RH 2019:21

Den omständigheten att ett flygbolag sedan talan väckts i tingsrätten medgett en passagerares krav på kompensation enligt förordning (EG) nr 261/2004 har inte ansetts hindra flygbolaget från att återta sitt medgivande och i stället motsätta sig passagerarens anspråk på den grunden att denne reklamerat för sent.

Attunda tingsrätt

N.G. och R.G.L. (kärandena) väckte talan mot Swiss International Air Lines AG (Swiss) och yrkade att tingsrätten skulle ålägga flygbolaget att betala ersättning (kompensation) enligt flygpassagerarförordningen med 600 euro per person samt ränta. De åberopade till stöd för sitt yrkande att de hade köpt en flygresa av Swiss mellan Stockholm och Johannesburg via Zürich. Flygningen mellan Zürich och Johannesburg blev inställd.

Kärandena anförde att Swiss i svaromål medgett deras talan och först därefter invänt att de hade reklamerat för sent. De gjorde gällande att Swiss genom sitt medgivande hade godtagit reklamationen oavsett om den skett för sent eller inte. Swiss hade gett sig in i argumentation med dem om orsaken till förseningen och medgav därigenom indirekt betalningsansvar samt gav dem anledning att tro att Swiss avstått från att göra invändning om för sen reklamation. Kärandena gjorde under alla förhållanden gällande att de hade reklamerat inom skälig tid. De framförde sitt ersättningsanspråk till Swiss den 21 juni 2017 och den aktuella flygningen avslutades den 5 augusti 2016, dvs. tio och en halv månad tidigare. Med hänsyn till att Swiss inte i samband med förseningen (avtalsbrottet) hade informerat passagerarna om deras rättigheter enligt flygpassagerarförordningen skulle de anses ha reklamerat inom skälig tid.

Swiss motsatte sig, som bolaget slutligen bestämde sin talan, kärandenas anspråk. Swiss anförde att kärandena vänt sig till flygbolaget med sina krav den 21 juni 2017. Den aktuella flygningen hade ägt rum ca tio månader dessförinnan. Swiss gjorde därför gällande att kärandenas krav hade bortfallit till följd av passivitet och sen reklamation.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Johan Nordin) anförde i dom den 29 november 2018 följande.

DOMSKÄL

I målet är det ostridigt att kärandena åkte med Swiss den aktuella flygningen samt att den blev inställd och att kärandena därför anlände till destinationsorten mer än två timmar efter förväntad ankomsttid. I enlighet med artikel 5 och 7 i flygpassagerarförordningen är utgångspunkten därför att kärandena har rätt till kompensation med det yrkade beloppet. I målet har tingsrätten att pröva om rätten att invända om för sen reklamation har gått förlorad samt, om så inte är fallet, reklamationen har framställts inom skälig tid.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att ett processuellt medgivande fritt kan återtas i samma instans som det har avgetts i (se bl.a. NJA 1972 s. 439 och NJA 1980 s. 56). Tingsrätten är således inte bunden av den in-ställning som Swiss hade till käromålet inledningsvis i processen. - - -

Frågan är då om det faktum att Swiss först under processen i tingsrätten, i anslutning till Högsta domstolens klargörande i reklamationsfrågan (se Högsta domstolens dom i mål nr T 2659-17), invänt om för sen reklamation innebär att svarandens rätt till en sådan invändning har gått förlorad. Av rättspraxis framgår att en säljare som efter framställt krav underlåter att direkt invända för sen reklamation utan i stället ger sig in i en förhandling med köparen om påstått fel, och t.ex. föreslår en uppgörelse, kan förlora sin rätt att invända att köparen har reklamerat för sent (se NJA 1993 s. 436). Av den kommunikation mellan parterna som getts in i målet framgår att Swiss innan det inleddes vid tingsrätten tillbakavisade kärandenas krav på den grunden att förseningen berodde på extraordinära omständigheter. Det finns dock ingen utredning i målet som visar att Swiss förhandlat med kärandena i fråga om kompensation, eller annars diskuterat någon form av uppgörelse med dem beträffande den försenade flygningen innan kärandena väckte talan vid tingsrätten. Att Swiss därefter i sitt svaromål vid tingsrätten medgivit talan medför enligt tingsrätten inte att deras rätt att i ett senare skede av samma process åberopa omständigheten att reklamation har skett för sent gått förlorad. Redan den omständigheten att det är möjligt att återta processuella medgivanden i samma instans talar emot en sådan ordning. En annan sak är att detta kan påverka frågan om rättegångskostnadsansvar. Swiss har således inte förlorat sin rätt att i tingsrätten invända om för sen reklamation.

När det gäller rätt till kompensation enligt flygpassagerarförordningen är det en förutsättning att passageraren inom skälig tid har lämnat ett meddelande till flygbolaget att denne kräver ersättning för förseningen (reklamation). Swiss har invänt att reklamationen har skett för sent. Vid bedömningen av om reklamation har skett i rätt tid kan bl.a. omständigheter som sjukdom eller passagerarens praktiska möjligheter att framföra ett meddelande beaktas. En reklamation inom två månader efter resans avslutande anses alltid ha lämnats inom skälig tid. Detta utesluter dock inte att skälig tid i något fall kan överstiga två månader (se Högsta domstolens dom i mål nr T 2659-17). Enligt artikel 14 i flygpassagerarförordningen är ett flygbolag vid en försening som överstiger två timmar skyldig att lämna passagerare skriftlig information angående reglerna för kompensation. Underlåtenhet att lämna information till passageraren sanktioneras främst genom marknadsföringslagens sanktionssystem (se 15 § andra stycket lagen, 2010:510, om lufttransporter). Frågan är nu om betydelsen av en sådan underlåtenhet för reklamationsfristens längd. Som Högsta domstolen har uttalat i ovan angivet mål blir passageraren vid dröjsmål med ankomsten till bestämmelseorten omedelbart medveten om förseningen. Även om Swiss skulle ha underlåtit att lämna skriftlig information om passagerarens rättigheter enligt flygpassagerarförordningen saknas enligt tingsrätten skäl att med anledning av detta dröja med meddelandet mer än två månader. Kärandena har följaktligen inte reklamerat inom skälig tid. Kärandena har därmed förlorat sin rätt att göra anspråket gällande och käromålen kan därför inte vinna bifall.

DOMSLUT

Käromålen ogillas.

Hovrätten

N.G. och R.G.L. (passagerarna) överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bifalla deras talan i tingsrätten.

Swiss motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Parterna åberopade i huvudsak samma omständigheter och utvecklade sin talan på samma sätt som i tingsrätten. Passagerarna godtog tingsrättens bedömning att de hade reklamerat för sent.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Dirke samt hovrättsråden Thomas Kaevergaard och Marianne Lishajko, referent) anförde i dom den 25 juni 2019 följande.

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Som framgår av tingsrättens dom är parterna överens om att passagerarna ankom till sin slutdestination mer än två timmar efter utsatt tid samt att förseningen berättigar passagerarna rätt till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 (flygpassagerarförordningen). Swiss har dock motsatt sig anspråket och gjort gällande att passagerarna inte reklamerat förseningen inom skälig tid. Passagerarna har invänt att Swiss förlorat sin rätt att invända mot den för sent framställda reklamationen. Frågan i hovrätten är om Swiss genom sitt uppträdande gett passagerarna särskild anledning att tro att bolaget avstått från att göra gällande en invändning om för sen reklamation.

Reklamationsskyldighet

Flygpassagerarförordningen och rättspraxis ger flygpassagerare rätt till ekonomisk ersättning vid bl.a. försenade flygningar. Rätten till ersättning bortfaller dock enligt svensk rätt om en flygpassagerare inte reklamerar till flygbolaget inom skälig tid. Vad som utgör skälig tid får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En reklamation inom två månader efter resans avslutande anses dock alltid ha lämnats inom skälig tid (se NJA 2018 s. 127).

Förlust av rätten att invända mot för sen reklamation

Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om Swiss agerat på ett sådant sätt att bolaget gett passagerarna särskild anledning att tro att det inte avsåg att göra gällande att de hade reklamerat för sent. Denna hovrätt har tidigare avgjort flera mål där samma fråga varit aktuell (se Svea hovrätts domar den 4 mars 2019 i mål nr FT 7739-18, 7740-18, 7743-18, 7855-18, 7930-18 och 8087-18 samt den 5 mars 2019 i mål nr FT 9120-18, 10489-18 och 11202-18). Hovrätten har i de fallen bedömt tvistefrågan med utgångs-punkt dels i den princip som Högsta domstolen lagt fast i rättsfallet NJA 1993 s. 436, dels i uttalanden i juridisk litteratur om principens tillämplighet på andra rättsförhållanden, inklusive konsumenträttsliga sådana (se de tidigare avgörandena för hänvisningar). Hovrätten har kommit fram till att flygbolagen genom att endast tillbakavisa passagerarnas krav inte gett sig in på förhandlingar med passagerarna om deras krav eller att flygbolagen gjort några medgivanden om ansvar eller i övrigt gjort klart att bolaget inte kommer att åberopa för sen reklamation senare under processens gång. Omständigheterna har därför inte varit sådana att passagerarna haft särskild anledning att tro att flygbolagen skulle avstå från att göra invändning om för sen reklamation. Hovrätten har i de fallen även framhållit att det inte finns belägg för att förhållandena vid flygtransport av passagerare som är konsumenter skulle vara så särpräglade i förhållande till det konsumenträttsliga området i övrigt att det för dessa fall finns skäl för någon särlösning av den aktuella frågan.

Har Swiss förlorat rätten att invända mot den för sent framställda reklamationen?

Det har inte i detta mål framkommit några förhållanden som utgör skäl att frångå bedömningarna i de tidigare målen. Swiss har alltså inte när bolaget mottog passagerarnas krav, och tillbakavisade dessa utan att påstå för sen reklamation, förlorat rätten att göra den invändningen sedan passagerarna väckt talan mot bolaget. Av Högsta domstolens praxis (se t.ex. NJA 1980 s. 56) framgår att ett i rättegång gjort medgivande i saken är att uppfatta endast som en processhandling om inte särskilda omständigheter föranleder en annan bedömning. Enligt hovrättens mening föreligger inga sådana särskilda omständigheter och Swiss har således haft rätt att återta sitt medgivande i tingsrätten utan att därigenom förlora rätten att invända om för sen reklamation. Något annat handlande från Swiss sida som inneburit att bolaget förlorat sin invändningsrätt har inte framkommit. Eftersom passagerarna ostridigt reklamerat för sent ska deras anspråk avslås. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.