RH 2016:16

En utmätning av en intagens fordran på permissionsmedel och disponibla medel hos Kriminalvården har ansetts uppenbart strida mot lag.

För betalning av M.A:s skulder i allmänna och enskilda mål beslutade Kronofogdemyndigheten om utmätning av hans fordran på permissionsmedel och disponibla medel hos Kriminalvården. Beslutet vann laga kraft.

Svea hovrätt

M.A. ansökte om resning under anförande att rättstillämpningen som låg till grund för Kronofogdemyndighetens beslut uppenbart strider mot lag (58 kap. 1 § första stycket 4 rättegångsbalken).

Hovrätten (hovrättsråden Christian von Szalay och Marianne Åbyhammar samt tf. hovrättsassessorn Christin Brohmé, referent) anförde i beslut den9 februari 2016 följande.

SKÄL

Av 3 kap. 3 § fängelselagen (2010:610) framgår bl.a. att en intagen har rätt till ersättning från Kriminalvården om denne har utfört eller deltagit i viss anvisad sysselsättning. Enligt 3 kap. 6 § samma lag får sådan ersättning inte utmätas. I målet är ostridigt att utmätningen omfattade sådan utmätningsfri ersättning. Den rättstillämpning som legat till grund för Kronofogdemyndighetens beslut står därför uppenbart i strid med lag. M.A. ska därför beviljas resning. Om eller i vilken uträckning utmätta belopp även omfattar medel som inte träffas av utmätningsförbudet är oklart (se 5 kap. 12 § Kriminalvårdens författningssamling 2011:1). Ärendet bör därför på nytt tas upp av Kronofogdemyndigheten.

BESLUT

Hovrätten beviljar M.A. resning och förordnar att ärendet på nytt ska tas upp av Kronofogdemyndigheten.

Hovrättens beslut meddelat: den 9 februari 2016.

Mål nr: Ö 7458-15.

Lagrum: 58 kap. 1 § första stycket 4 rättegångsbalken; 3 kap. 3 § fängelselagen (2010:610); Kriminalvårdens författningssamling 2011:1 5 kap. 12 §.