RH 2019:18

Ett målsägandebiträde vars förordnande inte förnyats i hovrätten har nekats ersättning av allmänna medel för arbete som utförts sedan förordnandet upphört.

Södertörns tingsrätt

Advokaten G.W. förordnades av tingsrätten som målsägandebiträde för G.N. Tingsrätten meddelade dom i målet den 5 april 2019.

Både den tilltalade och G.N. överklagade tingsrättens dom. G.N. återkallade därefter sitt överklagande och hovrätten skrev av målet i den delen. G.W:s förordnande löpte ut vid överklagandetidens utgång den 3 maj 2019.

G.W. begärde ersättning för 2,75 timmars arbete avseende arbete som målsägandebiträde i hovrätten, varav en timme för överklagande av tingsrättens dom och 1,75 timme för bl.a. återkallelse och avslutande åtgärder. De sistnämnda åtgärderna var vidtagna mellan den 17-23 maj 2019.

Hovrätten (hovrättsråden Joakim Zetterstedt och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Christine Stridsberg) lämnade i beslut den 24 juli 2019 G.W:s begäran om ersättning för arbete utfört efter den 3 maj 2019 utan bifall.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Ett målsägandebiträde har rätt till skälig ersättning i enlighet med vad som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för biträde vid rättshjälp (5 § lagen, 1988:609, om målsägandebiträde). Rätten till ersättning gäller som utgångspunkt endast arbete som utförts under förordnandet (jfr 27 § tredje stycket rättshjälpslagen). Arbete som har utförts efter ett beslut om att rättshjälp ska upphöra har ansetts inte vara ersättningsgillt, även om rättshjälp senare beviljas på nytt (se prop. 1996/97:9 s. 167 och NJA 1980 s. 786). Det saknas i detta fall anledning att göra någon annan bedömning. Ersättning ska därför utgå för det arbete G.W. utfört under den tid förordnandet bestod. Han tillerkänns i den delen ersättning enligt sitt yrkande. Det arbete G.W. utfört därefter, dvs. efter den 3 maj 2019, berättigar inte till ersättning av allmänna medel. Yrkandet i den delen lämnas därför utan bifall.

BESLUT

G.W. får ersättning med 1 725 kr. Av beloppet avser 1 380 kr arbete och 345 kr mervärdesskatt.