RH 2014:3

Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att bistå målsäganden vid begäran om överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. Tingsrättens beslut att avskriva målet när åklagaren lagt ned åtalet har därför varit riktigt.

Helsingborgs tingsrätt

Tingsrätten förordnade den 19 januari 2012 T.S. som målsägandebiträde för R.M. Åklagaren meddelade i april 2013 att förundersökningen lagts ned.

Tingsrätten (tingsfiskalen Rebecka Åman Wiberg) avskrev i beslut den 11 april 2013 målet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

R.M. yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens avskrivningsbeslut och återförvisa målet till tingsrätten för vidare handläggning.

Hovrätten (hovrättsråden Björn R. le Grand, referent, Elisabeth Hägglund Nortén och Karin Kjellgren) avslog överklagandet i beslut den 24 juni 2013 och anförde följande skäl för beslutet.

Tingsrättens beslut har fattats sedan åklagaren lagt ned förundersökningen. Ett sådant beslut anses innefatta att tidigare utsett målsägandebiträde också entledigas (se prop. 1987/88:107 s. 41).

R.M. har till stöd för sitt yrkande att hovrätten ska upphäva avskrivningsbeslutet anfört att hon avser att begära överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen och att hon önskar att T.S. kvarstår som hennes målsägandebiträde under överprövningsprocessen.

I ett målsägandebiträdes uppgifter ingår att ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp åt målsäganden. Målsägandebiträdet ska enligt 3 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde också bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren.

Det ingår däremot inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att föra målsägandens talan om ansvar när ansvarstalan inte förs av åklagaren (se prop. 1987/88:107 s. 24-25). Detta kommer till uttryck i lagen om målsägandebiträde bl.a. genom föreskrifterna att ett målsägandebiträde inte får förordnas förrän en förundersökning inletts (eller återupptagits) och inte heller kan förordnas sedan åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller att lägga ned väckt åtal. Till skillnad från vad som synes ha varit utgångspunkten i avgörandet RH 2009:22 anser hovrätten inte att det ingår i ett målsägandebiträdes uppgifter att bistå målsäganden vid begäran om överprövning av åklagarens nedläggningsbeslut.

Vad R.M. anfört till stöd för sitt överklagande är därför inte skäl för att upphäva tingsrättens avskrivningsbeslut.

Hovrättens beslut meddelat: den 24 juni 2013.

Mål nr: Ö 1325-13.

Lagrum: 3 § lagen om målsägandebiträde (1988:609).

Rättsfall: RH 2009:22.

Litteratur: Prop. 1987/88:107 s. 24-25.