RH 2012:88

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 3 kg

Hovrätten: Enligt sedan lång tid gällande praxis bestäms rubricering och påföljder i narkotikamål i stor utsträckning enligt tabeller upprättade utifrån arten och mängden av den narkotika som är aktuell i det enskilda fallet. Så är fallet även när det gäller praxis som ligger i tiden efter 1981 års lagändringar. Högsta domstolen har dock i flera rättsfall under år 2011 (se t.ex. NJA 2011 s. 357), mot bakgrund av ovan nämnda förarbetsuttalanden och det faktum att nämnda tabeller innehåller flera osäkerhetsfaktorer, betonat vikten av att samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas vid bedömningen av brottets rubricering och straffvärde.

I det nu aktuella fallet kan konstateras att den mängd cannabis som W i överlåtelsesyfte har tagit befattning med har, lågt räknat, motsvarat över 5 000 missbrukardoser. W:s narkotikahantering har alltså avsett en betydande mängd cannabis. W har själv berättat att han, trots att han saknar arbetsinkomster, förbrukar omkring 50 000 kr per månad på sitt missbruk av narkotika och spel. Slutsatsen kan därmed dras att han på något annat sätt än genom regelrätt arbete måste erhålla relativt stora inkomster för att täcka dessa utgifter. Utredningen utvisar även att W under de sista veckorna innan han greps med viss regelbundenhet gjorde flera korta resor till Skåne och att han vid ett av dessa tillfällen innehade över 150 000 kr i kontanter. Därtill kan konstateras att det av vad W själv har berättat framgår att han har i uppdrag av annan att förvärva cannabis för att överlåta denna vidare till uppdragsgivaren, att det vid varje tillfälle rör sig om förhållandevis stora partier, att han för sitt uppdrag gör en inte obetydlig vinst och att den nu aktuella narkotikabefattningen är ett exempel på ett sådant tillfälle.

Enligt hovrättens mening är det genom denna utredning visat att W:s befattning med narkotikan har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning och som har syftat till att i vinningssyfte sprida missbruk och/eller utnyttja missbrukarnas beroende samt att det förhållandet att W själv missbrukar narkotika inte har något sådant samband med hans brottslighet att det påverkar rubriceringen.

Med utgångspunkt i den art och mängd av narkotika som W har tagit befattning med och med beaktande av nyss nämnda försvårande omständigheter kring gärningen, gör hovrätten bedömningen att denna har präglats av sådan grad av hänsynslöshet att brottet ska rubriceras som grovt. W ska därför dömas för grovt narkotikabrott.

Hovrätten bestämmer straffvärdet av det grova narkotikabrott som W har gjort sig skyldig till fängelse 2 år och det sammanlagda straffvärdet av all den brottslighet som han nu döms för till fängelse 2 år 3 månader.