RH 2015:58

En part i ett tvistemål har överklagat tingsrättens avgörande inom treveckorsfristen. Samma part har sedan överklagat domen även anslutningsvis. Anslutningsöverklagandet har tillåtits eftersom det ursprungliga överklagandet endast avsett tingsrättens avgörande i fråga om rättegångskostnader.

Stockholms tingsrätt

I tingsrätten handlades tre tvistemål gemensamt (mål nr T 8650-12, T 13562-12 och T 18224-12). Parterna var på ena sidan Åre Continental Inn AB och på andra sidan racemind AB, med J.H. som medpart i ett av målen.

Tingsrätten (rådmännen Manne Pavón och Sakari Alander samt tingsnotarien Camilla Lindell) meddelade dom i målen den 12 mars 2012, varvid parterna var ömsom vinnande och förlorande.

Svea hovrätt

J.H. och racemind AB överklagade, inom treveckorsfristen för överklagande av tingsrättens avgörande, tingsrättens dom avseende själva saken i båda målen T 13562-12 och T 18224-12 samt i fråga om rättegångskostnader.

Inom treveckorsfristen för överklagande av tingsrättens avgörande överklagade Åre Continental Inn AB tingsrättens beslut om rättegångskostnad i visst avseende. Åre Continental Inn AB överklagade därefter tingsrättens avgörande även anslutningsvis. Anslutningsöverklagandet gällde själva saken i tingsrättens mål T 13562-12 samt tingsrättens beslut om rättegångskostnader i ytterligare hänseende i förhållande till det ursprungliga överklagandet.

Tingsrättens avgörande såvitt gäller det tredje målet (T 8650-12) överklagades inte av någon part.

Hovrätten beredde parterna tillfälle att yttra sig över frågan om Åre Continental Inn AB, som för egen del överklagat tingsrättens avgörande inom treveckorsfristen, hade rätt att även överklaga anslutningsvis. Åre Continental Inn AB:s ståndpunkt var att anslutningsöverklagandet var tillåtet, medan racemind AB och J.H. uttryckte motsatt uppfattning.

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Bergman, hovrättsrådet Ulrika Stenbeck Gustavson, referent, och tf. hovrättsassessorn Henrik Engvall) beslutade den 30 juni 2014 att tillåta Åre Continental Inn AB:s anslutningsöverklagande. Som skäl för det beslutet angavs följande.

Enligt hovrätten bör som huvudregel gälla att den som har överklagat tingsrättens avgörande i själva saken inom ordinarie överklagandetid inte dessutom kan överklaga avgörandet anslutningsvis (se RH 2012:60 med hänvisningar). I detta fall har dock Åre Continental Inn AB:s överklagande inom treveckorsfristen endast avsett beslutet om rättegångskostnader som är intaget i tingsrättens dom. Ett sådant överklagande sett för sig skulle inte medföra en tvistemålprocess i hovrätten, dvs. att målet prövas i sak, utan ett mål som handläggs enligt 52 kap.rättegångsbalken. Motparten har med anledning av ett sådant överklagande inte någon rätt att överklaga tingsrättens avgörande anslutningsvis, varken i fråga om själva saken eller beträffande rättegångskostnader (se t.ex. NJA 2000 s. 181 och NJA 2003 s. 244). Det kan alltså finnas processekonomiska skäl för en part att begränsa sitt överklagande på det sätt som Åre Continental Inn AB gjort. Mot den här bakgrunden bör den part som endast har överklagat ett beslut om rättegångskostnader inom ordinarie överklagandetid inte vara betagen rätten att överklaga domen anslutningsvis om motparten överklagar domen i själva saken. Åre Continental Inn AB:s anslutningsöverklagande ska därför tillåtas.

Hovrättens beslut meddelat: den 30 juni 2014.

Mål nr: T 3490-14.

Lagrum: 50 kap. 2 § rättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 2000 s. 181, NJA 2003 s. 244, RH 2012:60.