RH 2016:10

Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

Bakgrund

A.M. ansökte hos hyresnämnden om att få vidta vissa förbättringsarbeten i hyresgästen A.S. lägenhet. Hyresnämnden biföll A.M:s ansökan.

Hovrätten

A.S. överklagade hyresnämndens beslut. Under handläggningen i hovrätten framkom att fastigheten där prövningslägenheten var belägen ägdes gemensamt av A.M. och C.M. Efter att parterna beretts tillfälle att yttra sig över frågan om eventuellt undanröjande av hyresnämndens beslut yrkade A.S. att nämndens beslut skulle undanröjas och att A.M:s ansökan i hyresnämnden skulle avvisas.

A.M. motsatte sig A.S:s yrkande och uppgav att A.M. hade samtycke och uppdrag från C.M. att förvalta fastigheten. A.M. gav också in en fullmakt som utvisade att A.M. även retroaktivt hade rätt att företräda C.M. i målet.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsrådet Kazimir Åberg och adjungerade ledamoten Jenny Sigurdsson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Zlata Tuco) anförde i beslut den 7 december 2015 följande.

SKÄL

Både A.M. och C.M. är, i egenskap av fastighetens ägare, hyresvärdar. I praxis har konstaterats att det i mål rörande hyresavtals upphörande råder nödvändig processgemenskap mellan andelsägare, innebärande att samtliga delägare måste anhängiggöra sådan talan vid hyresnämnden (se t.ex. RBD 14:90 och Svea hovrätts beslut den 9 april 2013 i mål nr ÖH 9496-12). Hovrätten anser att det inte finns skäl att bedöma frågan annorlunda i mål av aktuellt slag. Rättsförhållandet är odelbart såtillvida att inte endast en av delägarna kan ges tillstånd att utföra förbättringsåtgärder, utan sådant beslut måste omfatta samtliga av fastighetens delägare. Bristen i hyresnämndens handläggning och beslut - innebärande att endast A.M., och inte C.M., omfattas - kan inte läkas i hovrätten. I hovrätten ingiven fullmakt och uppgift om att A.M. har C.M:s samtycke och uppdrag att förvalta fastigheten påverkar inte bedömningen. Således ska hyresnämndens beslut undanröjas och A.M:s ansökan i hyresnämnden avvisas.

Hovrätten noterar att hyresnämnden inlett handläggningen vid sammanträdet med att hålla ett förberedande sammanträde med, så som hovrätten uppfattar protokollet, ordföranden och en intresseledamot närvarande för att därefter övergå till ordinärt sammanträde när den andra intresseledamoten inställt sig. Hovrätten konstaterar att lagliga förutsättningar saknas för en sådan handläggning (se 5 och 5 a §§ lagen [1973:188] om arrendenämnder och hyresnämnder). Mot bakgrund av bedömningen ovan saknas emellertid anledning för hovrätten att ta ställning till om hyresnämndens förfarande ska föranleda att hyresnämndens beslut ska undanröjas också av detta skäl.

BESLUT

Hovrätten undanröjer hyresnämndens beslut och avvisar A.M:s ansökan i hyresnämnden rörande godkännande av förbättringsarbeten.

Hovrättens beslut meddelat: den 7 december 2015.

Mål nr: ÖH 6045-15.

Lagrum: 5 § och 5 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Rättsfall: RBD 14:90; Svea hovrätts beslut den 9 april 2013 i mål nr ÖH 9496-12.