den ömsesidighet, ansvarsfördelning och lojalitetsplikt som kännetecknar ett anställningsförhållande har varit för handen beträffande L.A:s uppgifter som journalist på tidningen och dess redaktion. Under sådana omständigheter finner tingsrätten att L.A:s praktiktjänstgöring vid stadsdelförvaltningen i Majorna inte har skilt sig från ett anställningsförhållande såvitt avser i vilken omfattning L.A:s arbetsresultat får nyttjas utan hans tillåtelse.

Var är L.A:s arbetsplats?

Enligt vad som hittills framkommit är det klarlagt att fotografiet och artikeln - vilka båda åtnjuter skydd enligt URL - har tillkommit som resultat av L.A:s tjänsteåligganden. Detta innebär att arbetsgivaren har haft rätt att använda materialet inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer.

Göteborgs kommun har gjort gällande att kommunen är att anse som en arbetsgivare med innebörd att det som produceras i en stadsdel eller förvaltning kommer hela kommunen tillhanda.

L.A. har bestritt Göteborgs kommuns påstående i denna del.

I det av Göteborgs kommun åberopade dokumentet används begreppet "arbetsplatsen" i syfte att förklara vem som åläggs de förpliktelser som förhållningsreglerna ger vid handen gentemot den deltagande. Arbetsplatsen kan knappast i detta sammanhang förstås som omfattandes mer än SDF Majorna. Tingsrätten finner det klarlagt att L.A:s arbetsgivare såväl som arbetsplats i detta avseende får anses vara SDF Majorna.

Arbetsgivarens normala verksamhet

Nästa fråga är vad som får anses utgöra SDF Majornas normala verksamhet beträffande det redaktionella arbete som L.A. varit sysselsatt med.

Göteborgs kommun har gjort gällande att arbetsgivaren i detta fall har rätt att använda artikeln och fotografiet på det sätt som gjorts eftersom artikeln behandlar ett samarbete mellan bland annat SDF Centrum och SDF Majorna.

Det är ostridigt i målet att SDF Majorna samarbetat med andra förvaltningar beträffande ungdomsprojektet "Rondellen" och att tidningen "Nyheter för Majbor" bevakade projektet vid ett tillfälle vilket ledde till den aktuella artikeln. Denna omständighet talar emellertid för att det inte hör till arbetsplatsens normala verksamhet att tidningen Nyheter för Majbors redaktionella material används av de andra stadsdelarnas tidningar. Arbetsgivarens rätt gäller det utnyttjande som någorlunda säkert kunde förutses när rätten övergick till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren tillfälligt bedriver ny verksamhet kommer i regel inget motsvarande utnyttjande av arbetstagarens upphovsrätt i fråga (se Svensäter, Anställning och upphovsrätt, 1991 s. 378). Med hänvisning härtill finner tingsrätten att det inte ingått i den normala verksamheten att låta publicera artikeln och fotografiet i SDF Centrums tidning "I Centrum" och på denna förvaltnings intranät.

Det blir således Göteborgs kommun som nu har att styrka att L.A. har upplåtit sina rättigheter utöver vad som följer av den s.k. tumregeln. På den av Göteborgs kommun åberopade bevisningen framgår det dock inte att L.A. genom sin praktiktjänstgöring skulle ha överlåtit rätten till det av honom framställda redaktionella materialet i vidare omfattning som krävs för publicering i tidningen "Nyheter för Majbor". Göteborgs kommuns förfarande, att utan L.A:s tillåtelse publicera eller nyttja artikeln och fotografiet i andra sammanhang som nu är föremål för prövning, har således inneburit intrång i L.A:s upphovsrätt.

Ersättningsfrågan

Göteborgs kommuns intrång i L.A:s upphovsrätt berättigar jämlikt 54 § första stycket URL denne till ersättning i form av vederlag för nyttjandet, oavsett huruvida det förelåg vårdslöshet eller uppsåt vid intrånget. Skyldigheten att betala ersättning enligt första stycket föreligger sålunda redan vid objektivt rättsstridiga förfaranden.

L.A. har yrkat ersättning för skäligt artikelarvode och skäligt fotografiarvode för såväl nyttjandet i tidningen "I Centrum" som på SDF Centrums intranät. Vederlaget för utnyttjandet skall bestämmas efter gängse grunder i branschen. Den utredning som L.A. har presenterat till styrkande av ersättningsnivåer i branschen får anses vara tillfyllest och förenlig med rättspraxis. Ersättningsyrkandet bedöms vara skäligt och bör bestämmas till det yrkade beloppet. Yrkad ränta är förenlig med räntelagen.

L.A:s talan skall således helt bifallas.

DOMSLUT

Göteborgs kommun skall till L.A. betala 3 500 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 mars 2006.

Hovrätten för Västra Sverige

Göteborgs Stad yrkade att hovrätten skulle ogilla L.A:s talan och förplikta honom att ersätta dess rättegångskostnader vid tingsrätten.

L.A. motsatte sig ändring.

Hovrätten avgjorde med parternas samtycke målet utan huvudförhandling.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Sigvard Helin samt hovrättsråden Ola Olsson och Gunnel Alenbratt) anförde i dom den 31 oktober 2008 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Prövningen i hovrätten gäller, med hänsyn till hur parterna har lagt upp sin talan här, endast huruvida de rättigheter som L.A. har, såvitt avser artikeln och fotografiet, har övergått till Göteborgs Stad med avseende på publiceringen i tidskriften "I Centrum" och på intranätet hos SDF Centrum.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att frågan om rättigheternas övergång bör bedömas med tillämpning av presumtionsregeln, den s.k. tumregeln, samt att resultatet av den bedömningen blir att L.A:s praktikanttjänstgöring vid SDF Majorna inte har skilt sig från ett anställningsförhållande när det gäller i vilken omfattning hans arbetsresultat får nyttjas utan hans tillåtelse. På grund därav och då hovrätten instämmer även i de bedömningar som tingsrätten har gjort i fråga om var L.A. hade sin arbetsplats samt arbetsgivarens, här SDF Majorna, normala verksamhet, ska tingsrättens domslut stå fast.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Hovrättsrådet Ola Olsson var skiljaktig beträffande motiveringen och anförde följande:

Även jag delar tingsrättens uppfattning att frågan om rättigheternas övergång vad gäller artikeln och fotografiet ska bedömas med tillämpning av den s.k. tumregeln och att L.A:s arbetsplats varit SDF Majorna, som då vid tillämpningen av tumregeln ska anses som hans arbetsgivare. Det är uppenbart att enligt tumregeln har rättigheterna beträffande publicering i SDF Majornas tidning "Nyheter för majbor" övergått till kommunen. Frågan i hovrätten är om detsamma gäller beträffande publicering i SDF Centrums tidning "I Centrum" och på intranätet hos SDF Centrum. För att så skulle vara fallet talar att L.A. inte har arbetat inom någon kommersiell verksamhet utan med informationsverksamhet för en del av en kommunal förvaltning och därvid åstadkommit verk som bedömts vara av intresse även för en annan del av samma kommunala förvaltning samt att sådant inte kan vara ovanligt inom kommunal informationsverksamhet.

I motsatt riktning, dvs. för att några rättigheter utöver vad gäller publiceringen i SDF Majornas tidning inte övergått till kommunen, talar dock följande. L.A. arbetade inte som anställd journalist utan bara som journalistpraktikant hos SDF Majorna. Tiden som han praktikarbetade var kort, augusti - november 2005. Han uppbar inte lön från SDF Majorna utan i fick i stället s.k. aktivitetsstöd genom Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Han har således inte kunnat väga några egna löneanspråk mot den nytta som SDF Majorna eller kommunen skulle kunna få av hans arbetsprestationer. Enligt villkoren från praktikförmedlingens sida skulle för det fall L.A. hade kommit överens med arbetsgivaren om övertid, dvs. arbetstid utöver 40 timmar i veckan, denne ersätta övertiden särskilt. Det har således varit förutsatt att ersättning utöver aktivitetsbidraget skulle kunna utgå direkt från SDF Majorna för prestationer utöver hans ordinära praktikarbete.

På grund av det sist anförda anser jag att tumregeln i detta fall bör tolkas mycket restriktivt, dvs. för L.A. mycket förmånligt. En sådan tolkning resulterar i att L.A. inte bort förutse att kommunen genom SDF Majorna skulle använda artikeln och fotot för publicering även i tidskriften "I Centrum" och på intranätet hos SDF Centrum. Dessa rättigheter har därför inte övergått till kommunen, varför tingsrättens dom ska fastställas.

Hovrättens dom meddelad: den 31 oktober 2008.

Mål nr: FT 3542-07.

Lagrum: 27 och 54 §§upphovsrättslagen (1960:729).

Rättsfall: AD 2002 nr 87.

Litteratur: Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, 2 u. 2008 s. 119-123; Sanna Wolk, Hyrda arbetstagares upphovsrätt, i Nordiskt immateriellt rättsskydd 2001 s. 210 ff.; Svensäter, Anställning och upphovsrätt, 1991 s. 378; Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, Stockholm 2006, s. 151 ff.