RH 2016:20

Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

Bakgrund

B-E.N ansökte hos hyresnämnden om återbetalning av hyra. Hyresnämnden satte ut ärendet till sammanträde och meddelade vid detta beslut att avskriva ärendet från vidare handläggning på grund av B-E.N:s utevaro.

Hovrätten

B-E.N. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att beslutet skulle undanröjas och målet återförvisas till hyresnämnden för fortsatt behandling

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Kazimir Åberg och Christian von Szalay, referent) anförde i beslut den 1 juni 2015 bl.a. följande.

SKÄL

Av handlingarna i målet framgår att B-E.N. delgavs kallelse att infinna sig personligen eller genom ombud till hyresnämndens sammanträde. I kallelsen fanns en upplysning om att ärendet kan avskrivas om han uteblir. Av handlingarna framgår vidare att B-E.N före sammanträdet varit i kontakt med hyresnämnden och upplyst om att han saknade ekonomiska förutsättningar att inställa sig personligen samt att hyresnämnden då förklarade att han hade möjlighet att närvara på telefon.

Av 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder (nämndlagen) framgår att 5 kap.rättegångsbalken är tillämpligt i hyresnämnden. Av 5 kap. 10 § rättegångsbalken följer att en part som huvudregel ska inställa sig personligen till ett sammanträde inför rätten. Om det finns skäl för det kan dock rätten besluta om att parten får närvara på annat sätt, t.ex. på telefon.

Av 10 § nämndlagen framgår att om sökanden uteblir från ett sammanträde ska ärendet avskrivas. Nämndlagen saknar ett uttryckligt krav på att den kallade ska upplysas om vad som kan hända vid utevaro om parten inte förelagts att inställa sig vid vite.

Enligt hovrätten måste en kallelse innehålla en upplysning om att ärendet kan komma att avskrivas vid utevaro för att en sådan påföljd ska kunna komma ifråga. Detta bl.a. med hänsyn till att parten, som i aktuellt fall, kan förlora sin möjlighet att återkomma i saken. Vid ändrad kallelse måste tydliggöras vilken utevaropåföljd som gäller för denna.

Det besked som hyresnämnden lämnade B-E.N. kan inte förstås på annat sätt än att han tilläts närvara på telefon. Av handlingarna framgår emellertid inte att han samtidigt upplystes om vad som kunde inträffa om han uteblev. Vid sådant förhållande har hyresnämnden varit förhindrad att på grund av B-E. N:s utevaro skriva av ärendet. Hyresnämndens avskrivningsbeslut ska därför undanröjas och målet återförvisas till hyresnämnden för fortsatt behandling.

BESLUT

Hovrätten undanröjer hyresnämndens beslut och återförvisar målet till hyresnämnden för fortsatt behandling.

Hovrättens beslut meddelat: den 1 juni 2015.

Mål nr: ÖH 1089-15.

Lagrum: 5 kap. 10 § rättegångsbalken; 10 och 27 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.