RH 2012:127

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Alprazolam; Klonazepam, 21 000 tabletter

Hovrätten: Som tingsrätten angett har Högsta domstolen i de av tingsrätten angivna rättsfallen framhållit att vid narkotikasmugglingsbrott en mer nyanserad och mångfacetterad bedömning av straffvärdet ska ske. Högsta domstolen har därefter i flera rättsfall som vilat på detta synsätt dels utvecklat betydelsen av sort och mängd av olika preparat, dels gjort en bedömning av olika preparats inbördes farlighet (se t.ex. Högsta domstolens dom i NJA 2012 s. 528 p. 5).

S:s brottslighet och I:s medhjälp därtill avser en stor mängd tabletter, 21 262 st., innehållande narkotikapreparaten alprazolam eller klonazepam med en substans av ca 1 mg resp. ca 2 mg. Uppgifter saknas angående missbruksdoser.

I Högsta domstolens dom i NJA 2012 s. 510 p. 11 anges att den mera nyanserade bedömning av straffvärdet som kommit till uttryck i rättsfallet omfattar samtliga narkotiska preparat när det gäller grova brott. Innan hovrätten övergår till att ta ställning till andra omständigheter än sort och mängd konstaterar hovrätten att den s.k. tabell som omfattar andra narkotikaklassade tabletter än Rohypnol (se Martin Borgeke och Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 2009, s. 660) måste tillämpas i ljuset av den praxis som redovisats i det föregående. Det angivna synsättet bör således komma till uttryck beträffande nu aktuella preparat. Straffvärdet bör därför, med beaktande endast av sorten och mängden av narkotikan, bedömas vara lägre än vad tingsrätten funnit.

Syftet att berika gärningsmännen som, såvitt kunnat bedömas, inte varit missbrukare samt de övriga faktorer som tingsrätten angett - då främst avsikten att i vinstsyfte sprida och utnyttja missbrukares beroende samt kontrollera samtliga led i smugglingen - bör däremot påverka straffvärdet i höjande riktning.

Genom att det inte rör sig om det allvarligaste slaget av försäljning i vinstsyfte bör på grund av en sammantagen bedömning av omständigheterna kring brottsligheten, tillsammans med arten och mängden narkotika, brottet inte anses som grovt.

Straffvärdet motsvarar enligt hovrätten fängelse 1 år för S och fängelse 8 månader för I. Med hänsyn till brottslighetens art och straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte bli aktuell.