RH 2012:87

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Metamfetamin, 34 kg

Hovrätten: Högsta domstolen har i ett antal domar, senast den 6 december 2011 (NJA 2011 s. 799), uttalat sig bl.a. om straffvärdebedömningen i narkotikamål och i den senaste domen bl.a. anfört att straffvärdet för var och en av de som tagit del i verksamheten ska grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse är främst graden av delaktighet och den ställning som den tilltalade intagit i organisationen liksom hur omfattande och varaktig delaktigheten har varit.

M döms för två fall av narkotikabrottslighet avseende 26,4 kg resp. 7,7 kg metamfetamin. Redan den avsevärda mängden och slaget av narkotika talar för att han ska dömas till ett mycket långt fängelsestraff. Det har varit fråga om organiserad verksamhet som varit ägnad att leda till en omfattande spridning av metamfetamin.

Utredningen tillåter inga bestämda slutsatser om i vilken mån M varit huvudman för narkotikahandeln och organiserat verksamheten. Klart är att han i vart fall i förhållande till J och S haft en så pass ledande roll att detta vid straffvärdebedömningen ska anses som försvårande för honom. Det är uppenbart att han i syfte att minska riskerna för sig själv begränsat sin egen praktiska delaktighet i hanteringen och därvid utnyttjat J och S. Hovrätten anser att det av tingsrätten utmätta straffet bör skärpas och bestämmas till fängelse 12 år.

Som tingsrätten anfört har J, som visserligen själv är narkotikamissbrukare, agerat på ett i viss mån självständigt sätt och varit en viktig kugge i sammanhanget. Detta visar inte minst det förhållandet att det är fråga om en mycket stor mängd metamfetamin som han anförtrotts att förvara och även hanterat på olika sätt. Även om det inte är styrkt att han på något sätt deltagit i hantering som resulterat i de olika halter som kunnat uppmätas i partiet talar förekomsten av hans fingeravtryck på flera ställen för att han haft en roll i hanteringen utöver kurirens. Det bör också ses som försvårande att J förvarat en stor mängd narkotika i sitt bostadsrum i behandlingshemmet där han för tillfället bodde. På grund av det nu anförda anser hovrätten att fängelsestraffet ska skärpas och bestämmas till fängelse 7 år.