RH 2016:32

En handling har inte ansetts vara avskild för en viss domstol när handlingen av postkontoret sorterats i lådor med post endast avsedd för domstolen, därför att postens befordran av handlingen ännu inte hade avslutats. Detta har ansetts gälla trots att den fortsatta postbefordran föranletts av ett avtal som träffats mellan domstolen och posten om utkörning.

Södertörns tingsrätt

Sedan en ansökan från R.O. om verkställighet enligt 21 kap.föräldrabalken avslagits av tingsrätten överklagade R.O. beslutet. Sista dag för att överklaga beslutet var den 4 februari 2016, men överklagandet kom in till tingsrätten först dagen därpå.

Den 5 februari 2016 meddelade tingsrätten (rådmannen Christina Kopparberg) följande

BESLUT

Överklagandet avvisas eftersom det kommit in till tingsrätten för sent.

Svea hovrätt

R.O. överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att beslutet skulle ändras på så sätt att överklagandet skulle prövas. Hon anförde i huvudsak följande. Överklagandet har avskilts för tingsrätten i rätt tid. Kuvertet med överklagandet är poststämplat den 3 februari 2016. Det kan därför antas att denna försändelse avskilts för Södertörns tingsrätt den 4 februari 2016. Överklagandet ska sålunda anses ha inkommit till tingsrätten sistnämnda dag och det ska då prövas.

R.O. åberopade som bevisning kopia på kuvertet till överklagandet.

Motparten, I.M., motsatte sig ändring av tingsrättens beslut.

Hovrätten inhämtade följande information från PostNord och från tingsrätten.

PostNord: Försändelser till Södertörns tingsrätt levereras enligt ett utkörningsavtal med PostNord. Posten ankommer då först till en central postterminal i Årsta där poststämpling med aktuellt datum för dagen och en första sortering sker. Därefter styrs försändelserna till brevbärarkontoret i Huddinge. Leverans till brevbärarkontoret sker dagen efter att poststämpling skett i Årsta. På brevbärarkontoret sorteras och avskiljs försändelserna manuellt för tingsrätten. Försändelserna läggs i lådor avsedda enbart för tingsrättens post. Om ett brev adresserat till Södertörns tingsrätt poststämplas den 3 februari 2016 i postterminalen i Årsta ankommer försändelsen till brevbärarkontoret i Huddinge den 4 februari 2016 och avskiljs för tingsrätten samma dag genom den manuella sortering som då sker.

Södertörns tingsrätt: Tingsrätten får daglig postleverans av PostNord. Försändelser till tingsrätten körs till tingsrätten av PostNord på morgonen från postkontoret i Flemingsberg. Tingsrätten hämtar inte själv försändelser från någon postanstalt. Försändelser som levererats till tingsrätten öppnas av expeditionsvakterna som därefter lämnar inkomna handlingar vidare till målkansliet/registratorn. Handlingarna stämplas med inkomstdatum för den aktuella dagen hos målkansliet/registratorn. Därefter sorteras handlingarna i postfacken hos tingsrätten och delas slutligen ut till avdelningarna.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsrådet Mona Wildig, f.d. hovrättsrådet Agneta Fergenius och tf. hovrättsassessorn Karin Byström, referent) anförde i beslut den 6 april 2016 följande.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Av 44 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden följer att en handling som avskilts för domstolen på ett postkontor anses vara inkommen till domstolen den dag då den avskilts på postkontoret, om handlingen kommit behörig tjänsteman tillhanda närmast följande arbetsdag. Det räcker därvid att det kan antas att handlingen avskilts berörd dag. Det nu aktuella överklagandet har kommit en behörig tjänsteman hos tingsrätten tillhanda den 5 februari 2016. Frågan är om den därtill avskilts för domstolen på postkontoret den 4 februari 2016.

Med uttrycket ”avskilts för domstolen på ett postkontor” avses enligt förarbetena till motsvarande bestämmelse i rättegångsbalken, att handlingen har blivit insorterad i domstolens postfack eller postbox (prop. 1973:30 s. 121). Domstolens postfack eller postbox har därmed jämställts med en brevlåda hos domstolen.

Även om platsen för överlämnandet enligt berörda bestämmelser inte har någon större betydelse (se samma prop. s. 37) har, som Högsta förvaltningsdomstolen anger i rättsfallet HFD 2011 ref. 59, lagstiftarens utgångspunkt tydligen varit att posten efter avskiljandet inte längre befordrar handlingen. Sedan handlingen avskilts på postkontoret finns den att hämta för domstolen och en senareläggning av avhämtandet ska inte drabba den som skickat handlingen. När R.O:s överklagande sorterades in i en av postens transportlådor enbart avsedda för Södertörns tingsrätt var handlingen emellertid alltjämt under befordran av PostNord. Något avskiljande enligt nyss nämnda bestämmelse har det således inte varit fråga om den 4 februari 2016. Postbefordran har avslutats först när handlingen överlämnades till tingsrätten den 5 februari 2016.

Att utkörningsavtalet som tingsrätten slutit med PostNord i praktiken kan innebära ytterligare en dags postbefordran jämfört med om tingsrätten skulle ha hämtat posten på postkontoret, kan inte innebära att bestämmelsen ska tolkas på annat sätt än som nu sagts. Detta gäller inte minst mot bakgrund av att insändandet av en handling till en domstol i princip sker på avsändarens risk och att en klagande som skickar sitt överklagande nära inpå överklagandetidens slut inte anses ha sådan giltig ursäkt som krävs för att en försutten överklagandefrist ska återställas (se bl.a. NJA 1985 s. 862). Avsändaren måste alltså alltid räkna med att postbefordran kan ta något längre tid än normalt och det gäller oavsett om förseningen ligger före postsorteringen eller därefter, men före avlämnandet av posten till domstolen i den mening som anges i nu berörda bestämmelser.

Tingsrätten har alltså gjort rätt när överklagandet avvisades för att det kommit in för sent. R.O:s överklagande av avvisningsbeslutet ska därför avslås.

BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 6 april 2016.

Mål nr: ÖÄ 1098-16.

Lagrum: 44 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Rättsfall: HFD 2011 ref. 59; NJA 1985 s. 862.

Litteratur: Prop. 1973:30 s. 38 och 121.