RH 2012:136

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 97 kg

Hovrätten instämde i följande av tingsrätten i fråga om påföljd gjorda bedömning: För grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott är inte stadgat lindrigare straff är fängelse 2 år. I NJA 2011 s. 357 har Högsta Domstolen framhållit att arten och mängden av den narkotika som en tilltalad har befattat sig med är en viktigfaktor vid straffvärdebedömningen men att även andra omständigheter ska beaktas. Den mängd narkotika som P har hanterat har varit mycket stor men cannabis får bedömas som en mindre farlig narkotikasort än till exempel amfetamin. Trots den delaktighet som P haft i hanteringen av narkotikan genom inköpet av bilen och den efterföljande transporten har dock tingsrätten fått den uppfattningen att hans roll varit av mer underordnad betydelse, vilket leder till att tingsrätten bedömer straffvärdet vara något lägre än vad bara sort och mängd skulle ge anledning till. I Högsta Domstolens dom i NJA 2012 s. 144) bedömdes straffvärdet av en mindre delaktighet i innehav och transport av 97 kg cannabis till fängelse 4 år. Tingsrätten bedömer mot bakgrund härav straffvärdet i nu aktuellt mål till fängelse 3 år 6 månader. Mot bakgrund av det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga, varvid fängelsestraffets längd ska motsvara straffvärdet.