RH 2012:130

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 400 g; Cannabis, 1,5 kg

Hovrätten: J har här liksom vid tingsrätten erkänt att han tagit befattning med dels det kokain - 401,4 g - som åklagaren påstått, dels det cannabisharts som hittades i en sommarstuga - 1 900 g - men förnekat brott i övrigt. Han har således inte tagit befattning med eller ens haft vetskap om resterade cannabisharts - 1 552 g - som hittades i husvagnen på tomten. I frågan om J ska dömas också för narkotikan i husvagnen noterar hovrätten att utredningen ger vid handen att cannabishartsen i sommarstugan och i husvagnen kom från samma tillverkningsparti och var paketerad med liknande material på ett liknande sätt samt att J satt tejp på cannabishartsen i stugan från en tejprulle som hittades där. Mot denna bakgrund framstår det, med utgångspunkt i J:s uppgifter om hur han kom i besittning av narkotikan i sommarstugan, som uteslutet att J inte tagit befattning också med narkotikan i husvagnen. Det narkotikabrott som J gjort sig skyldig till är att bedöma som grovt narkotikabrott (jfr bl.a. Högsta domstolens dom i NJA 2012 s. 528).

Högsta domstolen har i flera domar uttalat sig om bl.a. brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott, bl.a. i NJA 2012 s. 528 (kokain) och NJA 2012 s. 535 (cannabis).

Vid straffvärdebedömningen beaktar hovrätten att J tagit fysisk befattning med narkotikan han förvarade och att han bl.a. transporterat narkotika och vidtagit förpackningsåtgärder. J har inte hanterat narkotikan i syfte att själv missbruka den. Han har agerat mot ersättning i form av avskrivning av en skuld om 80 000 kr. Vad han berättat om att han utsatts för hot påverkar inte bedömningen av gärningen (jfr bl.a. NJA 2012 s. 535 p. 30-32). Hans narkotikahantering måste antas utgöra ett led i en organiserad narkotikahandel, men det har inte framkommit i målet att handeln varit mer hänsynslös än den hänsynslöshet som narkotikahandel i sig innebär. Inte heller har det kommit fram att handeln varit särskilt väl organiserad eller att J haft annat än en underordnad roll. Hovrätten bedömer att straffvärdet av J:s brottslighet motsvarar fängelse 3 år 6 månader.