RH 2012:98

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 124 g

Hovrätten: Sammanfattningsvis finner alltså också hovrätten att A bär fullt ansvar för att olovligen och, vilket måste antas med hänsyn till den stora mängden, delvis i överlåtelsesyfte ha innehaft 124 g kokain. Även med beaktande av den nya praxis som är under utveckling genom Högsta domstolens domar (se bl.a. rättsfallen NJA 2011 s. 357 och NJA 2012 s. 70) ska narkotikabrottet på grund av det av åklagaren åberopade skälet bedömas om grovt.

Som tingsrätten slagit fast är det till följd av det höga straffvärdet inte aktuellt med någon annan påföljd än fängelse. Utöver de omständigheter som redan beaktats vid bestämmandet av brottets svårighetsgrad föreligger inga särskilt försvårande omständigheter. Straffvärdet för det grova narkotikabrottet motsvarar enligt hovrättens mening fängelse 2 år 4 månader. Fängelsestraffets längd för den samlade brottsligheten ska bestämmas efter detta straffvärde.