RH 2012:140

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Heroin, 1,6 kg; Kokain, 1,6 kg

Hovrätten: Av Högsta domstolen rättspraxis (se bl.a. NJA 2011 s. 357 och s. 799) följer att bedömningen av ett narkotikabrotts straffvärde ska göras med beaktande av den roll som den tilltalade har haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening, graden av delaktighet i hanteringen och, vid mer organiserad verksamhet, den ställning som den tilltalade har haft i organisationen. Av betydelse är vidare vilken insikt som den tilltalade har haft rörande narkotikahandelns organisation och hans eller hennes eget syfte med hanteringen. Även fördelningen av brottslighetens ekonomiska utbyte har betydelse. Vid hantering av större mängder narkotika träder sådana omständigheter som yrkesmässighet, organisationsgrad, vinningssyfte och hänsynslöshet i förgrunden.

V döms för att som kurir ha smugglat in bland annat 1,6 kg heroin och 1,6 kg kokain till Sverige. Det är inte utrett vilken insyn han har haft i den organisation som ligger bakom narkotikasmugglingen och vilken ersättning som han skulle få för uppdraget. Mot bakgrund av den vägledning för straffvärdesbedömningen som Högsta domstolen har lämnat i särskilt NJA 2012 s. 535 anser hovrätten att det brott som V gjort sig skyldig till har ett straffvärde motsvarande fängelse 5 år 6 månader.

P döms för att dels försökt ta emot och transportera bland annat 1,6 kg heroin och 1,6 kg kokain, dels förvarat 1,2 kg kokain, 216 g heroin och nästan 2 kg alprazolam. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det står klart att det varit fråga om en yrkesmässig och organiserad verksamhet. Verksamheten har avsett en stor mängd narkotika som varit avsedd att spridas i stor omfattning och har bedrivits i syfte att göra stor ekonomisk vinning. Enligt hovrättens uppfattning har P haft en mer framträdande roll i narkotikahanteringen än att endast transportera och förvara narkotikan, och hans hantering har skett i rent vinstsyfte. Mot denna bakgrund har hans brottslighet ett straffvärde motsvarande fängelse 8 år.

Med hänsyn till brottslighetens art och straffvärde ska påföljden för V och P bestämmas till fängelse. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det vid straffmätningen inte finns skäl att beakta något men som de tilltalade förorsakas genom att de utvisas ur riket. Fängelsestraffens längd ska därför motsvara gärningarnas straffvärde.