RH 2013:39

Fråga i ärende om klagan över domvilla om vad klaganden, på den grunden att denne inte blivit rätteligen stämd, ska ha känt till om ett avgörande för att tidsfristen i 59 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken ska börja löpa.

Stockholms tingsrätt

EntreprenadMaskinSpecialisten Försäljning i Stockholm AB:s konkursbo (konkursboet) ansökte vid Stockholms tingsrätt om stämning mot F.E. och yrkade att tingsrätten skulle förplikta F.E. att betala 5 035 850 kr jämte ränta till konkursboet. Den 15 december 2011 beslutade tingsrätten, på framställan av konkursboet, utan att först höra F.E., om kvarstad på så mycket av F.E:s egendom att fordran jämte ränta kunde antas bli täckt vid utmätning. F.E. delgavs genom kungörelsedelgivning stämning med föreläggande att avge svaromål och yttrande i kvarstadsfrågan vid äventyr av tredskodom. F.E. inkom inte med svaromål och tingsrätten meddelade den 6 mars 2012 en tredskodom som vann laga kraft.

Svea hovrätt

F.E. klagade över domvilla och yrkade att tingsrättens tredskodom skulle undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning. Till grund för sitt yrkande anförde F.E. att det inte har funnits förutsättningar att delge F.E. stämning i tingsrättens mål genom kungörelsedelgivning, att F.E. således inte blivit rätteligen stämd och att domen därför skulle undanröjas på grund av domvilla.

Konkursboet yrkade att F.E:s klagan över domvilla skulle avvisas. Till grund för avvisningsyrkandet anförde konkursboet att klagan över domvilla gavs in till hovrätten mer än sex månader efter det att F.E. fick kännedom om domen. För det fall klagan inte avvisades bestred konkursboet F.E:s yrkande. Till grund för bestridandet av F.E:s yrkande anförde konkursboet att förutsättningar för kungörelsedelgivning var uppfyllda i tingsrättens mål.

F.E. bestred konkursboets yrkande om avvisning av klagan över domvilla. Klagoskriften gavs in till hovrätten inom sex månader från det att F.E. fick kännedom om domen.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Ulrika Ihrfelt samt hovrättsassessorn Marianne Trägårdh, referent) anförde i beslut den 21 mars 2013 bl.a. följande.

SKÄL

F.E:s klagan över domvilla grundar sig på att F.E. inte blivit rätteligen stämd, vilket är en omständighet som avses i 59 kap. 1 § första stycket 2 rättegångsbalken. Enligt 2 § andra stycket samma kapitel ska en skrivelse med klagan över domvilla ges in inom sex månader från det att klaganden fick kännedom om domen. F.E:s klagan över domvilla kom in till hovrätten den 22 januari 2013 och avgörande för bedömningen av avvisningsfrågan blir således om F.E. fick kännedom om domen senast den 22 juli 2012.

Av utredningen framgår att F.E. i e-post den 21 april 2012 till Kronofogdemyndigheten frågade i vilket ärende myndigheten sökte F.E. personligen. I e-post den 23 april 2012 informerades F.E. av en anställd vid myndigheten att ärendet gällande F.E. personligen var en kvarstad där EntreprenadMaskinSpecialisten Försäljning i Stockholm AB i konkurs var sökande, att dom även meddelats i det målet och att den inkommit till Kronofogdemyndigheten för verkställighet. F.E. svarade på denna e-post den 9 juli 2012.

En diskussion har förts i doktrinen om vilken medvetandegrad som är relevant i fråga om kännedomsrekvisitet, se Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 233 (absolut visshet och inte lösa rykten beträffande resning), Welamson/Munck, Rättegång VI, 4 uppl., s. 183 (påtaglig anledning misstänka beträffande återställande av försutten tid) och Fitger m.fl., Rättegångsbalken [oktober 2012, Zeteo] 58 kap. 4 § (en lägre medvetandegrad än absolut visshet beträffande resning).

Någon närmare analys av vad en klagande över domvilla ska ha haft kännedom om rörande ett avgörande finns dock inte att hitta i förarbeten eller doktrin. Det krävs emellertid inte att klaganden fått del av själva avgörandet innehållande slut och skäl för att sexmånadersfristen ska börja löpa (NJA 1939 s. 465 och NJA 2006 s. 70). Hovrätten anser att det som en klagande bör ha haft kännedom om angående ett avgörande, för att tidsfristen ska börja löpa, är sådana uppgifter som kan vara av betydelse för en part som överväger att klaga över domvilla på grund av att han eller hon inte blivit rätteligen stämd. Parten måste ha möjlighet att särskilja avgörandet. Således måste det krävas någon mer uppgift än endast att ett avgörande har meddelats.

Hovrätten finner att F.E. genom att ha tagit del av de särskiljande och tillräckligt preciserade uppgifterna från Kronofogdemyndigheten i e-post den 23 april 2012 har fått kännedom om tredskodomen i den meningen som avses i 59 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken. F.E. svarade på e-posten den 9 juli 2012 och F.E. har således senast då fått kännedom om domen, dvs. före den 22 juli 2012. F.E:s klagan över domvilla ska därför avvisas.

HOVRÄTTENS BESLUT

Hovrätten avvisar F.E:s klagan över domvilla.

Hovrättens beslut meddelat: den 21 mars 2013.

Mål nr: Ö 848-13.

Lagrum: 59 kap. 1 § första stycket 2 och 2 § andra stycketrättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 1939 s. 465; NJA 2006 s. 70.

Litteratur: Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 233; Welamson/Munck, Rättegång VI, 4 uppl., s. 183; Fitger m.fl., Rättegångsbalken [oktober 2012, Zeteo] 58 kap. 4 §.