RH 2017:10

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har kastat in brinnande papper genom brevinkastet till en grannes lägenhet. Hovrätten har funnit att gärningen är en störning i boendet som med hänsyn till dess art är att anse som en särskilt allvarlig störning, och att hyresvärden därför haft rätt att säga upp hyresavtalet utan föregående anmaning om rättelse.

Hyresnämnden i Göteborg

D.P. hyrde en lägenhet om ett rum och kök av Göteborgs Stads Bostads AB (hyresvärden). Hyresvärden sa upp hyresavtalet till upphörande den 31 oktober 2016. I hyresnämnden yrkade hyresvärden att hyresavtalet inte skulle förlängas efter den 31 oktober 2016 och att D.P. skulle åläggas att flytta från lägenheten. Hyresvärden yrkade även att beslutet om avflyttning skulle få verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

D.P. motsatte sig att hyresavtalet skulle upphöra.

Hyresnämnden (hyresrådet Hans Henriksson samt intresseledamöterna Lars Olsson och Bengt Svensson) anförde i beslut den 6 oktober 2016 bl.a. följande.

SKÄL

Hyresvärden har åberopat följande: D.P. har anlagt brand i trapphuset. Han har försökt att anlägga bränder i sina grannars lägenheter. Han har hotat och trakasserat sina grannar genom att skriva på deras dörrar och på lappar i trapphuset. Åtgärderna är särskilt allvarliga störningar i boendet. D.P. har härigenom förverkat sin hyresrätt. D.P. har även på annat sätt agerat och uppträtt hotfullt vilket är störande i boendet. D.P. har vidare åsidosatt gott skick inom fastigheten. Han har därvid genom olovlig kraftavledning under två perioder i september 2016 förverkat sin hyresrätt. I andra hand har D.P. genom det anförda åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas.

D.P. har medgett att han under två perioder i september 2016 har tagit elström från fastighetens trapphus. Han har inte godtagit hyresvärdens övriga påståenden.

På hyresvärdens begäran har vittnesförhör hållits med två av D.P:s grannar. Hyresvärden har även åberopat fotografier som visar meddelanden på lappar, meddelanden på lägenhetsdörrar, brandskador samt avledning av elström.

Hyresnämndens bedömning

Hyresnämnden sätter tilltro till vad vittnena uppgett. Genom deras berättelser och utredningen i övrigt är det bevisat att D.P. vid tre tillfällen har försökt att anlägga brand i det bostadshus där han bor. Han har vidare vid ett flertal tillfällen uppträtt störande i boendet. Han har även vid två tillfällen olovligen avlett elektricitet från hyresvärden. Vad som ligger D.P. till last är inte av ringa betydelse. Anläggande av brand får anses utgöra särskilt allvarlig störning. D.P. har därför förverkat sin hyresrätt. Hyresvärdens yrkanden om att hyresavtalet ska upphöra och att D.P. ska åläggas att flytta ska därför bifallas.

Då D.P:s hyresrätt är förverkad och då han upprepat anlagt brand i bostadshuset finner hyresnämnden skäl för att D.P. vid hyrestidens utgång ska åläggas att avflytta utan hinder av att beslutet om avflyttning inte har vunnit laga kraft.

BESLUT

Hyresavtalet mellan Göteborgs Stads Bostads AB och D.P. beträffande en bostadslägenhet om ett rum och kokvrå upphör att gälla den 31 oktober 2016.

Hyresnämnden ålägger med stöd av 13 a § första stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder D.P. att vid hyrestidens utgång flytta från lägenheten. Han ska därför avflytta senast den 1 november 2016.

Med stöd av 13 a § andra stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder bestämmer hyresnämnden att beslutet om avflyttning får verkställas även om det den 1 november 2016 inte har vunnit laga kraft.

Hovrätten

D.P. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg, Kajsa Bergkvist och tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin, referent) anförde i beslut den 18 november 2016 följande.

SKÄL

D.P. har vidhållit och utvecklat vad han anfört i hyresnämnden. Hovrätten har tagit del av utredningen i målet. Utredningen är i huvudsak densamma som i hyresnämnden.

Hovrätten inleder med att ta ställning till om D.P. förverkat hyresrätten genom en särskilt allvarlig störning. Om så är fallet saknas anledning för hovrätten att ta ställning till om hyresavtalet ska upphöra även på annan grund.

Allmänna utgångspunkter

Hyresgästen ska när han eller hon använder lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). (Se 12 kap. 25 § första stycket jordabalken.)

Om det förekommer störningar i boendet, ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör och, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Detta gäller inte om hyresvärden säger upp hyresgästen med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet). (Se 12 kap. 25 § andra och tredje styckena jordabalken.)

Av 12 kap. 46 § första stycket 1 jordabalken följer att hyresgästen inte har rätt till förlängning av avtalet om hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden sagt upp avtalet att upphöra i förtid. Enligt 12 kap. 42 § första stycket 6 jordabalken är hyresrätten förverkad om hyresgästen åsidosätter sina skyldigheter enligt 25 § vid användningen av lägenheten och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse. Av paragrafens fjärde stycke framgår att vid särskilt allvarliga störningar i boendet är hyresavtalet förverkat även om tillsägelse om rättelse inte har skett och att uppsägning av hyresavtal får ske utan föregående underrättelse till socialnämnden.

Hovrättens bedömning

I förhöret i hyresnämnden berättade G.D. bl.a. följande. Den 23 juli 2016 vaknade han omkring kl. 7.00 av en hög duns vid dörren. Han tittade genom dörrens titthål och såg D.P. skriva något på hans dörr. D.P. stod sedan kvar intill dörren och verkade lyssna och viska någonting. Senare hörde han ett glasföremål krossas utanför entrén till huset. Han tittade genom titthålet igen och såg att D.P. stod i dörröppningen till entrén och tittade mot hans dörr. D.P. gick sedan närmare och verkade fotografera eller filma dörren; i vart fall höll D.P. sin mobiltelefon riktad mot dörren. Han ringde då 112 och även till störningsjouren. Han såg genom titthålet att polisen kom men det var ingen annan i trapphuset då. Vid kl. 8.00 skulle han duscha men tittade först genom titthålet och såg D.P. utanför. När han kom ut ur duschen cirka 15-20 minuter senare såg han en brinnande, tjock, hopknycklad pappersklump tryckas in genom brevinkastet. Han ringde 112 igen, tog på sig kalsonger, öppnade dörren och sparkade ut pappersklumpen som fortfarande brann. Han släckte sedan elden med hjälp av vatten och en kastrull.

Genom förhöret med G.D. är det enligt hovrätten utrett att D.P. den 23 juli 2016 kastat in brinnande papper genom brevinkastet till G.D:s lägenhet. Gärningen är ett angrepp på G.D:s rätt till trygghet i sin bostad och en störning i boendet. Med hänsyn till dess art är störningen att anse som särskilt allvarlig. Hyresrätten är därför förverkad och hyresvärden har haft rätt att säga upp hyresavtalet utan föregående anmaning om rättelse. Överklagandet ska alltså avslås och hyresnämndens beslut ska enbart förtydligas på det sätt som framgår av hovrättens beslut.

BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet med förtydligandet att hyresvillkoren - utom villkoren om hyres- och uppsägningstider - ska tillämpas så länge D.P. haft rätt att bo kvar i lägenheten.

Hovrättens beslut meddelat: den 18 november 2016.

Mål nr: ÖH 8837-16.

Lagrum: 12 kap. 25 §, 42 § första stycket 6 och 46 § första stycket 1jordabalken.