RH 2012:79

Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott vid innehav av ecstasy.

Attunda tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot V.C för narkotikabrott enligt 1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen (1968:64) bestående i att denne den 31 mars 2012 i Åkersberga, Österåkers kommun, olovligen innehaft 25 tabletter med MDMA, som är narkotika.

Tingsrätten (t.f. rådmannen Niklas Schüllerqvist samt nämndemännen Elisabeth Anulf, Maja Bergquist och Dick Lindén) dömde V.C. för narkotikabrott enligt angivet lagrum till fängelse en månad. Tingsrätten anförde i påföljdsfrågan följande.

DOMSKÄL

Gärningens straffvärde motsvarar, med beaktande av utvecklingen av rättspraxis på senare tid, ett fängelsestraff om drygt en månad.

Narkotikabrott av normalgraden är ett brott av sådan art att fängelse normalt sett bör väljas som påföljd. Under vissa förutsättningar kan emellertid en icke frihetsberövande påföljd vara tillräckligt ingripande, bland annat om den kombineras med samhällstjänst. V.C. har den 25 oktober 2011 dömts till villkorlig dom med samhällstjänst. Enligt kriminalvårdens personutredning har V.C.inte skött samhällstjänsten och han har inte heller kommit på samtal avseende personutredningen. Hans egen uppgift om att försummelsen beror på att en vän gått bort är inte tillräckligt för att samhällstjänst återigen bör komma på fråga. Vidare är den nu aktuella gärningen för allvarlig för att kunna omfattas av den tidigare påföljden.

Då förutsättningar för någon annan påföljd inte är för handen bör V.C. dömas särskilt till fängelse. Med beaktande av hans ålder vid tidpunkten för gärningen bör fängelsestraffets längd bestämmas till en månad.

V.C. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle rubricera gärningen som ringa narkotikabrott och lindra straffet.

Åklagaren medgav ändring och anförde att påföljden borde bestämmas till dagsböter.

Hovrätten (hovrättsrådet Linda Hallstedt, f.d. hovrättsrådet Lars Hesser, referent, och hovrättsrådet Anna-Karin Winroth) ändrade i dom den 25 oktober 2012 på det sättet tingsrättens dom att hovrätten dels bedömde gärningen som narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagen (1968:64), dels bestämde påföljden till dagsböter 100 å 50 kr.

Hovrätten anförde i sin dom följande.

DOMSKÄL

Bakgrund

V.C. har gjort sig skyldig till narkotikabrott bestående i att han den 31 mars 2012 i Åkersberga, Österåkers kommun, olovligen innehaft 25 tabletter med MDMA, som är narkotika (ecstasy). Målet i hovrätten gäller hur denna gärning ska rubriceras och påföljden.

Rubriceringsfrågan

Domstolarna har tidigare bedömt att ecstasy är ett avsevärt farligare preparat än amfetamin. Praxis får emellertid numera anses ändrad innebärande att det inte längre finns skäl att göra någon åtskillnad i farlighetshänseende mellan dessa preparat (se NJA 2011 s. 357, NJA 2012 s. 115 och NJA 2012 s. 510). Utgångspunkten är därför att ecstacy vid straffvärdebedömningen ska jämställas med amfetamin och att den gränsdragning mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden som gäller beträffande amfetamin bör tillämpas på ecstasy. Gränsen för ecstasy kommer då att gå vid 50 tabletter.

Av det anförda följer att den gärning som V.C. ska dömas för är att bedöma som ringa narkotikabrott.

Påföljden

Påföljden ska bestämmas till dagsböter.

Hovrättens dom meddelad: den 25 oktober 2012.

Mål nr: B 8685-12.

Lagrum: 1 och 2 §§narkotikastrafflagen (1968:64).

Rättsfall: NJA 2011 s. 357; NJA 2012 s. 115; NJA 2012 s. 510.