RH 2012:122

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 19,5 kg

Hovrätten: Som tingsrätten har funnit har M medverkat i den åtalade gärningen genom att delta vid hämtningen och transporten av narkotikapartiet fram till dess att tullkriminalen ingrep. Bestämmelsen i 24 kap. 4 § brottsbalken om ansvarsfrihet på grund nöd är avsedd att tolkas restriktivt och måste tolkas så att den fara som hotar ska vara relativt akut och nära förestående. M har till stöd för sin invändning om nöd anfört att han under vistelser i Albanien utsatts för hot som innebar att han eller hans barn skulle råka illa ut om de kom till Albanien. Han har dock inte påstått att han utsatts för hot eller tvång under gärningens utförande eller över huvud taget i Sverige. Även om hans uppgifter om hot godtas kan dessa inte anses innebära att det har funnits en sådan närliggande fara för honom eller hans närstående som förutsätts för att en ansvarsbefriande nödsituation skall föreligga. Han kan därför inte undgå ansvar på den grunden. Hans uppgifter om hot är inte heller sådana att de påverkar gärningens straffvärde.

När det sedan gäller frågan om hur stor mängd narkotika som hans uppsåt omfattade gör hovrätten följande bedömning. Av uppgifter från de medtilltalade framgår att M var beredd att utföra tjänster mot betalning även om det var fråga om något olagligt. Det står också klart att han kände till att uppdraget gällde narkotika. Han har uppgett att N sade att det rörde sig om fyra kg gräs. M vidtog dock inte några ytterligare åtgärder för att försäkra sig om vilken mängd och vilket slag av narkotika det handlade om. Det förhållandet att narkotikan var inpackad i fyra stora bildäck borde ha gett honom anledning att misstänka att det var fråga om en större mängd än vad N hade uppgett. Enligt hovrättens bedömning visar omständigheterna att M var likgiltig för vilken mängd och vilket slag av narkotika som fanns i däcken. Han ska därför som tingsrätten funnit dömas för narkotikabrott avseende hela partiet.

Hovrätten finner liksom tingsrätten att brottet ska bedömas som grovt. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga. I enlighet med vad som anförts ovan är M:s uppgifter om hot inte sådana att de påverkar gärningens straffvärde. M:s insats har i och för sig varit begränsad till hämtning och transport inom Sverige och hans hantering av cannabisen har pågått under en kort tid. Även om M måste ha insett att han handlat inom ramen för en organiserad brottslighet av allvarligt slag är det vidare inte utrett att han haft någon närmare kännedom om denna. Det står emellertid klart att den cannabis som han hanterat inte har varit avsedd för eget bruk och att mängden (19,5 kg) väsentligt överstiger den gräns (5 kg) som kan tjäna som en riktpunkt. för när det är fråga om ett grovt narkotikabrott (jfr Högsta domstolens dom 1 NJA 2012 s. 535). Mot angiven bakgrund anser hovrätten att det av tingsrätten utmätta fängelsstraffet (2 år 3 månader) ska skärpas något till fängelse 2 år 6 månader.