RH 2020:9

Ett målsägandebiträde, som inte har förordnats i högre rätt, har fått ersättning av allmänna medel för arbete som utförts sedan förordnandet upphört i den mån det har ansetts omfatta skälig ersättning för avslutande åtgärder.

Mora tingsrätt

Advokaten A.B. förordnades av tingsrätten som målsägandebiträde för L.S.O. Tingsrätten meddelade dom den 15 april 2020.

Hovrätten

Såväl åklagaren som målsäganden överklagade tingsrättens dom. Hovrätten avslog målsägandens begäran om att A.B. skulle förordnas som målsägandebiträde även i hovrätten. A.B:s förordnande upphörde när tiden för att överklaga tingsrättens dom löpte ut den 6 maj 2020.

A.B. begärde ersättning för sitt arbete som målsägandebiträde i hovrätten för 2,9 timmars arbete, varav 1,15 timmars arbete hade utförts mellan den 7 maj och 3 juni 2020, samt 0,5 timmes framtida arbete med bland annat avslutande åtgärder.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, hovrättsrådet Therese Linderoth och hovrättsassessorn Maria Schöllin, referent) anförde i beslut den 24 juni 2020 i huvudsak följande.

SKÄL

Ett målsägandebiträde har rätt till skälig ersättning i enlighet med vad som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för biträde vid rättshjälp (5 § lagen [1988:609] om målsägandebiträde). Rätten till ersättning gäller som utgångspunkt endast arbete som utförts under förordnandet (jfr 27 § tredje stycket rättshjälpslagen). Arbete som har utförts efter ett beslut om att rättshjälp ska upphöra har inte ansetts vara ersättningsgillt, även om rättshjälp senare beviljas på nytt (se prop. 1996/97:9 s. 167 och NJA 1980 s. 786).

Av arbetsredogörelsen framgår att A.B. i tiden efter att förordnandet löpt ut, mellan den 7 maj och 3 juni 2020, har vidtagit åtgärder motsvarande 1,15 timmars arbete. Hon bör inte tillerkännas ersättning av staten för detta arbete. Hovrätten anser emellertid att A.B. ska tillerkännas ersättning för avslutande åtgärder eftersom ersättning för sådant arbete måste anses omfattas av förordnandet (jfr dock RH 2019:18). Ersättningsyrkandet i den delen och för tiden innan förordnandet löpte ut bedöms som skäligt.

Frågan om återbetalningsskyldighet för statens kostnad för målsägandebiträdet prövas av hovrätten i samband med att målet avgörs slutligt.

BESLUT

A.B. får ersättning av staten med 3 949 kr. Av beloppet avser 3 159 kr arbete och 790 kr mervärdesskatt.