RH 2012:44

Fråga om beviskrav vid ansökan om intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen. Hovrätten har funnit att det är tillräckligt att det skäligen kan antas att ett upphovsrättsligt skydd finns för de alster som åberopas i ansökan.

Solna tingsrätt

Oy Doratone Ab, Finland filial (Doratone) yrkade att tingsrätten skulle besluta om intrångsundersökning hos Doc-Connect Nordic AB (Doc-Connect).

Doratone begärde att intrångsundersökningen bl.a. skulle omfatta arbetsscheman, förteckning över kontaktuppgifter, uppgifter om löner och andra ersättningar, praktisk information om olika arbetsställen samt uppgifter om övertidsersättningar och jourer. Doratone anförde att ändamålet med undersökningen var att säkerställa bevis för att Doc-Connect fått och använder viss dokumentation som skapats av Doratone.

Domskäl

Tingsrätten (chefsrådmannen Catarina Barketorp) anförde i beslut den 5 april 2012 följande.

SKÄL

Tingsrätten kan besluta om intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett intrång eller gjort sig skyldig till eller medverkat till en överträdelse enligt 53 § samma lag.

Tingsrätten anser inte att de dokument som Doratone begärt intrångsundersökning för att eftersöka kan anses vara ett uttryck för ett sådant tekniskt kunnande eller har en sådan logisk uppbyggnad att det får betraktas som nära nog uteslutet att resultatet av en likartad arbetsprestation skulle ha fått samma form. Tingsrätten anser alltså inte att dokumenten, vare sig för sig eller tillsammans, uppvisar en sådan originalitet och självständighet att de är upphovsrättsligt skyddade.

TINGSRÄTTENS BESLUT

Yrkandet om intrångsundersökning lämnas utan bifall.

Hovrätten

Doratone överklagade tingsrättens beslut och yrkade bifall till sitt yrkande om intrångsundersökning vid tingsrätten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler och tf. hovrättsassessorn Per Claréus, referent) anförde i beslut den 25 april 2012 följande.

SKÄL

Enligt 56 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) får domstol besluta att en intrångsundersökning får äga rum hos någon som skäligen kan antas ha gjort intrång i någon annans upphovsrätt.

I samband med att reglerna om intrångsundersökning infördes i svensk rätt uttalades i motiven, när det gäller nivån på beviskravet, att frågan om en påstådd åtgärd innebär intrång inte bör separeras från frågan om åtgärden har vidtagits. Frågan om intrång skett skulle i stället ses i ett sammanhang, där ett enda beviskrav - skäligen kan antas - skulle gälla för alla aspekter som kan innefattas i dessa frågor (prop. 1998/99:11, s. 62 f.; se även Bengtsson/Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, 2006, s. 125 f.). Uttalandena ger stöd för att det, för ett bifall till en ansökan om intrångsundersökning, är tillräckligt att det skäligen kan antas att ett upphovsrättsligt skydd finns för de alster som åberopas i ansökan. Hovrätten gör således en annan bedömning än vad som framgår av hovrättsavgörandet RH 2009:6.

Doratone har till grund för sin ansökan åberopat vissa dokument, som påstås ha upphovsrättsligt skydd. Det handlar om adressförteckningar, arbetsscheman och avtal m.m., vilka använts i Doratones affärsverksamhet. De två ingivna avtalen och en anbudsbilaga skiljer sig från de övriga dokumenten eftersom de i viss mån har individuella särdrag. Vid den preliminära bedömning som nu ska göras anser dock hovrätten att inte något av de åberopade dokumenten har den individuella särprägel som krävs för att det skäligen ska kunna antas att någon upphovsrätt föreligger. Doratone har inte heller närmare preciserat i vilka avseenden motparten, på ett upphovsrättsligt relevant sätt, förfogat över dokumenten. Överklagandet ska därför avslås.

HOVRÄTTENS BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 25 april 2012.

Mål nr: Ö 3379-12.

Lagrum: 56 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Rättsfall: RH 2009:6.

Litteratur: Prop. 1998/99:11 s. 62 f.; Bengtsson/Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, 2006, s. 125 f.